หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 94
 2.1   พื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 22
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105205 English Conversation and Presentation
 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
0166101 Introduction to Communication
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0166102 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0166103 Esthetic in Art Work
 สุนทรียะในงานศิลปะ
2 (2-0-4)
0166104 Principles and Theories of Communication
 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0166105 Principles of Journalism
 หลักวารสารศาสตร์
3 (3-0-6)
0166106 Media Literacy
 การรู้เท่าทันสื่อ
3 (3-0-6)
0166107 Creative Thinking Development
 การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)

 2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 57
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0166201 Computer for Designing 1
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1
3 (2-2-5)
0166202 Art of Photography 1
 ศิลปะการถ่ายภาพ 1
3 (2-2-5)
0166203 News Writing and Reporting
 การเขียนและการรายงานข่าว
3 (2-2-5)
0166204 Computer for Designing 2
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2
3 (2-2-5)
0166205 Laws and Ethics of Mass Communication
 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อมวลชน
3 (3-0-6)
0166206 Correction of Original Document and Proofreading
 การตรวจต้นฉบับและพิสูจน์อักษร
3 (2-2-5)
0166207 Art of Motion Photography
 ศิลปะการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
3 (2-2-5)
0166208 Creativity of Documentary Work
 การสร้างสรรค์งานสารคดี
3 (2-2-5)
0166209 Advanced News Writing and Producing
 การเขียนและการผลิตข่าวขั้นสูง
3 (2-2-5)
0166210 Articles and Columns Writing
 การเขียนบทความและคอลัมน์
3 (2-2-5)
0166211 Computer for Designing 3
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3
3 (2-2-5)
0166212 Fiction Writing
 การเขียนบันเทิงคดี
3 (2-2-5)
0166213 Editorial Work
 การบรรณาธิกรกิจ
2 (3-0-3)
0166214 Research in Communication 1
 การวิจัยเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0166215 Research in Communication 2
 การวิจัยเพื่อการสื่อสาร 2
2 (2-0-4)
0166216 Analysis and Criticism of Contemporary Literature
 การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0166217 Principles of Interview for Media Profession
 หลักการสัมภาษณ์สำหรับงานสื่อ
2 (1-2-3)
0166218 Production of Radio and Tele-broadcasting
 การผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและแพร่ภาพ
3 (2-2-5)
0166219 Internship
 การฝึกประสบการณ์
6 (1-12-12)
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0166301 Creativity of Text for Communication
 การสร้างสรรค์ข้อความเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0166302 Principles of Public Relations
 หลักการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0166303 Communication in Local Culture
 การสื่อสารวัฒนธรรมท้องถิ่น
3 (2-2-5)
0166304 Creativity Media for Youth
 สื่อสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน
3 (2-2-5)
0166305 Writing for Aesthetic
 การเขียนเพื่อสร้างสุนทรี
3 (2-2-5)
0166306 Publishing Management
 การบริหารจัดการสำนักพิมพ์
3 (2-2-5)
0166307 Exhibition and Event Design
 การออกแบบนิทรรศการและอีเวนท์
3 (2-2-5)
0166308 Technology for Media Production
 เทคโนโลยีการผลิตสื่อ
3 (3-0-6)
0166309 Art of Photography and Studio
 ศิลปะการถ่ายภาพและสตูดิโอ
3 (2-2-5)
0166310 Online Magazine Production
 การผลิตนิตยสาร
3 (2-2-5)
0166311 Newspaper Production for Community
 การผลิตหนังสือพิมพ์เพื่อชุมชน
3 (2-2-5)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6