หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย (ภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา)
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 102
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105205 English Conversation and Presentation
 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
0105300 English Literary Reading
 การอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105301 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
0161001 Thinking Process Development
 การพัฒนาทักษะการคิด
3 (2-2-5)
0161002 Interdisciplinary Studies for Language Literature and Folklore
 การศึกษาเชิงสหวิทยาการด้านภาษา วรรณคดีและคติชนวิทยา
3 (3-0-6)
0161003 Phonetics and Phonology
 สัทศาสตร์และสัทวิทยา
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 69
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161101 Arts of Receiving Message
 ศิลปะการรับสาร
2 (1-2-3)
0161102 Introduction to Speaking
 การพูดเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0161103 Man Language and Literary Works
 มนุษย์กับภาษาและวรรณกรรม
2 (2-0-4)
0161104 Introduction to Writing
 การเขียนเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0161105 Introduction to Linguistics
 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0161106 Thai Literature Development
 พัฒนาการวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)
0161107 Academic Writing
 การเขียนเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0161108 Analytical Literature
 วรรณคดีวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0161109 Modern Thai Literary Works
 วรรณกรรมไทยสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0161110 Foreign Languages in Thai Language
 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
2 (2-0-4)
0161111 Current Thai Language Usage
 การใช้ภาษาไทยปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0161112  Local Literature
 วรรณคดีท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0161113  Poetics and Thai Verse Composition
 ประพันธศาสตร์และการประพันธ์ร้อยกรองไทย
2 (1-2-3)
0161114 Thai Grammar
 ไวยากรณ์ไทย
2 (2-0-4)
0161115 Pali and Sanskrit in Relation to Thai Language
 ภาษาบาลีและสันสกฤตที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
2 (2-0-4)
0161116 Literary Theories
 ทฤษฎีวรรณคดี
2 (2-0-4)
0161117 Folklore
 คติชนวิทยา
3 (3-0-6)
0161118 Reading English Document for Thai Language and Literature Study
 การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย
2 (1-2-3)
0161119 Evolution of Thai Language
 วิวัฒนาการของภาษาไทย
3 (3-0-6)
0161120 Khmer in Relation to Thai Language
 ภาษาเขมรที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
2 (2-0-4)
0161121 Literary Criticism
 วรรณคดีวิจารณ์
2 (1-2-3)
0161122 Comparative Literature
 วรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0161123 Introduction to Thai Language and Literary Works Research
 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทยเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0161124 Etymology
 นิรุกติศาสตร์
2 (2-0-4)
0161125 Independent Study
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3 (3-0-6)

 2.2.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   หมวดประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงานหรือสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161126 Internship
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 (0-40-0)
0161127 Preparation for Cooperative Education and Professional Development
 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษาและการพัฒนาอาชีพ
1 (0-2-1)
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)