หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ประวัติศาสตร์
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 8
 1.1.1   กลุ่มภาษาอังกฤษบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021001 Fundamental English
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2 (2-0-4)

 1.1.2   กลุ่มภาษาอังกฤษเลือกเรียนหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021002 Listening and Speaking English for Daily-Life Communication
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0021003 Reading and Writing English for Daily-Life Communication
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0021004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0021005 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (2-0-4)
0021006 English Pronunciation for EFL Learners
 การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022001 Thai Language and Aesthetics
 ภาษาไทยกับสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0022002 Thai for Academic Purposes
 ภาษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0022003 Thai in Social and Cultural Contexts
 ภาษาไทยในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0022004 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0022005 Reading for Life-Quality Development
 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001 Man and Civilization
 มนุษย์และอารยธรรม
2 (2-0-4)
0023002 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)
0023003 Isan Civilization
 อารยธรรมอีสาน
2 (2-0-4)
0023004 Man and Religion
 มนุษย์กับศาสนา
2 (2-0-4)
0023005 Life in Modern World
 ชีวิตในโลกสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0023006 Reasoning and Morality
 การใช้เหตุผลและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0023007 Arts and Life-Quality Development
 ศิลปะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0023008 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0023009 Household Finance and Accounting
 การเงินและการบัญชีในครัวเรือน
2 (2-0-4)
0023010 World Business
 ธุรกิจการค้าโลก
2 (2-0-4)
0023011 Accounting and Business Management
 การบัญชีและการจัดการธุรกิจ
2 (2-0-4)
0023012 Art of Living in Society
 ศิลปะการดำเนินชีวิตในสังคม
2 (2-0-4)
0023013 Thai Cultural Heritage
 มรดกวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0023014 Ethics
 จริยศาสตร์
2 (2-0-4)
0023015 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0023016 Psychology in Modern Life Styles
 จิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม่
2 (2-0-4)
0023017 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0023018 Creative Thinking
 การคิดเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0023019 Man and Learning
 มนุษย์กับการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0023020 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)
0023021 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
0023022 Cambodian Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชา
2 (2-0-4)
0023023 Brunei Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมบรูไน
2 (2-0-4)
0023024 Myanmar Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2 (2-0-4)
0023025 Philippine Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมฟิลิปปินส์
2 (2-0-4)
0023026 Malaysian Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
2 (2-0-4)
0023027 Laos Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (2-0-4)
0023028 Vietnamese Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (2-0-4)
0023029 Singaporean Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมสิงคโปร์
2 (2-0-4)
0023030 Indonesian Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
2 (2-0-4)
0023031 Thai Culture and Language for Foreign Students
 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนิสิตต่างชาติ
2 (2-0-4)
0023032 Korean Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2 (2-0-4)
0023033 Chinese Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2 (2-0-4)
0023034 Japanese Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
0023035 Russian Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
2 (2-0-4)
0023036 Indian Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย
2 (2-0-4)
0023037 French Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
2 (2-0-4)
0023038 German Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0024001 Science and Technology for Natural Resources and Environmental Management
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0024002 Science Technology and Local Wisdom
 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0024003 Science and Technology for Life-Quality Development
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0024004 Sustainable Management of Agricultural Food and Energy
 การจัดการอาหารและพลังงานทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน
2 (2-0-4)
0024005 Scientific Literacy in Globalized Society
 การรู้วิทยาศาสตร์ในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0024006 Biodiversity and Local Wisdom
 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0024007 Global Warming and Climate Change
 สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2 (2-0-4)
