หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมลาว) (ศึกษาทั่วไป 2549)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาไทยบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001018-3 Language Expression Rhetoric
 ศิลปะการแสดงออกทางภาษา
2 (2-0-4)

 1.1.2   ภาษาไทยเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001019-3 Language and Thought
 ภาษากับความคิด
2 (2-0-4)
0001020-3 Perception Skills Improvement
 การพัฒนาทักษะการรับสาร
2 (2-0-4)
0001021-3 Reading for Life Quality Improvement
 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0001022-3 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001023-3 Rhetorical Speech
 ศิลปะการพูด
2 (2-0-4)
0001024-3 Language Aesthetics
 สุนทรียภาพทางภาษา
2 (2-0-4)
0001025-3 Language Usage in Cultural Contexts
 วัฒนธรรมการใช้ภาษา
2 (2-0-4)
0012004-4 Synthesis of Academic Paper
 การทำรายงานการค้นคว้า
2 (1-2-3)

 1.1.3   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001006-3 Preparatory English
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
0 (2-0-4)
0001007-3 Foundation English 1
 ภาษาอังกฤษหลัก 1
2 (2-0-4)
0001008-3 Foundation English 2
 ภาษาอังกฤษหลัก 2
2 (2-0-4)

 1.1.4   ภาษาต่างประเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001009-3 Communicative English Skills
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001010-3 English for Self-access Learning
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2 (2-0-4)
0001011-3 English for Daily-life Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001012-3 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0001013-3 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0001014-3 English for Social Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
2 (2-0-4)
0001015-3 English for World Travelling
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวรอบโลก
2 (2-0-4)
0001029-3 Khmer in Daily Life
 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001030-3 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001031-4 Khmer Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2 (2-0-4)
0001035-3 Chinese in Daily Life
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001044-3 Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001068-3 French for Beginners
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน
2 (2-0-4)
0001069-3 French in Daily Life
 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001070-3 Laos in Daily Life
 ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001071-3 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001072-3 Laos Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (2-0-4)
0001073-3 Vietnamese in Daily Life
 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001074-3 Vietnamese for Ecological and Cultural Tourism
 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0001075-3 Vietnamese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (2-0-4)
0001076-3 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2 (2-0-4)
0001077-3 Chinese Speaking
 ภาษาจีนกับการพูด
2 (2-0-4)
0001078-3 Korean Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2 (2-0-4)
0001079-3 Japanese in Daily Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001080-3 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001081-3 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
0001082-3 Korean in Daily Life
 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001083-3 Khmer for Business and Tourism
 ภาษาเขมรเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001084-3 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001048-3 Man and Reasoning
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)

 1.2.1   กลุ่มมนุษยศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001001-3 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0001002-3 Museum and Thai Society
 พิพิธภัณฑ์กับสังคมไทย
2 (2-0-4)
0001003-3 Thai Arts and Culture
 ศิลปวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0001045-3 Ecotourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)
0001049-3 Man and Thought
 มนุษย์กับความคิด
2 (2-0-4)
0001050-3 Man and Beliefs
 มนุษย์กับความเชื่อ
2 (2-0-4)
0001051-3 Man and Living
 มนุษย์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0001052-3 Man and Happiness in Life
 มนุษย์กับความสุขในชีวิต
2 (2-0-4)
0001053-3 Aesthetics and Life
 สุนทรียภาพของชีวิต
2 (2-0-4)
0001054-3 Ways of Life
 ธรรมนูญชีวิต
2 (2-0-4)
0001055-3 Philosophy and Ways of Life
 ปรัชญากับวิถีชีวิต
2 (2-0-4)
0001056-3 Practical Logic
 ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ
2 (2-0-4)
0001057-3 Eastern and Western Ways
 วิถีตะวันออก วิถีตะวันตก
2 (2-0-4)
0001066-3 Buddhism and Living
 พุทธศาสน์กับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0004001-3 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
2 (2-0-4)
0004002-3 Group Process and Teamwork
 กระบวนการกลุ่ม และการทำงานเป็นทีม
2 (2-0-4)
0005001-3 Recreation and Life
 นันทนาการกับชีวิต
2 (2-0-4)
0005055-3 Critical and Creative Thinking
 การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0005056-3 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0005057-3 Strategy for Self-development and Life-management
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองและการบริหารชีวิต
2 (2-0-4)
0005058-3 Development of Skills and Competencies for Leadership
 พัฒนาทักษะและสมรรถภาพเพื่อการเป็นผู้นำ
2 (2-0-4)
0005061-3 Meditation Training
 การฝึกสมาธิ
2 (2-0-4)
0005062-3 Love and Coping with Disappointment
 ความรักและการเผชิญกับความผิดหวัง
2 (2-0-4)
0006001-3 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0006002-3 Music Performing
 ดนตรีปฏิบัติ
2 (2-2-4)
0006003-4 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
0006004-4 Introduction to Fine Art
 ศิลปเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0006005-3 Dramatic Arts and Life
 นาฏกรรมกับชีวิต
2 (2-0-4)
0010001-3 Tourism for Life-quality Development
 การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001060-3 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)

