หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ, ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : 
 หลักสูตร : ชีววิทยา
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาไทยบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001018 Language Expression Rhetoric
 ศิลปะการแสดงออกทางภาษา
2 (2-0-4)

 1.1.2   ภาษาไทยเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001019 Language and Thought
 ภาษากับความคิด
2 (2-0-4)
0001020 Perception Skills Improvement
 การพัฒนาทักษะการรับสาร
2 (2-0-4)
0001021 Reading for Life Quality Improvement
 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0001022 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001023 Rhetorical Speech
 ศิลปะการพูด
2 (2-0-4)
0001024 Language Aesthetics
 สุนทรียภาพทางภาษา
2 (2-0-4)
0001025 Language Usage in Cultural Contexts
 วัฒนธรรมการใช้ภาษา
2 (2-0-4)
0012004 Synthesis of Academic Paper
 การทำรายงานการค้นคว้า
2 (1-2-3)

 1.1.3   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001006 Preparatory English
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
0 (2-0-4)
0001007 Foundation English 1
 ภาษาอังกฤษหลัก 1
2 (2-0-4)
0001008 Foundation English 2
 ภาษาอังกฤษหลัก 2
2 (2-0-4)

 1.1.4   ภาษาต่างประเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001009 Communicative English Skills
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001010 English for Self-access Learning
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2 (2-0-4)
0001011 English for Daily-life Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001012 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0001013 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0001014 English for Social Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
2 (2-0-4)
0001015 English for World Travelling
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวรอบโลก
2 (2-0-4)
0001029 Khmer in Daily Life
 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001030 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001031 Khmer Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2 (2-0-4)
0001035 Chinese in Daily Life
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001044 Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001068 French for Beginners
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน
2 (2-0-4)
0001069 French in Daily Life
 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001070 Laos in Daily Life
 ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001071 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001072 Laos Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (2-0-4)
0001073 Vietnamese in Daily Life
 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001074 Vietnamese for Ecological and Cultural Tourism
 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0001075 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (2-0-4)
0001076 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2 (2-0-4)
0001077 Chinese Speaking
 ภาษาจีนกับการพูด
2 (2-0-4)
0001078 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2 (2-0-4)
0001079 Japanese in Daily Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001080 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001081 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
0001082 Korean in Daily Life
 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001083 Khmer for Business and Tourism
 ภาษาเขมรเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001084 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001048 Man and Reasoning
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)

 1.2.1   กลุ่มมนุษยศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001001 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0001002 Museum and Thai Society
 พิพิธภัณฑ์กับสังคมไทย
2 (2-0-4)
0001003 Thai Arts and Culture
 ศิลปวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0001045 Ecotourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)
0001049 Man and Thought
 มนุษย์กับความคิด
2 (2-0-4)
0001050 Man and Beliefs
 มนุษย์กับความเชื่อ
2 (2-0-4)
0001051 Man and Living
 มนุษย์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0001052 Man and Happiness in Life
 มนุษย์กับความสุขในชีวิต
2 (2-0-4)
0001053 Aesthetics and Life
 สุนทรียภาพของชีวิต
2 (2-0-4)
0001054 Ways of Life
 ธรรมนูญชีวิต
2 (2-0-4)
0001055 Philosophy and Ways of Life
 ปรัชญากับวิถีชีวิต
2 (2-0-4)
0001056 Practical Logic
 ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ
2 (2-0-4)
0001057 Eastern and Western Ways
 วิถีตะวันออก วิถีตะวันตก
2 (2-0-4)
0001066 Buddhism and Living
 พุทธศาสน์กับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0004001 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
2 (2-0-4)
0004002 Group Process and Teamwork
 กระบวนการกลุ่ม และการทำงานเป็นทีม
2 (2-0-4)
0005001 Recreation and Life
 นันทนาการกับชีวิต
2 (2-0-4)
0005055 Critical and Creative Thinking
 การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0005056 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0005057 Strategy for Self-development and Life-management
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองและการบริหารชีวิต
2 (2-0-4)
0005058 Development of Skills and Competencies for Leadership
 พัฒนาทักษะและสมรรถภาพเพื่อการเป็นผู้นำ
2 (2-0-4)
0005061 Meditation Training
 การฝึกสมาธิ
2 (2-0-4)
0005062 Love and Coping with Disappointment
 ความรักและการเผชิญกับความผิดหวัง
2 (2-0-4)
0006001 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0006002 Music Performing
 ดนตรีปฏิบัติ
2 (2-2-4)
0006003 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
0006004 Introduction to Fine Art
 ศิลปเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0006005 Dramatic Arts and Life
 นาฏกรรมกับชีวิต
2 (2-0-4)
0010001 Tourism for Life-quality Development
 การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001060 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)

 1.3.1   กลุ่มสังคมศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001004 Analytical History of Thailand
 ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001005 Global Issues
 สภาวะการณ์โลก
2 (2-0-4)
0001046 Analytical Geography of Thailand
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001058 Human Rights and Society
 สิทธิมนุษยชนและสังคม
2 (2-0-4)
0001059 Social Networks
 เครือข่ายทางสังคม
2 (2-0-4)
0001061 Thai Rural Society
 สังคมชนบทไทย
2 (2-0-4)
0001062 Sociology
 สังคมวิทยา
2 (2-0-4)
0001063 Social Relationship for Social and Life
 ความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อชีวิตและสังคม
2 (2-0-4)
0001064 Conflict Resolution in Daily Life
 การจัดการปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001065 Economy and Living
 เศรษฐกิจกับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0005059 Psychology for Social Relationship
 จิตวิทยาเพื่อการสร้างเสริมสัมพันธภาพทางสังคม
2 (2-0-4)
0013001 Society and Laws
 สังคมกับกฎหมาย
2 (2-0-4)
0013002 Society and Politics
 สังคมกับการเมือง
2 (2-0-4)
0013003 Democracy and Local Politics
 ประชาธิปไตยและการเมืองท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0013004 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002011 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4.1   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002001 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0002002 Business Mathematics
 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
2 (2-0-4)
0002003 Chemistry and Life Maintenance
 เคมีกับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002004 Fundamental Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002005 Fundamental to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่นเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002006 Man and Conservation of Energy and Environment
