หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาญี่ปุ่น

 1   กลุ่มภาษาไทยบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001018-1 Language Expression Rhetoric
 ศิลปะการแสดงออกทางภาษา
2 (2-0-4)

 1.1   กลุ่มภาษาไทยบังคับไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012004-1 Synthesis of Academic Paper
 การทำรายงานการค้นคว้า
2 (1-2-4)

 1.2   กลุ่มภาษาไทยเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001019-1 Language and Thought
 ภาษากับความคิด
2 (2-0-4)
0001020-1 Perception Skills Improvement
 การพัฒนาทักษะการรับสาร
2 (2-0-4)
0001021-1 Reading for Life Quality Improvement
 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0001022-1 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001023-1 Rhetorical Speech
 ศิลปะการพูด
2 (2-0-4)
0001024-1 Language Aesthetics
 สุนทรียภาพทางภาษา
2 (2-0-4)
0001025-1 Language Usage in Cultural Contexts
 วัฒนธรรมการใช้ภาษา
2 (2-0-4)

 10   หมวดวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 11   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 2   กลุ่มภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001006-1 Preparatory English
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
0 (2-0-4)
0001007-1 Foundation English 1
 ภาษาอังกฤษหลัก 1
2 (2-0-4)
0001008-1 Foundation English 2
 ภาษาอังกฤษหลัก 2
2 (2-0-4)

 2.1   กลุ่มภาษาต่างประเทศเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001009-1 Communicative English Skills
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001010-1 English for Self-access Learning
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2 (2-0-4)
0001011-1 English for Daily-life Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001012-1 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0001013-1 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0001014-1 English for Social Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
2 (2-0-4)
0001015-1 English for World Travelling
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวรอบโลก
2 (2-0-4)
0001016-1 Fundamental French1
 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน1
2 (2-0-4)
0001017-1 Fundamental French 2
 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน2
2 (2-0-4)
0001026-1 Laos in Daily Life
 ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001027-1 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001028-1 Language and Laos Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (2-0-4)
0001029-1 Khmer in Daily Life
 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001030-1 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001031-1 Language and Khmer Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2 (2-0-4)
0001032-1 Vietnamese in Daily Life
 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001033-1 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001034-1 Language and Vietnam Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (2-0-4)
0001035-1 Chinese in Daily Life
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001036-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001037-1 Language and Chinese Culture
 ภาษากับวัฒนธรรมจีน
2 (2-0-4)
0001038-1 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001039-1 Korean for Tourism
 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001040-1 Language and Korean Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2 (2-0-4)
0001041-1 Japanese in Daily Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001042-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001043-1 Language and Japanese Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
0001044-1 Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0001067-1 Korean in Daily Life
 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 3   กลุ่มมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001048-1 Man and Reasoning
 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)