 1.3.1   กลุ่มสังคมศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001004-3 Analytical History of Thailand
 ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001005-3 Global Issues
 สภาวะการณ์โลก
2 (2-0-4)
0001046-3 Analytical Geography of Thailand
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001058-3 Human Rights and Society
 สิทธิมนุษยชนและสังคม
2 (2-0-4)
0001059-3 Social Networks
 เครือข่ายทางสังคม
2 (2-0-4)
0001061-3 Thai Rural Society
 สังคมชนบทไทย
2 (2-0-4)
0001062-3 Sociology
 สังคมวิทยา
2 (2-0-4)
0001063-3 Social Relationship for Social and Life
 ความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อชีวิตและสังคม
2 (2-0-4)
0001064-3 Conflict Resolution in Daily Life
 การจัดการปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001065-3 Economy and Living
 เศรษฐกิจกับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0005059-3 Psychology for Social Relationship
 จิตวิทยาเพื่อการสร้างเสริมสัมพันธภาพทางสังคม
2 (2-0-4)
0013001-3 Society and Laws
 สังคมกับกฎหมาย
2 (2-0-4)
0013002-3 Society and Politics
 สังคมกับการเมือง
2 (2-0-4)
0013003-3 Democracy and Local Politics
 ประชาธิปไตยและการเมืองท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0013004-3 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002011-3 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.4.1   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002001-3 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0002002-3 Business Mathematics
 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
2 (2-0-4)
0002003-3 Chemistry and Life Maintenance
 เคมีกับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002004-3 Fundamental Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002005-3 Fundamental to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่นเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002006-3 Man and Conservation of Energy and Environment
 มนุษย์กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002007-3 Biodiversity
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
2 (2-0-4)
0002008-3 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002009-3 Physics and Life Maintenance
 ฟิสิกส์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002010-3 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-4)
0002016-3 Plant for Health and Beauty
 พืชเพื่อสุขภาพและความงาม
2 (2-0-4)
0008010-3 Man and Technology
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001-3 Information Technology Applications
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (1-2-3)
0012003-3 Information and Communication Technology for Life Long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5.1   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012002-3 Web Development
 การพัฒนาเว็บไซต์
2 (2-0-4)
0012005-3 Computer and Presentation
 คอมพิวเตอร์และการนำเสนองาน
2 (1-2-3)
0012006-3 Internet and Communication in Daily Life
 อินเตอร์เน็ตและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)

 1.6   กลุ่มพลานามัยหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0005015-4 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (1-1-1)
0005016-4 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0005017-4 Takraw and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ
1 (1-1-1)
0005018-4 Modern Dance
 โมเดินดานซ์
1 (1-1-1)
0005019-4 Minor Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
1 (1-1-1)
0005020-4 Body Conditioning
 การบริหารกาย
1 (1-1-1)
0005021-4 Wrestling
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0005022-4 Aikido
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0005023-4 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0005024-4 Hockey
 ฮอกกี้
1 (1-1-1)
0005025-4 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (1-1-1)
0005026-4 Handball
 แฮนด์บอล
1 (1-1-1)
0005027-4 Archery
 ยิงธนู
1 (1-1-1)
0005028-4 Golf
 กอล์ฟ
1 (1-1-1)
0005029-4 Bowling
 โบว์ลิ่ง
1 (1-1-1)
0005030-4 Bicycling
 จักรยาน
1 (1-1-1)
0005031-4 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
1 (1-1-1)
0005032-4 Fencing
 ดาบสากล
1 (1-1-1)
0005033-4 Diving
 กระโดดน้ำ
1 (1-1-1)
0005034-4 Water Polo
 โปโลน้ำ
1 (1-1-1)
0005048-4 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005060-3 Latin Dance
 ลาตินด๊านซ์
1 (1-1-1)
0005063-3 Track and Field
 กรีฑา
1 (1-1-1)
0005064-3 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (1-1-1)
0005065-3 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (1-1-1)
0005066-3 Rugby Football
 รักบี้ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005067-3 Football
 ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0005068-3 Volleyball
 วอลเล่ย์บอล
1 (1-1-1)
0005069-3 Gymnastics
 ยิมนาสติก
1 (1-1-1)
0005070-3 Tennis
 เทนนิส
1 (1-1-1)
0005071-3 Badminton
 แบดมินตัน
1 (1-1-1)
0005072-3 Boxing
 มวยสากล
1 (1-1-1)
0005073-3 Thai Boxing
 มวยไทย
1 (1-1-1)
0005074-3 Judo
 ยูโด
1 (1-1-1)
0005075-3 Sword and Pole Fighting
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)

