หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาเกาหลี
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 94
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105103 English Structure and Usage
 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105105 English Speaking for Daily-life Communication
 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0105402 Rapid Reading Practice
 การฝึกอ่านเร็ว
2 (2-0-4)
0163020 Language and Cross-cultural Communication
 ภาษากับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0163030 Eastern Languages and Literatures
 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก
2 (2-0-4)

 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 82
 2.2.1   กลุ่มวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163110 Elementary Korean Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1
2 (1-2-3)
0163111 Elementary Korean Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2
2 (1-2-3)
0163112 Intermediate Korean Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1
2 (1-2-3)
0163113 Intermediate Korean Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2
2 (1-2-3)
0163114 Advanced Korean Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร 1
2 (1-2-3)
0163115 Advanced Korean Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร 2
2 (1-2-3)
0163121 Applied Phonetics
 สัทศาสตร์ประยุกต์
2 (2-0-4)
0163122 Korean Grammar
 ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี
2 (2-0-4)
0163131 Korean Literature Background
 พื้นฐานทางวรรณคดีเกาหลี
2 (2-0-4)
0163142 Korean Studies
 เกาหลีศึกษา
2 (2-0-4)
0163160 Korean Listening Comprehension
 การฟังภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0163161 Korean Listening for Main Ideas
 การฟังภาษาเกาหลีเพื่อจับใจความ
2 (1-2-3)
0163162 Korean Listening for Analyzing and Criticizing
 การฟังภาษาเกาหลีเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์
2 (1-2-3)
0163163 Korean Reading for Comprehension
 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0163164 Korean Reading for Main Ideas
 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อจับใจความ
2 (1-2-3)
0163165  Korean Reading for Analyzing and Criticizing
 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์
2 (1-2-3)
0163170 Korean Conversation in Daily Life 1
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 1
2 (1-2-3)
0163171 Korean Conversation in Daily Life 2
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
2 (1-2-3)
0163172 Foundation of Korean Writing
 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี
2 (1-2-3)
0163173 Korean Paragraph Writing
 การเขียนอนุเฉทภาษาเกาหลี
2 (1-2-3)
0163174  Korean Composition Writing
 การเขียนเรียงความภาษาเกาหลี
2 (1-2-3)
0163180 Basic Translation
 การแปลขั้นพื้นฐาน
2 (1-2-3)
0163181 Korean-Thai Translation
 การแปลภาษาเกาหลี-ไทย
2 (1-2-3)
0163182 Korean-Thai Translation
 การแปลภาษาไทย-เกาหลี
2 (1-2-3)
0163199 Internship
 การฝึกงาน
6 (0-12-0)
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)

 2.2.2   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 28
 2.2.2.1   กลุ่มวิชาไวยากรณ์และภาษาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163126 Study of Korean Characters
 อักษรเกาหลีศึกษา
2 (2-0-4)
0163127 History of Korean Language
 ประวัติภาษาเกาหลี
2 (2-0-4)
0163128 Korean Dialectology
 วิทยาภาษาถิ่นเกาหลี
2 (2-0-4)
0163129 Research in Korean Language and Literature
 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมเกาหลี
2 (2-0-4)
0163130 Senior Project in Korean Language and Culture
 โครงงานนิสิตทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2 (2-0-4)

 2.2.2.2   กลุ่มวิชาวรรณคดีหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163134 Modern Korean Literature
 วรรณกรรมเกาหลีสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0163135 Korean Short Stories and Novels
 เรื่องสั้นและนวนิยายเกาหลี
2 (2-0-4)
0163136 Korean Prose and Poetry
 ร้อยแก้วและร้อยกรองเกาหลี
2 (2-0-4)
0163137 Korean Drama
 การละครเกาหลี
2 (2-0-4)
0163191 The Creation of Korean Literature for Children
 การเขียนวรรณกรรมเกาหลีสำหรับเด็ก
2 (1-2-3)

 2.2.2.3   กลุ่มวิชาสังคมและวัฒนธรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163143 Fundamental Knowledge about Korea
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศเกาหลี
2 (2-0-4)
0163144 Teaching Korean as a Foreign Language
 การสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ
2 (1-2-3)
0163145 Korean Music
 ดนตรีเกาหลี
2 (2-0-4)
0163146 Korean Dance
 นาฏศิลป์เกาหลี
2 (2-0-4)
0163147 Korean Economy
 เศรษฐกิจเกาหลี
2 (2-0-4)
0163148 Korean Politics and Public Administration
 การเมืองและการปกครองเกาหลี
2 (2-0-4)
0163149 Korean History
 ประวัติศาสตร์เกาหลี
2 (2-0-4)
0163186 Professional Ethics
 จรรยาบรรณวิชาชีพ
2 (2-0-4)
0163192 Korean popular culture
 วัฒนธรรมเกาหลีสมัยนิยม
2 (2-0-4)

 2.2.2.4   กลุ่มวิชาภาษาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163150 Korean for Presentation
 ภาษาเกาหลีเพื่อการนำเสนอ
2 (2-0-4)
0163151 Korean for Tourism
 ภาษาเกาหลีสำหรับการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0163152 Korean for Hotel Service
 ภาษาเกาหลีสำหรับการโรงแรม
2 (2-0-4)
0163153 Korean for Tour Guide
 ภาษาเกาหลีสำหรับมัคคุเทศก์
2 (2-0-4)
0163154 Korean for Secretary
 ภาษาเกาหลีสำหรับงานเลขานุการ
2 (2-0-4)
0163155 Korean for Advertisement and Public Relation
 ภาษาเกาหลีเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2 (2-0-4)
0163156 Korean in Electronic Media
 ภาษาเกาหลีในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2 (2-0-4)
0163157 Korean in Printed Media
 ภาษาเกาหลีในสื่อสิ่งพิมพ์
2 (2-0-4)
0163158 Korean for International Trade
 ภาษาเกาหลีเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
2 (2-0-4)
0163159 Korean in Business Law and Contract
 ภาษาเกาหลีในกฎหมายและสัญญาทางธุรกิจ
2 (2-0-4)

 2.2.2.5   กลุ่มวิชาทักษะการส่งสารหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163175 Korean Public Speaking
 การพูดภาษาเกาหลีในที่ชุมชน
2 (1-2-3)
0163176 Korean Speaking for Special Occasions
 การพูดภาษาเกาหลีในโอกาสพิเศษต่างๆ
2 (1-2-3)
0163177 Korean Business Speaking
 การพูดภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ
2 (1-2-3)
0163178 Korean Business Writing
 การเขียนภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ
2 (1-2-3)

 2.2.2.6   กลุ่มวิชาแปลหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163183 Interpretative Translation
 การแปลแบบล่าม
2 (1-2-3)
0163185 Literary Translation
 การแปลวรรณกรรม
2 (1-2-3)
0163186 Translation for Business
 การแปลเพื่องานธุรกิจ
2 (1-2-3)

 2.2.2.7   กลุ่มวิชาธุรกิจต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163188 Korean International Business Strategy and Management
 กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเกาหลี
2 (2-0-4)
0163189 Asian Business Environment and Management
 สภาพแวดล้อมและการจัดการธุรกิจในทวีปเอเชีย
2 (2-0-4)
0163190 Business Law and Regulations between Thailand and South Korea
 กฎหมายและข้อตกลงทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้
2 (2-0-4)

 3   หมวดเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6