 มนุษย์กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002007 Biodiversity
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
2 (2-0-4)
0002008 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002009 Physics and Life Maintenance
 ฟิสิกส์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002010 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-4)
0002016 Plant for Health and Beauty
 พืชเพื่อสุขภาพและความงาม
2 (2-0-4)
0008010 Man and Technology
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001 Information Technology Applications
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (1-2-3)
0012003 Information and Communication Technology for Life Long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5.1   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002 Web Development
 การพัฒนาเว็บไซต์
2 (2-0-4)
0012005 Computer and Presentation
 คอมพิวเตอร์และการนำเสนองาน
2 (1-2-3)
0012006 Internet and Communication in Daily Life
 อินเตอร์เน็ตและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)

 1.6   กลุมพลานมัยหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0005015 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (1-1-1)
0005016 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0005017 Takraw and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ
1 (1-1-1)
0005018 Modern Dance
 โมเดินดานซ์
1 (1-1-1)
0005019 Minor Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
1 (1-1-1)
0005020 Body Conditioning
 การบริหารกาย
1 (1-1-1)
0005021 Wrestling
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0005022 Aikido
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0005023 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0005024 Hockey
 ฮอกกี้
1 (1-1-1)
0005025 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (1-1-1)
0005026 Handball
 แฮนด์บอล
1 (1-1-1)
0005027 Archery
 ยิงธนู
1 (1-1-1)
0005028 Golf
 กอล์ฟ
1 (1-1-1)
0005029 Bowling
 โบว์ลิ่ง
1 (1-1-1)
0005030 Bicycling
 จักรยาน
1 (1-1-1)
0005031 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
1 (1-1-1)
0005032 Fencing
 ดาบสากล
1 (1-1-1)
0005033 Diving
 กระโดดน้ำ
1 (1-1-1)
0005034 Water Polo
 โปโลน้ำ
1 (1-1-1)
0005048 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005060 Latin Dance
 ลาตินด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005063 Track and Field
 กรีฑา
1 (1-1-1)
0005064 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (1-1-1)
0005065 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (1-1-1)
0005066 Rugby Football
 รักบี้ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005067 Football
 ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005068 Volleyball
 วอลเล่ย์บอล
1 (1-1-1)
0005069 Gymnastics
 ยิมนาสติก
1 (1-1-1)
0005070 Tennis
 เทนนิส
1 (1-1-1)
0005071 Badminton
 แบดมินตัน
1 (1-1-1)
0005072 Boxing
 มวยสากล
1 (1-1-1)
0005073 Thai Boxing
 มวยไทย
1 (1-1-1)
0005074 Judo
 ยูโด
1 (1-1-1)
0005075 Sword and Pole Fighting
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)

 1.7   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0004003 Self-health Care
 การดูแลสุขภาพตนเอง
2 (2-0-4)
0007001 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0007002 First Aids
 การปฐมพยาบาล
2 (1-3-4)
0007003 Consumer's Protection in Public Health Pharmacy
 การคุ้มครองผู้บริโภคทางเภสัชสาธารณสุข
2 (2-0-4)
0008006 Food for Health
 อาหารเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
0014001 Public Health and Environment Law
 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0014002 Health Insurance Systems
 ระบบประกันสุขภาพของประชากร
2 (2-0-4)
0014003 Sex Education and Preparation for Family Life
 เพศศึกษาและการเตรียมเข้าสู่ชีวิตครอบครัว
2 (2-0-4)
0014004 Mental Health and Perrsonality Development
 สุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
0014005 Disease Prevention and Health Promotion
 การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
0015001 Applied Thai Traditional Medicine
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
2 (1-3-4)

 1.8   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001047 Geo-Informatics System Technology
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0002012 International Quality Assurance System
 ระบบประกันคุณภาพสากล
2 (2-0-4)
0005049 Camping
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (2-0-4)
0005050 Martial Arts
 ศิลปะการป้องกันตัว
1 (1-1-0)
0005051 Body Sculpting
 การเสริมสร้างร่างกายเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005052 Yoga for Healthy Care
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005053 Kickbox Aerobic
 คิกบ็อกแอโรบิค
1 (1-1-0)
0005054 Stretch and Flexibility for Health
 การเหยียดยืดและความอ่อนตัวเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0008001 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0008002 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0008003 Basic Flower Arrangement Techniques
 เทคนิคการจัดดอกไม้เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0008004 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0008005 Food and Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0008007 International Food
 อาหารนานาชาติ
2 (2-0-4)
0008008 Traditional Foods and Beverage
 อาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0008009 Biotechnology and Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต
2 (2-0-4)
0011001 Gift Design and Home Decoration
 การออกแบบของขวัญและการตกแต่งบ้าน
2 (2-0-4)
0011002 Feng-Shui for Living
 ฮวงจุ้ยกับการอยู่อาศัย
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 89
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0201100 Mathematics for Sciences 1
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
0202100 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
0202190 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-6)
0204100 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
0204190 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-6)
0299202 English for Science 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
2 (2-0-4)
0299203 English for Science 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 2
2 (2-0-4)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 73
 2.2.1   พื้นฐานวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 13
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0202221 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
0202241 Biochemistry
 ชีวเคมี
4 (4-0-8)
0202291 Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1 (0-3-6)
0202296 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-3-6)
0202350 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
0202395 Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1 (0-3-6)

 2.2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0203110 Botany
 พฤกษศาสตร์
3 (3-0-6)
0203120 Zoology
 สัตววิทยา
3 (3-0-6)
0203191 Botany Laboratory
 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
1 (0-3-6)
0203192 Zoology Laboratory
 ปฏิบัติการสัตววิทยา
1 (0-3-6)
0203231 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (3-0-6)
0203261 Ecology
 นิเวศวิทยา
3 (2-3-4)
0203291 Microbiology Laboratory
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1 (0-3-6)
0203292 Genetics Laboratory
 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
1 (0-2-4)
0203301 Cell Biology
 ชีววิทยาของเซลล์
3 (3-0-6)
0203302 Biostatistics
 ชีวสถิติ
3 (3-0-6)
0203303 Evolution
 วิวัฒนาการ
3 (3-0-6)
0203341 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (3-0-6)
0203391 Biological Techniques
 เทคนิคทางชีววิทยา
3 (1-4-2)
0203491 Seminar in Biology 1
 สัมมนาทางชีววิทยา 1
1 (0-2-4)
0203492 Seminar in Biology 2
 สัมมนาทางชีววิทยา 2
1 (0-2-4)
0203493 Senior Project Biology 1
 โครงงานชีววิทยา 1
1 (0-2-4)
0203494 Senior Project in Biology 2