0024008 Applied Computer Software for Office Operation
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการปฏิบัติงาน
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0025001 Consumption in Daily-life
 การบริโภคในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0025002 Health Care and Management
 การดูแลและการจัดการสุขภาพ
2 (2-0-4)
0025003 Physical Exercise and Recreation
 การออกกำลังกายและนันทนาการ
2 (2-0-4)
0025004 Sex Education and Adolescent’s life
 เพศศึกษากับชีวิตในวัยรุ่น
2 (2-0-4)
0025005 Health for Life
 สุขภาพเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
0025006 Drug in Daily-life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0026001 Concepts of Sciences and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา
2 (2-0-4)
0026002 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
0026003 Collaborative Learning for Community Development
 การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการพัฒนาชุมชน
2 (2-0-4)
0026004 Sufficiency Economy Philosophy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)
0026005 Information and Communication Technology for Life-long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)
0026006 Civic Education
 พลเมืองศึกษา
2 (2-0-4)
0026007 Student Development
 การพัฒนานิสิต
2 (2-0-4)
0026008 New Age Information Management in Daily-life
 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0026009 Overview of Integrated Agriculture
 เกษตรผสมผสานปริทัศน์
2 (2-0-4)
0026010 Overseas Experience
 ประสบการณ์ต่างประเทศ
4 (2-4-6)
0026011 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (1-1-1)
0026012 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0026013 Takraw and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ
1 (1-1-1)
0026014 Modern Dance
 โมเดินดานซ์
1 (1-1-1)
0026015 Minor Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
1 (1-1-1)
0026016 Body Conditioning
 การบริหารกาย
1 (1-1-1)
0026017 Wrestling
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0026018 Aikido
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0026019 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0026020 Hockey
 ฮอกกี้
1 (1-1-1)
0026021 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (1-1-1)
0026022 Handball
 แฮนด์บอล
1 (1-1-1)
0026023 Archery
 ยิงธนู
1 (1-1-1)
0026024 Golf
 กอล์ฟ
1 (1-1-1)
0026025 Bowling
 โบว์ลิ่ง
1 (1-1-1)
0026026 Bicycling
 จักรยาน
1 (1-1-1)
0026027 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
1 (1-1-1)
0026028 Fencing
 ดาบสากล
1 (1-1-1)
0026029 Diving
 กระโดดน้ำ
1 (1-1-1)
0026030 Water Polo
 โปโลน้ำ
1 (1-1-1)
0026031 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (1-1-1)
0026032 Latin Dance
 ลาตินด๊านซ์
1 (1-1-1)
0026033 Track and Field
 กรีฑา
1 (1-1-1)
0026034 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (1-1-1)
0026035 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (1-1-1)
0026036 Rugby Football
 รักบี้ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0026037 Football
 ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0026038 Volleyball
 วอลเลย์บอล
1 (1-1-1)
0026039 Gymnastics
 ยิมนาสติก
1 (1-1-1)
0026040 Tennis
 เทนนิส
1 (1-1-1)
0026041 Badminton
 แบดมินตัน
1 (1-1-1)
0026042 Boxing
 มวยสากล
1 (1-1-1)
0026043 Thai Boxing
 มวยไทย
1 (1-1-1)
0026044 Judo
 ยูโด
1 (1-1-1)
0026045 Sword and Pole Fighting
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)
0026046 Martial Arts
 ศิลปะการป้องกันตัว
1 (1-1-1)
0026047 Body Sculpting
 การเสริมสร้างร่างกายเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-1)
0026048 Yoga For Healthcare
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-1)
0026049 Kickbox Aerobic
 คิกบ็อกแอโรบิค
1 (1-1-1)
0026050 Stretch and Flexibility for Health
 การเหยียดยืดและความอ่อนตัวเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-1)

 1.7   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001 Man and Civilization
 มนุษย์และอารยธรรม
2 (2-0-4)
0023002 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)
0023003 Isan Civilization
 อารยธรรมอีสาน
2 (2-0-4)
0023004 Man and Religion
 มนุษย์กับศาสนา
2 (2-0-4)
0023005 Life in Modern World
 ชีวิตในโลกสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0023006 Reasoning and Morality
 การใช้เหตุผลและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0023007 Arts and Life-Quality Development
 ศิลปะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0023008 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0023009 Household Finance and Accounting
 การเงินและการบัญชีในครัวเรือน
2 (2-0-4)
0023010 World Business
 ธุรกิจการค้าโลก
2 (2-0-4)
0023011 Accounting and Business Management
 การบัญชีและการจัดการธุรกิจ
2 (2-0-4)
0023012 Art of Living in Society
 ศิลปะการดำเนินชีวิตในสังคม
2 (2-0-4)
0023013 Thai Cultural Heritage
 มรดกวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0023014 Ethics
 จริยศาสตร์
2 (2-0-4)
0023015 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0023016 Psychology in Modern Life Styles
 จิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม่
2 (2-0-4)