 3.1   กลุ่มมนุษยศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001001-1 Man and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
0001002-1 Museum and Thai Society
 พิพิธภัณฑ์กับสังคมไทย
2 (2-0-4)
0001003-1 Thai Arts and Culture
 ศิลปวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0001045-1 Ecotourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)
0001049-1 Man and Thought
 มนุษย์กับความคิด
2 (2-0-4)
0001050-1 Man and Beliefs
 มนุษย์กับความเชื่อ
2 (2-0-4)
0001051-1 Man and Living
 มนุษย์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0001052-1 Man and Happiness in Life
 มนุษย์กับความสุขในชีวิต
2 (2-0-4)
0001053-1 Aesthetics and Life
 สุนทรียภาพของชีวิต
2 (2-0-4)
0001054-2 Ways of Life
 ธรรมนูญชีวิต
2 (2-0-4)
0001055-1 Philosophy and Ways of Life
 ปรัชญากับวิถีชีวิต
2 (2-0-4)
0001056-1 Practical Logic
 ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ
2 (2-0-4)
0001057-1 Eastern and Western Ways
 วิถีตะวันออก วิถีตะวันตก
2 (2-0-4)
0001066-2 Buddhism and Living
 พุทธศาสน์กับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0002008-1 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0004001-1 Principles of Problem Solving
 หลักการแก้ไขปัญหา
2 (2-0-4)
0004002-1 Group Process and Teamwork
 กระบวนการกลุ่ม และการทำงานเป็นทีม
2 (2-0-4)
0005001-1 Recreation and Life
 นันทนาการกับชีวิต
2 (2-0-4)
0005055-1 Critical and Creative Thinking
 การคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0005056-1 Psychology in Daily Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0005057-1 Strategy for Self-development and Life-management
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองและการบริหารชีวิต
2 (2-0-4)
0005058-1 Development of Skills and Competencies for Leadership
 พัฒนาทักษะและสมรรถภาพเพื่อการเป็นผู้นำ
2 (2-0-4)
0006001-1 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0006002-1 Music Performing
 ดนตรีปฏิบัติ
2 (2-2-4)
0006003-1 Arts Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0006004-1 Introduction to Fine Arts
 ศิลปะปริทรรศน์
2 (2-0-4)
0006005-1 Dramatic Arts and Life
 นาฏกรรมกับชีวิต
2 (2-0-4)
0010001-1 Tourism for Life-quality Development
 การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 4   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001060-1 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)

 4.1   กลุ่มสังคมศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001004-2 Analytical History of Thailand
 ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001005-1 Global Issues
 สภาวะการณ์โลก
2 (2-0-4)
0001046-2 Analytical Geography of Thailand
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
2 (2-0-4)
0001058-2 Human Rights and Society
 สิทธิมนุษยชนและสังคม
2 (2-0-4)
0001059-1 Social Networks
 เครือข่ายทางสังคม
2 (2-0-4)
0001061-1 Thai Rural Society
 สังคมชนบทไทย
2 (2-0-4)
0001062-1 Sociology
 สังคมวิทยา
2 (2-0-4)
0001063-1 Social Relationship for Social and Life
 ความสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อชีวิตและสังคม
2 (2-0-4)
0001064-2 Conflict Resolution in Daily Life
 การจัดการปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0001065-1 Economics and Human Living
 เศรษฐกิจกับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0001065-2 Economy and Living
 เศรษฐกิจกับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
0005059-1 Psychology for Social Relationship
 จิตวิทยาเพื่อการสร้างเสริมสัมพันธภาพทางสังคม
2 (2-0-4)
0013001-1 Society and Laws
 สังคมกับกฎหมาย
2 (2-0-4)
0013002-1 Society and Politics
 สังคมกับการเมือง
2 (2-0-4)
0014001-1 Public Health and Environment Law
 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)

 5   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002011-1 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 5.1   กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002001-2 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0002002-1 Business Mathematics
 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
2 (2-0-4)
0002003-1 Chemistry and Life Maintenance
 เคมีกับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002004-1 Fundamental Forensic Science
 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002005-2 Fundamental to Ethnobiology
 พืชและสัตว์ท้องถิ่นเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0002006-1 Man and Conservation of Energy and Environment
 มนุษย์กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0002007-1 Biodiversity
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
2 (2-0-4)
0002009-1 Physics and Life Maintenance
 ฟิสิกส์กับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0002010-1 Earth Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
2 (2-0-4)
0002013-1 Mathematical Statistics 1
 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
0002014-1 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
0002015-1 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-2)
0007001-1 Drugs in Daily Life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0008010-1 Man and Technology
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
2 (2-0-4)

 6   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0012001-1 Information Technology Applications
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (1-3-2)
0012003-1 Information and Communication Technology for Life Long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)