 โครงงานชีววิทยา 2
2 (0-4-8)

 2.2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0203121 Human Anatomy
 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
4 (3-3-6)
0203122 Human Physiology
 สรีรวิทยาของมนุษย์
3 (2-3-4)
0203223 Human Parasitology
 ปรสิตวิทยาของมนุษย์
2 (1-3-2)
0203224 Human Pathology
 พยาธิวิทยาของมนุษย์
2 (2-0-4)
0203225 Pathophysiology
 พยาธิสรีรวิทยา
3 (3-0-6)
0203262 Environmental Biology
 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0203304 Taxonomy of Living Things
 อนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิต
3 (2-2-4)
0203305 Development in Biology
 พัฒนาการทางชีววิทยา
3 (2-2-4)
0203311 Biology of Lower Plants
 ชีววิทยาของพืชชั้นต่ำ
3 (2-2-4)
0203312 Biology of Higher Plants
 ชีววิทยาของพืชชั้นสูง
3 (2-2-4)
0203313 Principles of Plant Breeding
 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
3 (2-2-4)
0203315 Plant Taxonomy
 อนุกรมวิธานพืช
3 (2-2-4)
0203316 Weed Science
 วัชพืชศาสตร์
3 (2-2-4)
0203317 Green House and Nursery Management
 การจัดการเรือนกระจก และเรือนเพาะชำ
3 (2-2-4)
0203318 Plant Evolution
 วิวัฒนาการของพืช
3 (3-0-6)
0203319 Orchid Biology
 ชีววิทยาของกล้วยไม้
3 (2-2-4)
0203320 Invertebrate Zoology
 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
3 (2-2-4)
0203321 Parasitology
 ปรสิตวิทยา
3 (2-3-4)
0203324 Animal Evolution
 วิวัฒนาการของสัตว์
3 (3-0-6)
0203325 Animal Taxonomy
 อนุกรมวิธานสัตว์
3 (2-2-4)
0203326 Entomology
 กีฏวิทยา
3 (2-2-4)
0203328 Malacology
 สังขวิทยา
3 (2-2-4)
0203329 Vertebrate Zoology
 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
3 (2-2-4)
0203331 Mycology
 วิทยาเห็ดรา
3 (2-2-4)
0203332 Virology
 ไวรัสวิทยา
3 (2-2-4)
0203333 Biology of Mushroom
 ชีววิทยาของเห็ด
3 (2-2-4)
0203334 Bacterial Genetics
 พันธุศาสตร์แบคทีเรีย
3 (2-2-4)
0203335 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3 (2-2-4)
0203336 Medical microbiology
 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
3 (2-2-4)
0203337 Microbial Physiology
 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
3 (2-2-4)
0203338 Microbial Cell Growth and Cultivation
 การเจริญและการเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์
3 (2-2-4)
0203342 Developmental Biology
 ชีววิทยาของการเจริญ
3 (2-2-4)
0203343 Human Genetics
 พันธุศาสตร์ของมนุษย์
3 (3-0-6)
0203344 Basic Genetic Engineering
 พันธุวิศวกรรมศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0203345 Animal Genetics
 พันธุศาสตร์ของสัตว์
3 (2-2-4)
0203346 Plant Genetics
 พันธุศาสตร์ของพืช
3 (2-2-4)
0203347 Histology
 มิญชวิทยา
3 (2-2-4)
0203348 Animal Cell Growth
 การเจริญเติบโตของเซลล์สัตว์
2 (2-0-4)
0203351 General Physiology
 สรีรวิทยาทั่วไป
3 (2-2-4)
0203352 Cell Physiology
 สรีรวิทยาของเซลล์
3 (2-2-4)
0203361 Plant Ecology
 นิเวศวิทยาของพืช
3 (2-2-4)
0203362 Animal Ecology
 นิเวศวิทยาของสัตว์
3 (2-2-4)
0203363 Freshwater Biology
 ชีววิทยาของแหล่งน้ำจืด
3 (2-2-4)
0203365 Forest Ecology
 นิเวศวิทยาป่าไม้
3 (2-2-4)
0203366 Biogeography
 ชีวภูมิศาสตร์
3 (2-2-4)
0203367 Field Techniques in Ecology
 เทคนิคภาคสนามทางนิเวศวิทยา
3 (2-3-4)
0203371 Basic Technique for Silkworm Rearing
 การเลี้ยงไหมเบื้องต้น
3 (2-3-4)
0203372 Technology of Silkworm Rearing
 เทคโนโลยีการเลี้ยงไหม
3 (2-3-4)
0203373 Physiology of silkworm
 สรีรวิทยาหนอนไหม
3 (2-3-4)
0203374 Technique of Mulberry
 เทคนิคการผลิตหม่อน
3 (2-3-4)
0203375 Biology of Silkworm
 ชีววิทยาของไหม
3 (2-3-4)
0203381 Introduction to Invertebrate Palaeozoology
 บรรพชีวินวิทยาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเบื้องต้น
3 (2-2-4)
0203382 Introduction to Vertebrate Palaeozoology
 บรรพชีวินวิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลังเบื้องต้น
3 (2-2-4)
0203383 Introduction to Palaeobotany
 บรรพชีวินวิทยาพืชเบื้องต้น
3 (2-2-4)
0203384 History of Life
 ประวัติสิ่งมีชีวิต
3 (2-2-4)
0203385 Basic Geology for Palaeontology
 ธรณีวิทยาพื้นฐานสำหรับบรรพชีวินวิทยา
