หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 93
 2.1   วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107101 Physical Geography
 ภูมิศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)
0107201 Database System and Design of Geography Database
 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)
0107203 Northeastern Geography and Mekong Sub-Region
 ภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3 (3-0-6)
0107206 Map Reading and Aerial Photo Interpretation
 การอ่านแผนที่และการแปลภาพถ่ายทางอากาศ
3 (2-2-5)
0107301 Research Methodology in Development Geography for Resources Management
 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)
0107305 Statistics in Development Geography for Resources Management
 สถิติทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)
0107333 Satellite Meteorology and Climate Change
 อุตุนิยมวิทยาดาวเทียมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
3 (3-0-6)
0107401 Integrated Natural Resources Management and Environment
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
0107404 Settlement Geography and Urban and Regional Planning
 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและการวางแผนผังเมืองและผังภูมิภาค
3 (3-0-6)
0107406 Principles of Human Geography
 หลักภูมิศาสตร์มนุษย์
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107204 Applied Agricultural Geography
 ภูมิศาสตร์เกษตรประยุกต์
3 (3-0-6)
0107205 Topographic Survey
 การสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ
3 (2-2-5)
0107207 Geography of Transportation and Logistics
 ภูมิศาสตร์ขนส่งและโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
0107208 Economic Geography
 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0107209 Geographic Information Systems for Management 1
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการ 1
3 (2-2-5)
0107210 Remote Sensing for Management 1
 การรับรู้ระยะไกลเพื่อการจัดการ 1
3 (2-2-5)
0107211 Navigation Satellite System
 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม
3 (2-2-5)
0107302 Development and Land Use Planning
 การพัฒนาและการวางแผนการใช้ที่ดิน
3 (3-0-6)
0107303 Geographic Information Systems for Management 2
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการ 2
3 (2-2-5)
0107304 Remote Sensing for Management 2
 การรับรู้ระยะไกลเพื่อการจัดการ 2
3 (2-2-5)
0107306 Principles of Geology
 หลักการธรณีวิทยา
3 (3-0-6)
0107308 Model for Development Planning and Community Management
 การสร้างแบบจำลองเพื่อการวางแผนพัฒนาและจัดการชุมชน
3 (3-0-6)
0107330 Natural Disaster Management
 การจัดการภัยธรรมชาติ
3 (3-0-6)
0107402 Seminar Problem in Development Geography for Resources Management
 สัมมนาปัญหาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)
0107405 Geography Project
 โครงงานภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107307 Geography of Resources Tourism of Recreation Management
 ภูมิศาสตร์การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวและนันทนาการ
3 (3-0-6)
0107309 Principles of Meteorology
 หลักการอุตุนิยมวิทยา
3 (3-0-6)
0107310 Hydrology
 อุทกวิทยา
3 (3-0-6)
0107313 Marketing and Industrial Geography
 ภูมิศาสตร์การตลาดและอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
0107314 Techniques for Geographical Site Survey
 เทคนิคการสำรวจภาคสนามภูมิศาสตร์
3 (2-2-5)
0107315 Mathematics for Development Geography for Resources Management
 คณิตศาสตร์สำหรับภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)
0107316 Plane Survey
 การสำรวจพื้นราบ
3 (2-2-5)
0107317 Photogrammetry for Geography
 โฟโตแกรมเมตรีสำหรับภูมิศาสตร์
3 (2-2-5)
0107318 Multimedia Design for Geographic Presentation
 การออกแบบสื่อประสมเพื่อการนำเสนอด้านภูมิศาสตร์
3 (2-2-5)
0107319 Map Design and Computer Cartography
 การออกแบบและจัดทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
0107320 Introduction to Microwave Remote Sensing
 การรับรู้ระยะไกลด้วยคลื่นไมโครเวฟเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0107321 Geography Technology for Daily Life
 เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0107322 Geography Technology for Natural Resources Management
 เทคโนโลยีภูมิศาสตร์เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-6)
0107323 Geography Technology for Cultural Heritage Management
 เทคโนโลยีภูมิศาสตร์เพื่อจัดการมรดกวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0107324 Energy Sources and Consumption
 แหล่งพลังงานและการใช้
3 (3-0-6)
0107325 Management of Environmental Impact Assessment
 การจัดการและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0107326 Law and Environmental Policy
 หลักกฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0107327 Environmental Sociology
 สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0107328 Community Participation in Development
 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0107329 Disaster
 ภัยพิบัติ
3 (3-0-6)
0107331 Local Resources Management
 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0107332 Natural Resource and Environmental Development
 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
0107334 Development of Urban Community in Developing Country
 การพัฒนาชุมชนเมืองในประเทศกำลังพัฒนา
3 (3-0-6)
0107335 Landscape and Environmental Appreciation
 การประเมินสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
3 (3-0-6)
0107336 Planning of Urban Community and Environment
 การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
3 (3-0-6)
0107337 Planning and Management of Urban and Rural Communities in Thailand
 การวางแผนและการจัดการสังคมเมืองและชนบทไทย
3 (3-0-6)
0107338 Landscape of Cultural Destination
 ภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0107339 Landscape of Isan Culture
 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมอีสาน
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   หมวดฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0107403 Professional Practicum
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 (0-40-0)
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)