หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161101 Literature and Life
 วรรณคดีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0161102 Humans and Language
 มนุษย์กับภาษา
2 (2-0-4)
0161103 Development of Thai Literature
 พัฒนาการของวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)
0161104 Introduction to Listening
 การฟังเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0161105 Introduction to Reading
 การอ่านเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0161106 Introduction to Speaking
 การพูดเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0161107 Introduction to Writing
 การเขียนเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0161108 Literature Appreciation
 วรรณคดีวิจักษณ์
2 (1-2-3)
0161109 Critical Thinking
 การคิดเชิงวิจารณ์
2 (1-2-3)

 2.2   กลุ่มวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 56
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161201 Introduction to Linguistics
 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0161202 Phonetics and Phonology
 สัทศาสตร์และสัทวิทยา
2 (2-0-4)
0161203 Thai Grammar
 ไวยากรณ์ไทย
2 (2-0-4)
0161204 Evolution of the Thai Language
 วิวัฒนาการของภาษาไทย
2 (2-0-4)
0161205 Foreign Languages in Thai
 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
2 (2-0-4)
0161206 Pali and Sanskrit Related to Thai
 ภาษาบาลีและสันสกฤตที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
2 (2-0-4)
0161207 Khmer Related to Thai
 ภาษาเขมรที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
2 (2-0-4)
0161208 Academic Speaking
 การพูดเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0161209 Comparative Literature
 วรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0161210 Literary Criticism 1
 วรรณคดีวิจารณ์ 1
2 (1-2-3)
0161211 Literary Criticism 2
 วรรณคดีวิจารณ์ 2
2 (1-2-3)
0161212 Contemporary Literature
 วรรณกรรมปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0161213 Local Literature
 วรรณกรรมท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0161214 Feature Writing
 การเขียนสารคดี
3 (2-2-5)
0161215 Problems in Current Thai Usage
 ปัญหาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน
2 (1-2-3)
0161216 Academic Writing
 การเขียนเชิงวิชาการ
3 (2-2-5)
0161217 Critical Reading
 การอ่านเชิงวิจารณ์
2 (1-2-3)
0161218 Thai Verse Composition
 การประพันธ์ร้อยกรองไทย
2 (1-2-3)
0161219 Folklore
 คติชนวิทยา
2 (1-2-3)
0161220 Introduction to the Thai Language and Literature Research
 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทยเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0161221 Independent Study
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3 (0-6-3)
0161222 Internship
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 (0-40-0)
0166111 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 22
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161301 Language and Logic
 ภาษากับการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)
0161302 Language and Socities
 ภาษากับสังคม
2 (2-0-4)
0161303 Language and Culture
 ภาษากับวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0161304 Language and Communication
 ภาษากับการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0161305 Thai Dialects
 ภาษาไทยถิ่น
2 (2-0-4)
0161306 Semantics
 อรรถศาสตร์
2 (2-0-4)
0161307 Pragmatics
 วัจนปฏิบัติศาสตร์
2 (2-0-4)
0161308 Development of Thai Text Books
 พัฒนาการแบบเรียนไทย
2 (2-0-4)
0161309 Literary Transformation from Ancient Documents
 การปริวรรตวรรณกรรมจากเอกสารโบราณ
2 (1-2-3)
0161310 Field Methods in Linguistics
 วิธีวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์
2 (1-2-3)
0161311 Applied Linguistics
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
2 (2-0-4)
0161312 Teaching Thai as a Foreign Language
 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
2 (1-2-3)
0161313 Thai Etymology
 นิรุกติศาสตร์ไทย
2 (2-0-4)
0161314 Words of Uncertain Etyma and Neologisms
 ศัพท์สันนิษฐานและศัพท์บัญญัติ
2 (2-0-4)
0161315 Thai Language Seminar
 สัมนาการใช้ภาษาไทย
3 (1-4-4)
0161401 Masterpiece of Thai Literature
 วรรณคดีเอกของไทย
2 (2-0-4)
0161402 Literature Related to History
 วรรณกรรมประวัติศาสตร์
2 (2-0-4)
0161403 Literature Related to Buddhism
 วรรณคดีพุทธศาสนา
2 (2-0-4)
0161404 Contemporary Buddhist Literature
 วรรณกรรมพุทธศาสนาร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0161405 Political Literature
 วรรณกรรมการเมือง
2 (2-0-4)
0161406 Thai Didactic and Customary Literature
 วรรณคดีวิถีไทย
2 (2-0-4)
0161407 Literary Tales
 วรรณกรรมนิทาน
2 (2-0-4)
0161408 Niras Literature
 วรรณคดีนิราศ
2 (2-0-4)
0161409 Literature for Performance
 วรรณกรรมการแสดง
2 (2-0-4)
0161410 Literature for Children and Youth
 วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
2 (2-0-4)
0161411 Southeast Asian Literature
 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2 (2-0-4)
0161412 Literary Works of Prince Thammathibet
  พระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
2 (2-0-4)
0161413 Literary Works of Sunthorn Phu
 วรรณกรรมสุนทรภู่
2 (2-0-4)
0161414 Literary Works of the Supreme Patriarch Prince Paramanujitajinorasa
 พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
2 (2-0-4)
0161415 Literary Works of King Rama 2
 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
2 (2-0-4)
0161416 Literary Works of King Rama 5
 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2 (2-0-4)
0161417 Literary Works of King Rama 6
 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
2 (2-0-4)
0161418  Literary Works of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 (2-0-4)
0161419 S.E.A Write Awarded Literature
 วรรณกรรมรางวัลสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
2 (2-0-4)
0161420 Thai Verse Recitation
 การอ่านคำประพันธ์ร้อยกรองไทย
2 (1-2-3)
0161421 Seminar in Contemporary Thai Literature
 สัมมนาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน
3 (1-4-4)
0161501 Language Usage in Mass Media
 การใช้ภาษาในงานสื่อสารมวลชน
2 (1-2-3)
0161502 Speaking for Personality Development
 การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (1-2-3)
0161503 Speaking for Business and Public Relations
 การพูดเพื่อธุรกิจและประชาสัมพันธ์
2 (1-2-3)
0161504 Language and Literature in New Media
 ภาษาและวรรณกรรมในสื่อสมัยใหม่
2 (1-2-3)
0161505 Language for Thinking Development
 ภาษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด
2 (1-2-3)
0161506 Critical Reading
 การอ่านเชิงวิจารณ์
2 (1-2-3)
0161507 The Creation of Literature for Children and Youth
 การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
2 (1-2-3)
0161508 Fiction Writing
  การเขียนบันเทิงคดี
2 (1-2-3)
0161509 Short Story Writing
 การเขียนเรื่องสั้น
2 (1-2-3)
0161510 Writing for Advertisement and Public Relations
 การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2 (1-2-3)
0161511 Critical Writing
 การเขียนเชิงวิจารณ์
2 (1-2-3)
0161601 Folklore and Society
 คติชนกับสังคม
2 (2-0-4)
0161602 Thai Folksong
 เพลงพื้นบ้านไทย
2 (2-0-4)
0161603 Folktale
 นิทานพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0161604 Modern Folklore
 คติชนวิทยาสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0161605 Thai Wisdom
 ภูมิปัญญาไทย
2 (2-0-4)
0161606 Field Methods in Folklore
 วิธีวิจัยภาคสนามทางคติชนวิทยา
2 (1-2-3)
0161607 Myth and Ritual
 ตำนานและพิธีกรรม
2 (2-0-4)
0161608 Folklore and Popular Culture
 คติชนวิทยากับวัฒนธรรมประชานิยม
2 (2-0-4)
0161609 Folklore of Ethnics Groups
 คติชนวิทยากลุ่มชาติพันธุ์
2 (2-0-4)
0161610 Folklore Seminar
 สัมมนาคติชนวิทยา
3 (1-4-4)
0166031 Review of World Literature
 ปริทรรศน์วรรณกรรมสากล
2 (2-0-4)
0166300 Miscellaneous Column Writing
 การเขียนคอลัมน์เบ็ดเตล็ด
2 (1-2-3)