3 (2-2-4)
0203402 Scanning Electron Microscopy
 กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนชนิดส่องกราด
3 (2-2-4)
0203411 Biology of Angiosperms
 ชีววิทยาของพืชมีดอก
3 (2-2-4)
0203412 Plant Morphology
 สัณฐานวิทยาของพืช
3 (2-2-4)
0203413 Plant Anatomy
 กายวิภาคศาสตร์ของพืช
3 (2-2-4)
0203414 Plant Growth and Development
 พัฒนาการของพืช
3 (2-2-4)
0203415 Medicinal Plants
 พืชสมุนไพร
3 (2-2-4)
0203416 Aquatic Plants
 พรรณไม้น้ำ
3 (2-2-4)
0203417 Phycology
 สาหร่ายวิทยา
3 (2-2-4)
0203418 Ethnobotany
 พืชท้องถิ่น
3 (2-2-4)
0203419 Economic Botany
 พืชเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0203421 Ichthyology
 มีนวิทยา
3 (2-2-4)
0203422 Herpetology
 วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
3 (2-2-4)
0203423 Ornithology
 ปักษีวิทยา
3 (2-2-4)
0203424 Mammalogy
 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
3 (3-0-6)
0203425 Animal Embryology
 วิทยาเอ็มบริโอของสัตว์
3 (2-2-4)
0203426 Embryology Invertebrates
 วิทยาเอ็มบริโอของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
3 (2-2-4)
0203427 Ethnozoology
 สัตว์ท้องถิ่น
3 (2-2-4)
0203428 Apiculture
 ภมรวิทยา
3 (2-2-4)
0203429 Zooplanktology
 วิทยาแพลงก์ตอนสัตว์
3 (2-2-4)
0203431 Immunology and Serology
 อิมมูโนโลยี และซีโรโลยี
3 (2-2-4)
0203432 Sanitary Microbiology
 จุลชีววิทยาทางสาธารณสุข
3 (2-2-4)
0203433 Environmental Microbiology
 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-4)
0203434 Agricultural Microbiology
 จุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม
3 (2-2-4)
0203435 Industrial Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
3 (2-2-4)
0203442 Population Genetics
 พันธุศาสตร์ประชากร
3 (3-0-6)
0203443 Cytogenetics
 พันธุศาสตร์ของเซลล์
3 (2-2-4)
0203444 Biochemical Genetics
 พันธุศาสตร์ชีวเคมี
3 (3-0-6)
0203445 Molecular Genetics
 พันธุศาสตร์โมเลกุล
3 (3-0-6)
0203446 Microbial Genetics
 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
3 (3-0-6)
0203447 Conservation Genetics
 พันธุศาสตร์เชิงอนุรักษ์
3 (2-2-4)
0203451 Plant Physiology
 สรีรวิทยาของพืช
3 (2-2-4)
0203452 Animal Physiology
 สรีรวิทยาของสัตว์
3 (2-2-4)
0203455 Endocrinology
 วิทยาต่อมไร้ท่อ
3 (2-2-4)
0203456 Plant Hormones
 ฮอร์โมนพืช
3 (2-2-4)
0203457 Plant Tissue Culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3 (1-4-2)
0203458 Animal behavior
 พฤติกรรมของสัตว์
3 (2-2-4)
0203461 Wetland Ecology
 นิเวศวิทยาของพื้นที่ชุมน้ำ
3 (2-2-4)
0203462 Population Biology
 ชีววิทยาประชากร
3 (2-2-4)
0203463 Environmental Pollution
 มลพิษสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0203464 Introduction to Ecological Analysis
 นิเวศวิทยาวิเคราะห์เบื้องต้น
3 (2-2-0)
0203465 Soil Ecology and Environmental Pollution
 นิเวศวิทยาทางดินและมลพิษสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-4)
0203466 Zoogeography
 สัตวภูมิศาสตร์
3 (2-2-4)
0203467 Phytogeography
 พฤกษภูมิศาสตร์
3 (2-2-4)
0203469 Biodiversity and Conservation
 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
3 (3-0-6)
0203471 Hormone and Pheromone of Silkworm and Application
 ฮอร์โมนและฟีโรโมนในหนอนไหมและการประยุกต์ใช้
3 (2-3-4)
0203472 Silkworm disease and detection
 โรควิทยาของไหมและการตรวจวินิจฉัยโรค
3 (2-3-4)
0203473 Silkworm Taxonomy
 อนุกรมวิธานของไหม
3 (2-3-4)
0203474 Silkworm Breeding
 การปรับปรุงพันธุ์ไหม
3 (2-3-4)
0203475 Mulberry Breeding
 การปรับปรุงพันธุ์หม่อน
3 (2-3-4)
0203476 Proceeding of Silk Reeling
 ขบวนการสาวไหม
3 (2-3-4)
0203481 Introduction to Human Palaeontology
 บรรพชีวินวิทยามนุษย์เบื้องต้น
3 (2-2-4)
0203483 Introduction to Palaeoecology
 นิเวศวิทยาบรรพชีวินเบื้องต้น
3 (2-2-4)
0203484 Introduction to palynology
 เรณูวิทยาเบื้องต้น
3 (2-2-4)
0203485 Introduction to palaeozoology of fossil fishes
 บรรพชีวินวิทยาปลาเบื้องต้น
3 (2-2-4)
0203495 Student Practicum
 การฝึกงาน
2 (0-6-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   วิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2