 7   กลุ่มพลานามัยหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0005002-1 Track and Field 1
 กรีฑา 1
1 (1-1-0)
0005003-1 Swimming 1
 ว่ายน้ำ 1
1 (1-1-0)
0005004-1 Basketball 1
 บาสเกตบอล 1
1 (1-1-0)
0005005-1 Rugby Football 1 (Men)
 รักบี้ฟุตบอล 1 (ชาย)
1 (1-1-0)
0005006-1 Football 1
 ฟุตบอล 1
1 (1-1-0)
0005007-1 Volleyball 1
 วอลเลย์บอล 1
1 (1-1-0)
0005008-1 Gymnastic 1
 ยิมนาสติก 1
1 (1-1-0)
0005009-1 Tennis 1
 เทนนิส 1
1 (1-1-0)
0005010-1 Badminton 1
 แบดมินตัน 1
1 (1-1-0)
0005011-2 Boxing 1
 มวยสากล 1
1 (1-1-0)
0005012-1 Thai Boxing (Men)
 มวยไทย 1 (ชาย)
1 (1-1-0)
0005013-1 Judo 1
 ยูโด 1
1 (1-1-0)
0005014-1 Sword and Pole Fighting 1
 กระบี่กระบอง 1
1 (1-1-0)
0005015-1 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (1-1-0)
0005016-1 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-0)
0005017-1 Takrow and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ
1 (1-1-0)
0005018-1 Modern Dance
 โมเดินดานซ์
1 (1-1-0)
0005019-1 Minor Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
1 (1-1-0)
0005020-1 Body Conditioning
 การบริหารกาย
1 (1-1-0)
0005021-1 Wrestling
 มวยปล้ำ
1 (1-1-0)
0005022-1 Aikido
 ไอคิโด
1 (1-1-0)
0005023-1 Bollroom Dance
 ลีลาศ
1 (1-1-0)
0005024-1 Hockey
 ฮอกกี้
1 (1-1-0)
0005025-1 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (1-1-0)
0005026-1 Handball
 แฮนด์บอล
1 (1-1-0)
0005027-1 Archery
 ยิงธนู
1 (1-1-0)
0005028-1 Golf
 กอล์ฟ
1 (1-1-0)
0005029-1 Bowling
 โบว์ลิ่ง
1 (1-1-0)
0005030-1 Bicycling
 จักรยาน
1 (1-1-0)
0005031-1 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
1 (1-1-0)
0005032-1 Fencing
 ดาบสากล
1 (1-1-0)
0005033-1 Diving
 กระโดดน้ำ
1 (1-1-0)
0005034-1 Water Polo
 โบโลน้ำ
1 (1-1-0)
0005035-1 Track and Field 2
 กรีฑา 2
1 (1-1-0)
0005036-1 Swimming 2
 ว่ายน้ำ 2
1 (1-1-0)
0005037-1 Basketball 2
 บาสเกตบอล 2
1 (1-1-0)
0005038-1 Rugby Football 2 (Men)
 รักบี้ฟุตบอล 2 (ชาย)
1 (1-1-0)
0005039-1 Football 2
 ฟุตบอล 2
1 (1-1-0)
0005040-1 Volleyball 2
 วอลเลย์บอล 2
1 (1-1-0)
0005041-1 Gymnastics 2
 ยิมนาสติก 2
1 (1-1-0)
0005042-1 Tennis 2
 เทนนิส 2
1 (1-1-0)
0005043-1 Badminton 2
 แบดมินตัน 2
1 (1-1-0)
0005044-1 Boxing 2
 มวยสากล 2
1 (1-1-0)
0005045-1 Thai Boxing 2 (Men)
 มวยไทย 2 (ชาย)
1 (1-1-0)
0005046-1 Judo 2
 ยูโด 2
1 (1-1-0)
0005047-1 Sword and Pole Fighting 2
 กระบี่กระบอง 2
1 (1-1-0)
0005048-1 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (1-1-0)