 3   หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ (เลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาใดภาษาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 3.1   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105103 Introduction to English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105104 Principle of English Reading
 หลักการอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105105 Introduction to Oral English
 การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0105105 Basic Oral English
 การพูดเบื้องต้น
3 (2-2-6)
0105205 Oral English 1
 การพูดภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)

 3.2   กลุ่มวิชาภาษาเกาหลีหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163110 Elementary Korean Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1
2 (1-2-3)
0163111 Elementary Korean Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2
2 (1-2-3)
0163160 Korean Listening Comprehension
 การฟังภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0163163 Korean Reading for Comprehension
 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0163170 Korean Conversation in Daily Life 1
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 1
2 (1-2-3)
0163172 Foundation of Korean Writing
 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี
2 (1-2-3)

 3.3   กลุ่มวิชาภาษาเขมรหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165101 Khmer in Daily life
 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0165102 Khmer for Communication and Culture
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม
2 (1-2-3)
0165103 Khmer for Specific Purposes
 ภาษาเขมรเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
2 (1-2-3)
0165104 Khmer for Academic Purposes
 ภาษาเขมรเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
3 (2-2-5)
0165105 Advance Khmer
 ภาษาเขมรขั้นสูง
3 (2-2-5)

 3.4   กลุ่มวิชาภาษาพม่าหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165201 Myanmar Listening 1
 การฟังพม่า 1
2 (1-2-3)
0165202 Myanmar Listening 2
 การฟังพม่า 2
2 (1-2-3)
0165203 Myanmar Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาพม่า
3 (2-2-5)
0165210 Myanmar Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2 (1-2-3)
0165211 Myanmar for Academic Purposes
 การเขียนภาษาพม่าเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
3 (2-2-5)

 3.5   กลุ่มวิชาภาษาลาวหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165301 Basic Laos
 ภาษาลาวพื้นฐาน
2 (1-2-3)
0165302 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0165303 Lao Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (1-2-3)
0165304 Lao for Specific Purposes
 ภาษาลาวเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
3 (2-2-5)
0165305 Lao for Academic Purposes
 ภาษาลาวเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
3 (2-2-5)

 3.6   กลุ่มวิชาภาษาเวียดนามหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165401 Vietnamese in Daly Life
 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0165402 Vietnamese for Communication and Culture
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
0165403 Vietnamese for Specific Purpose
 ภาษาเวียดนามเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
2 (1-2-3)
0165404 Vietnamese for Academic Purpose
 ภาษาเวียดนามเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
2 (1-2-3)
0165405 Advanced Vietnamese
 ภาษาเวียดนามขั้นสูง
2 (1-2-3)

 3.7   กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0186301 Elementary Japanese Grammar 1
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1
3 (2-2-5)
0186302 Elementary Japanese Grammar 2
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2
3 (2-2-5)
0186311 Listening and Speaking in Japanese 1
 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0186312 Listening and Speaking in Japanese 2
 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0186321 Main Idea Reading in Japanese
 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อจับใจความ
2 (1-2-3)

 3.8   กลุ่มวิชาภาษาจีนหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116101 Elementary Chinese Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0116102 Elementary Chinese Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
0116201 Intermediate Chinese Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0162202 Intermediate Chinese Skills for Communication 2
 ภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)

 4   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6