 1.7   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0004003-3 Self-health Care
 การดูแลสุขภาพตนเอง
2 (2-0-4)
0007001-3 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0007002-3 First Aids
 การปฐมพยาบาล
2 (1-3-4)
0007003-3 Consumer's Protection in Public Health Pharmacy
 การคุ้มครองผู้บริโภคทางเภสัชสาธารณสุข
2 (2-0-4)
0008006-3 Food for Health
 อาหารเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
0014001-3 Public Health and Environment Law
 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0014002-3 Health Insurance Systems
 ระบบประกันสุขภาพของประชากร
2 (2-0-4)
0014003-3 Sex Education and Preparation for Family Life
 เพศศึกษาและการเตรียมเข้าสู่ชีวิตครอบครัว
2 (2-0-4)
0014004-3 Mental Health and Perrsonality Development
 สุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
0014005-3 Disease Prevention and Health Promotion
 การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
0015001-3 Applied Thai Traditional Medicine
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
2 (1-3-4)

 1.8   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001047-3 Geo-Informatics System Technology
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0002012-3 International Quality Assurance System
 ระบบประกันคุณภาพสากล
2 (2-0-4)
0005049-3 Camping
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (2-0-4)
0005050-3 Martial Arts
 ศิลปะการป้องกันตัว
1 (1-1-0)
0005051-3 Body Sculpting
 การเสริมสร้างร่างกายเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005052-3 Yoga for Healthy Care
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005053-3 Kickbox Aerobic
 คิกบ็อกแอโรบิค
1 (1-1-0)
0005054-3 Stretch and Flexibility for Health
 การเหยียดยืดและความอ่อนตัวเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0008001-3 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0008002-3 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0008003-3 Basic Flower Arrangement Techniques
 เทคนิคการจัดดอกไม้เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0008004-3 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0008005-3 Food and Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0008007-3 International Food
 อาหารนานาชาติ
2 (2-0-4)
0008008-3 Traditional Foods and Beverage
 อาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0008009-3 Biotechnology and Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต
2 (2-0-4)
0011001-3 Gift Design and Home Decoration
 การออกแบบของขวัญและการตกแต่งบ้าน
2 (2-0-4)
0011002-3 Feng-Shui for Living
 ฮวงจุ้ยกับการอยู่อาศัย
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 98
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165001-1 ASEAN History and Ethnic
 ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์อาเซียน
3 (3-0-6)
0165002-1 ASEAN Literature
 วรรณกรรมอาเซียน
3 (3-0-6)
0165003-2 Current ASEAN Society Economy and Governance
 สังคม เศรษฐกิจ และการปกครองอาเซียนปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0165004-2 ASEAN Languages and Cultures Review
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนปริทัศน์
3 (3-0-6)
0165005-1 Academic English Speaking
 การพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0165006-1 Introduction to Thai Writing
 การเขียนไทยเบื้องต้น
2 (1-2-3)

 2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 86
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165301-1 Basic Laos
 ภาษาลาวพื้นฐาน
2 (1-2-3)
0165302-1 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0165303-1 Lao Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (1-2-3)
0165304-1 Lao for Specific Purposes
 ภาษาลาวเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
3 (2-2-5)
0165305-1 Lao for Academic Purposes
 ภาษาลาวเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
3 (2-2-5)
0165306-1 Lao Phonology and Orthography
 ระบบเสียงและตัวอักษรในภาษาลาว
3 (2-2-5)
0165307-1 Lao Literature
 วรรณคดีลาว
2 (2-0-4)
0165308-1 Contemporary Lao Literature
 วรรณกรรมลาวร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0165309-1 Lao Studies
 ลาวศึกษา
3 (2-2-5)
0165310-1 Lao for Business
 ภาษาลาวเชิงธุรกิจ
2 (1-2-3)
0165311-1 Lao for Secretarial Work
 ภาษาลาวเพื่องานธุรการ
2 (1-2-3)
0165312-1 Lao for Tourism
 ภาษาลาวเพื่อการท่องเที่ยว
2 (1-2-3)
0165313-1 Teaching Lao as a Foreign Language
 การสอนภาษาลาวในฐานะภาษาต่างประเทศ
2 (1-2-3)
0165314-1 Lao Research Methodology in Language and Literature
 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมลาว
3 (2-2-5)
0165315-1 Transformation of Lao Literature from Old Documents
 การปริวรรตวรรณกรรมจากเอกสารโบราณลาว
2 (1-2-3)
0165316-1 Lao Listening and Reading for Comprehension
 การฟังลาวและอ่านจับใจความ
2 (1-2-3)
0165317-1 Critical Lao Listening and Reading
 การฟังลาวและอ่านเชิงวิจารณ์
2 (1-2-3)
0165318-1 Lao Writing for Specific Purposes
 การเขียนภาษาลาวเชิงวิชาการ
3 (1-2-3)
0165319-1 Documentary Lao Writing
 การเขียนสารคดีลาว
3 (1-2-3)
0165320-1 Academic Lao Speaking
 การพูดลาวเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0165321-1 Lao Public Speaking
 การพูดภาษาลาวในที่ชุมชน
2 (1-2-3)
0165322-1 Lao-Thai Translation
 การแปลภาษาลาว-ภาษาไทย
3 (2-2-5)
0165323-1 Thai-Lao Translation
 การแปลภาษาไทย-ภาษาลาว
3 (2-2-5)
0165324-1 Simultaneous Lao Translation
 การแปลลาวแบบพูดพร้อม
3 (2-2-5)