0023017 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0023018 Creative Thinking
 การคิดเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0023019 Man and Learning
 มนุษย์กับการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0023020 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)
0023021 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
0024001 Science and Technology for Natural Resources and Environmental Management
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0024002 Science Technology and Local Wisdom
 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0024003 Science and Technology for Life-Quality Development
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0024004 Sustainable Management of Agricultural Food and Energy
 การจัดการอาหารและพลังงานทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน
2 (2-0-4)
0024005 Scientific Literacy in Globalized Society
 การรู้วิทยาศาสตร์ในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0024006 Biodiversity and Local Wisdom
 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0024007 Global Warming and Climate Change
 สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2 (2-0-4)
0025001 Consumption in Daily-life
 การบริโภคในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0025002 Health Care and Management
 การดูแลและการจัดการสุขภาพ
2 (2-0-4)
0025003 Physical Exercise and Recreation
 การออกกำลังกายและนันทนาการ
2 (2-0-4)
0025004 Sex Education and Adolescent’s life
 เพศศึกษากับชีวิตในวัยรุ่น
2 (2-0-4)
0025005 Health for Life
 สุขภาพเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
0025006 Drug in Daily-life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 72
 2.1   วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 2.1.1   ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104322 History of Isan ( History of Northeast Thailand )
 ประวัติศาสตร์อีสาน
3 (3-0-6)
0104323 History of Local Economy
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104324 History of Local Wisdom
 ประวัติภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104325 History of Local Politics
 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104326 Comparative History of River Basin Communities
 ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบชุมชนลุ่มน้ำ
2 (2-0-4)
0104327 History of Communities Along the River Basins in Isan
 ประวัติศาสตร์ชุมชนลุ่มน้ำในภาคอีสาน
3 (3-0-6)
0104328 History of Local Women
 ประวัติศาสตร์สตรีในท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104329 History of Local Natural Resources Management
 ประวัติศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104407 History of Changes and Adjustment of the Local Communities
 ประวัติศาสตร์ความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104408 Local Tradition and Culture
 ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104409 Biodiversity in Local Area
 ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104410 Structure and Social Networks in Local Area
 โครงสร้างและเครือข่ายทางสังคมในท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104411 Geography and the Land Used in Local Area
 ภูมิศาสตร์และการใช้พื้นที่ของท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104412 Oral History
 ประวัติศาสตร์บอกเล่า
2 (2-0-4)
0104413 Sources and The Use of Local Sources
 หลักฐานและการใช้หลักฐานท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104414 Writing and Transformation of Local History to Local Communities
 การเขียนและถ่ายทอดประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่ชุมชน
2 (2-0-4)

 2.1.2   ประวัติศาสตร์ประเทศลุ่มน้ำโขงหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104330 History of the Mekhong River Communities
 ประวัติศาสตร์ชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
3 (3-0-6)
0104331 History of South Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3 (3-0-0)
0104333 Historical and Archeological Sites of the Mekhong River Basin for Tourism
 แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยวบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง
2 (2-0-4)
0104335 Mekhong Literatures and the People of the Mekhong River Basin
 วรรณกรรมและสังคมของชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
2 (2-0-4)
0104336 Natural Resources Management of the Mekhong River Basin
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง
3 (3-0-6)
0104337 The Economic History of the Mekhong River Communities
 ประวัติเศรษฐกิจชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
2 (2-0-4)
0104338 Biodiversity of the Mekhong River Communities
 ความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
3 (3-0-6)
0104415 Roles of the Communist Parties of the Mekhong River Countries
 บทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง
2 (2-0-4)
0104416 History of Laos before the 18th Centuries
 ประวัติศาสตร์ลาวยุคก่อนคริสตศตวรรษที่ 18
2 (2-0-4)
0104417 History of Laos after the 18th Centuries to 1975
 ประวัติศาสตร์ลาว คริสตศตวรรษที่ 18 ถึงคริสตศักราช 1975
2 (2-0-4)
0104418 History of Ancient Cambodia to the 15th Centuries
 ประวัติศาสตร์เขมรยุคโบราณถึงคริสตวรรษที่ 15
2 (2-0-4)
