หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105151 Basic English Speaking for Communication
 การพูดภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0105152 Basic English Grammar for Communication
 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0105153 Basic English Reading for Comprehension
 การอ่านภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อความเข้าใจ
3 (3-0-6)
0105154 Basic English Writing for Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0105155 English Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105288 Advanced English Grammar for Communication
 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0105289 English Speaking for Explanation and Presentation
 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการอธิบายและการนำเสนอ
3 (2-2-5)
0105353 English Reading and Interpretation
 การอ่านภาษาอังกฤษและการตีความ
3 (3-0-6)
0105485 English Academic Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0105486 English Literary Reading
 การอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105241 English for Negotiation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง
3 (3-0-6)
0105290 Cross-Cultural Communication
 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0105291 English Speaking for Office Communication
 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน
3 (2-2-5)
0105292 English Writing for Office Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน
3 (3-0-6)
0105306 Basic Translation
 การแปลขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-6)
0105347 English for Public Relations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0105348 English for Note-taking and Summarizing
 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกและสรุปความ
3 (3-0-6)
0105354 Advanced Business Writing
 การเขียนทางธุรกิจขั้นสูง
3 (3-0-6)
0105442 Internship
 ฝึกงาน
6 (0-12-0)
0105487 Research in English for International Communication
 การวิจัยด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3 (3-0-9)
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)
0906201 Introduction to International Business
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
1010206 Hospitality and Communication Arts
 ศิลปะการต้อนรับและการติดต่อสื่อสาร
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105293 English and American Cultural Background
 ภูมิหลังทางวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน
3 (3-0-6)
0105355 English Public Speaking and Debate
 การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะและการโต้วาที
3 (2-2-5)
0105356 English for Tourism and Tour Guide
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและงานมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
0105357 English in Entertainment Media
 ภาษาอังกฤษในสื่อบันเทิง
3 (3-0-6)
0105358 English in Advertisement
 ภาษาอังกฤษในงานโฆษณา
3 (3-0-6)
0105359 English in Printed Materials
 ภาษาอังกฤษในสื่อสิ่งพิมพ์
3 (3-0-6)
0105483 Business Translation
 การแปลทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0105484 Spontaneous Translation
 การแปลแบบล่าม
3 (3-0-6)
0105488 English Phonology
 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
1003361 Personality Improvement in Hospitality Industry
 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
3 (3-0-6)
1605904 Culture of ASEAN
 วัฒนธรรมของกลุ่มอาเซียน
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 3.1   ภาษาฝรั่งเศสหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105106 Basic French 1
 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1
2 (1-2-3)
0105107 Basic French 2
 ภาษาฝรั่งเศส 2
2 (1-2-3)
0105215 Basic French 3
 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3
2 (1-2-3)
0105221 Basic Thai-French Translation
 การแปลไทย-ฝรั่งเศสพื้นฐาน
3 (2-2-5)
0105222 French for Business Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (2-2-5)

 3.2   ภาษาจีนหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106961 Basic Chinese 1
 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
2 (1-2-3)
0106962 Basic Chinese 2
 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
2 (1-2-3)
0106963 Basic Chinese 3
 ภาษาจีนพื้นฐาน 3
2 (1-2-3)
0106965 Basic Thai-Chinese Translation
 การแปลไทย-จีนพื้นฐาน
3 (2-2-5)
0106966 Chinese for Business Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (2-2-5)

 3.3   ภาษาญี่ปุ่นหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106931 Basic Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1
2 (1-2-3)
0106932 Basic Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2
2 (1-2-3)
0106933 Basic Japanese
 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3
2 (1-2-3)
0106935 Basic Thai-Japanese Translation
 การแปลไทย-ญี่ปุ่นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
0106936 Japanese for Business Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (2-2-5)

 3.4   ภาษาเกาหลีหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106901 Basic Korean 1
 ภาษาเกาหลี 1
2 (1-2-3)
0106902 Basic Korean 2
 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2
2 (1-2-3)
0106903 Basic Korean 3
 ภาษาเกาหลี 3
2 (1-2-3)
0106905 Basic Thai-Korean Translation
 การแปลไทย-เกาหลีพื้นฐาน
3 (2-2-5)
0106906 Korean for Business Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (2-2-5)

 4   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6