 2.2.2   กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2.2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165326-1 Lao Language and Logic
 ภาษากับการใช้เหตุผลลาว
2 (2-0-4)
0165327-1 Lao Applied Linguistics
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ลาว
2 (2-0-4)
0165328-1 Lao Language and Society
 ภาษากับสังคมลาว
2 (2-0-4)
0165329-1 Lao Language and Culture
 ภาษากับวัฒนธรรมลาว
2 (2-0-4)
0165330-1 Lao Language and Communication
 ภาษากับการสื่อสารลาว
2 (2-0-4)
0165331-1 Lao in Printed and Electronic Media
 ภาษาลาวในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2 (1-2-3)
0165332-1 Lao Dialects
 ภาษาถิ่นลาว
2 (2-0-4)
0165333-1 Lao Semantics
 อรรถศาสตร์ลาว
2 (2-0-4)
0165334-1 Lao Pragmatics
 วัจนปฏิบัติศาสตร์ลาว
2 (2-0-4)
0165335-1 Lao Field Methods in Linguistics
 ภาษาศาสตร์ลาวภาคสนาม
2 (2-0-4)
0165336-1 Lao Literature Related to Buddhism
 วรรณคดีพุทธศาสนาลาว
2 (2-0-4)
0165337-1 Lao Political Literature
 วรรณกรรมการเมืองลาว
2 (2-0-4)
0165338-1 Lao Didactic and Customary Literature
 วรรณคดีวิถีลาว
2 (2-0-4)
0165339-1 Lao Literary Tales
 วรรณกรรมนิทานลาว
2 (2-0-4)
0165340-1 Lao Literature for Performance
 วรรณกรรมการแสดงลาว
2 (2-0-4)
0165341-1 Lao Children’s and Youth Literature
 วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนลาว
2 (2-0-4)
0165342-1 Lao S.E.A. Write Literature
 วรรณกรรมซีไรต์ลาว
2 (2-0-4)
0165343-1 Lao Writing for Printing Media
 การเขียนลาวเพื่องานสื่อสิ่งพิมพ์
2 (1-2-3)
0165344-1 Lao Article Writing
 การเขียนลาวบทความ
2 (1-2-3)
0165345-1 Lao The Creation of Literature for Children and Youth
 การเขียนลาววรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
2 (1-2-3)
0165346-1 Lao Speech for Personality Development
 การพูดลาวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (1-2-3)
0165347-1 Lao Speaking for Business and Public Relations
 การพูดลาวเพื่อธุรกิจและประชาสัมพันธ์
2 (1-2-3)
0165348-1 Lao Writing for Advertisement and Public Relations
 การเขียนลาวเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2 (1-2-3)
0165349-1 Lao Legal Language
 ภาษาลาวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
2 (1-2-3)
0165350-1 Lao Folklore and Society
 คติชนกับสังคมลาว
2 (1-2-3)
0165351-1 Lao Folksong
 เพลงพื้นบ้านลาว
2 (2-0-4)
0165352-1 Lao Folktale
 นิทานพื้นบ้านลาว
2 (2-0-4)
0165353-1 Lao Wisdom
 ภูมิปัญญาลาว
2 (2-0-4)
0165354-1 Lao Field Methods in Folklore
 คติชนวิทยาลาวภาคสนาม
2 (1-2-3)
0165355-1 Lao Myth and Ritual
 ตำนานและพิธีกรรมลาว
2 (2-0-4)
0165356-1 Lao Folklore of Ethnics
 คติชนกลุ่มชาติพันธุ์ลาว
2 (2-0-4)

 3   กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165325-1 Internship
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 (0-12-0)

 4   โปรแกรมสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0199499-16 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)

 5   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6