0104419 History of Cambodia after the 16th Centuries to 1975 B.C.
 ประวัติศาสตร์เขมร คริสตศตวรรษที่ 16 ถึง คริสตศักราช 1975
2 (2-0-4)
0104420 History of the Ancient Vietna to the 16th Centuries
 ประวัติศาสตร์เวียดนามยุคโบราณถึงคริสตศตวรรษที่ 16
2 (2-0-4)
0104421 History of Vietnam after the 17th Centuries to 1975
 ประวัติศาสตร์เวียดนามตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 17 ถึงสิ้นสุดการปฏิวัติ คริสตศักราช 1975
2 (2-0-4)
0104422 History of the Mekhong River Communities Politics after the Revolution 1975
 ประวัติศาสตร์การเมืองบริเวณลุ่มน้ำโขงหลังการปฏิวัติคริสตศักราช 1975
3 (3-0-6)

 2.1.3   ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104339 Local History : Tourism Perspective
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0104340 History of Art in Thailand for Tourism
 ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0104341 History of Art in Neighboring Countries for Tourism
 ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียงเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0104342 Geo-Cultural Tourism
 วัฒนธรรมและภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0104343 Thai Cultural Heritage for Tourism
 มรดกวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0104344 Cultural Heritage of Buddhism and Hinduism in Thailand for Tourism
 มรดกวัฒนธรรมด้านพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0104423 Principles for Tour Guide
 หลักการมัคคุเทศก์
2 (2-0-4)
0104424 Travel Business Planning and Management
 การวางแผนและการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0104425 Sociology of Tourism
 สังคมวิทยาการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0104426 Cultural Tourism Management
 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2 (2-0-4)

 2.1.4   ประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104345 Principles of Museology
 หลักการพิพิธภัณฑ์
3 (3-0-6)
0104346 Collecting of Museum Documents and Objects
 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวัตถุในพิพิธภัณฑ์
3 (3-0-6)
0104347 Museum Storage Management
 การจัดการคลังพิพิธภัณฑ์
2 (2-0-4)
0104348 Content Analysis through to the Exhibition Themes
 การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการออกแบบจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
2 (2-0-4)
0104349 Design and Display of Museum Exhibition and Medias
 การออกแบบและจัดแสดงสื่อและนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์
2 (2-0-4)
0104350 Museum and the Audience
 พิพิธภัณฑ์กับผู้ชม
2 (2-0-4)
0104427 Museum Marketing Plan
 แผนการตลาดเพื่องานพิพิธภัณฑ์
2 (2-0-4)
0104428 Conservation and Preservation Museum Objects
 การอนุรักษ์และสงวนรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์
2 (2-0-4)
0104429 Museum Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานพิพิธภัณฑ์
2 (2-0-4)
0104430 Museum Administration
 การบริหารงานพิพิธภัณฑ์
2 (2-0-4)
0104431 Museum for Local Development
 พิพิธภัณฑ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104432 Comparative Museum
 พิพิธภัณฑ์เปรียบเทียบ
2 (2-0-4)

 2.1.5   ประวัติศาสตร์และจดหมายเหตุหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104351 Introduction to Archives
 ความรู้เกี่ยวกับจดหมายเหตุ
3 (3-0-6)
0104352 Record Management
 การบริหารเอกสาร
3 (3-0-6)
0104353 Archives Management
 การบริหารเอกสารจดหมายเหตุ
3 (3-0-6)
0104354 Oral History and Sound Archives
 ประวัติศาสตร์บอกเล่าและจดหมายเหตุเสียง
2 (2-0-4)
0104355 History and Local Archives
 ประวัติศาสตร์และเอกสารจดหมายเหตุท้องถิ่นไทย
2 (2-0-4)
0104433 History and Ayutthaya Period Archives
 ประวัติศาสตร์และเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา
2 (2-0-4)
0104434 The Part of Grammar dealing with Reading and Writing and Ratthanakosin Period Archives (before 1932)
 ประวัติศาสตร์และเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ( ก่อน พ.ศ. 2475 )
2 (2-0-4)
0104435 Contemporary Thai Archives
 จดหมายเหตุไทยร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0104436 History and Foreign Archives about Thailand
 ประวัติศาสตร์และเอกสารจดหมายเหตุต่างประเทศที่เกี่ยวกับประเทศไทย
2 (2-0-4)
0104437 Archives for Communities
 จดหมายเหตุเพื่อชุมชน
3 (3-0-6)

 2.1.6   ประวัติศาสตร์ทั่วไป (เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 18
 2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104101 Thai History 1
 ประวัติศาสตร์ไทย 1
3 (3-0-6)
0104102 History of Western Civilization
 ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก
3 (3-0-6)
0104103 History of Eastern Civilization
 ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันออก
3 (3-0-6)
0104121 History of Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0104201 Thai History 2
 ประวัติศาสตร์ไทย 2
3 (3-0-6)
0104202 History of East Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
0104203 Europe in the 15th to 18th Centuries
 ยุโรปคริสตศตวรรษที่ 15-18
3 (3-0-6)
0104204 Europe in the 19th to 20th Centuries
 ยุโรปคริสศตวรรษที่ 19-20
3 (3-0-6)
0104301 Thai History 3
 ประวัติศาสตร์ไทย 3
3 (3-0-6)
0104302 Local History
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104303 Historiography
 ประวัติศาสตร์นิพนธ์
3 (3-0-6)
0104401 History of the United States of America
 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104205 HIstory of Sukhothai and Early Lanna
 ประวัติศาสตร์สุโขทัยและล้านนาตอนต้น
3 (3-0-6)
0104206 Critical Readings of Southeast Asian History
 การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0104207 Critical Readings of East Asian History
 การอ่านวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
0104208 Indian Civilization
 อารยธรรมอินเดีย
3 (3-0-6)
0104209 History of Middle East
 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
3 (3-0-6)
0104210 Modern Australasia
 ออสตราเลเซียสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0104212 History of International Relations in Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0104213 History of International Relations in East Asia
 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
0104214 History of International Relations in Western Europe
 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของยุโรปตะวันตก
3 (3-0-6)
0104215 History of International Relations in Eastern Europe
 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของยุโรปตะวันออก
3 (3-0-6)
0104216 International Relations During the Sukhotai and Ayutthaya Period
 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยสุโขทัยและอยุธยา
3 (3-0-6)
0104217 The Philosophy of History
 ปรัชญาประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0104218 History and Historians
 ประวัติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0104219 Intellectual History
 ประวัติศาสตร์ความคิด
3 (3-0-6)
0104220 Archaeology and Art History in Thailand
 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
3 (3-0-6)
0104221 Contemporary World Affairs
 วิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0104304 International Relations During the Rattanakosin Period
 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
3 (3-0-6)
0104305 History of Modern China
 จีนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0104306 History of Modern Japan
 ญี่ปุ่นสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0104307 History of South Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3 (3-0-6)
0104308 Economic History of Thailand
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย
3 (3-0-6)
0104309 Critical Readings of European History
 การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ยุโรป
3 (3-0-6)
0104310 Economic History of Europe
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุโรป
3 (3-0-6)
0104311 The Making of Modern Great Britain
 ประวัติความเป็นมาของประเทศสหราชอาณาจักรปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0104312 The Making of Modern Russia
 ประวัติความเป็นมาของรุสเซียปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0104313 History of Latin America
 ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา
3 (3-0-6)
0104314 History of Africa
 ประวัติศาสตร์แอฟริกา
3 (3-0-6)
0104315 Popular Culture
 วัฒนธรรมมวลชน
3 (3-0-6)
0104316 History of the River Basin Communities in Thailand
 ประวัติศาสตร์ชุมชนลุ่มน้ำในประเทศไทย
3 (3-0-6)
0104317 Seminar in History
 สัมมนาประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0104318 Museum Basics
 พิพิธภัณฑ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0104319 Local Museum in Thailand
 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
2 (2-0-4)
0104320 Historical and Cultural Management in Thailand
 การจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศไทย
2 (2-0-4)
0104321 Archaeology and Art History in Neighboring Countries
 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศใกล้เคียง
2 (2-0-4)
0104402 History of Rattanakosin Period : The Modernization
 ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศ
3 (3-0-6)
0104403 American Social and Cultural History
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมอเมริกัน
3 (3-0-6)
0104404 Foreign Policy of the United States
 นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)
0104405 Independent Studies
 การศึกษาอิสระ
3 (3-0-6)
0104440 History of Thai Peasants
 ประวัติศาสตร์ชาวนาไทย
2 (2-0-4)
0104441 Comparative History of Peasants
 ประวัติศาสตร์ชาวนาเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
0104442 Comparative History of the Industrial Revolution among Countries
 ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศต่าง ๆ
2 (2-0-4)
0109202 Cultural Anthropology
 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
1300102 Introduction to International Relations
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 4   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 5   วิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
 6   วิชาฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104438 Apprenticeship
 วิชาฝึกงาน
4 (0-0-0)