 8   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001047-1 Geo-Informatics System Technology
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0002012-1 International Quality Assurance System
 ระบบประกันคุณภาพสากล
2 (2-0-4)
0005049-2 Camping
 การอยู่ค่ายพักแรม
2 (2-0-4)
0005050-1 Martial Arts
 ศิลปะการป้องกันตัว
1 (1-1-0)
0005051-1 Body Sculpting
 การเสริมสร้างร่างกายเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005052-1 Yoga for Healthy Care
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0005053-1 Kickbox Aerobic
 คิกบ็อกแอโรบิค
1 (1-1-0)
0005054-1 Stretch and Flexibility for Health
 การเหยียดยืดและความอ่อนตัวเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-0)
0007003-1 Consumer's Protection in Public Health Pharmacy
 การคุ้มครองผู้บริโภคทางเภสัชสาธารณสุข
2 (2-0-4)
0008001-1 Aesthetics of Home and Garden
 สุนทรียภาพของบ้านและสวน
2 (2-0-4)
0008002-1 Vegetable Home Gardening
 พืชผักสวนครัว
2 (2-0-4)
0008003-1 Basic Flower Arrangement Techniques
 เทคนิคการจัดดอกไม้เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0008004-1 Domestic Animals for Hobby
 สัตว์เลี้ยงเพื่องานอดิเรก
2 (2-0-4)
0008005-2 Food and Consumers
 อาหารและผู้บริโภค
2 (2-0-4)
0008006-2 Food for Health
 อาหารเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
0008007-2 International Food
 อาหารนานาชาติ
2 (2-0-4)
0008008-1 Traditional Foods and Beverage
 อาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0008009-1 Biotechnology and Life
 เทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต
2 (2-0-4)
0011001-1 Gift Design and Home Decoration
 การออกแบบของขวัญและการตกแต่งบ้าน
2 (2-0-4)
0011002-1 Feng-Shui for Living
 ฮวงจุ้ยกับการอยู่อาศัย
2 (2-0-4)
0012002-1 Web Development
 การพัฒนาเว็บไซต์
2 (2-0-4)
0014002-1 Health Insurance Systems
 ระบบประกันสุขภาพของประชากร
2 (2-0-4)
0014003-1 Sex Education and Preparation for Family Life
 เพศศึกษาและการเตรียมเข้าสู่ชีวิตครอบครัว
2 (2-0-4)
0014004-1 Mental Health and Personality Development
 สุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
0015001-1 Applied Thai Traditional Medicine
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์
2 (1-3-4)

 9   หมวดวิชาเอกและวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 84
 9.1   วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001009-3 Communicative English Skills
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0001010-3 English for Self-access Learning
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2 (2-0-4)
0001012-3 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0156101-1 Elementary Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1
2 (2-2-2)
0156102-1 Elementary Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2
2 (2-2-2)
0156201-1 Intermediate Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1
2 (1-2-3)
0156202-1 Intermediate Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 2
2 (1-2-3)
0156203-1 Kanji Studies
 คันจิศึกษา
2 (2-0-4)
0156204-1 Japanese Phonetics
 สัทศาสตร์ญี่ปุ่น
2 (1-2-3)
0156301-1 Advance Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง 1
2 (1-2-3)
0156302-1 Advance Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง 2
2 (1-2-3)
0156303-1 Elementary Japanese Studies
 ญี่ปุ่นศึกษาเบื้องต้น
2 (2-0-4)

 9.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0156205-1 Japanese Writing Composition
 การเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0156206-1 Japanese Conversation in Daily Life 1
 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 1
3 (1-2-6)
0156207-1 Japanese Conversation in Daily Life 2
 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 2
3 (1-2-6)
0156208-1 Japanese Comprehension Reading
 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ
3 (3-0-6)
0156304-1 History of Japanese Literature
 ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
0156305-1 Japanese for Academic Writing
 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0156306-1 Japanese Translation
 การแปลภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0156307-1 Japanese Analytical Reading
  การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-6)
0156401-1 Contemporary Japanese Literature
 วรรณกรรมญี่ปุ่นปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0156407-1 History of the Relation between Thailand and Japan
 ประวัติความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
0156499-1  Internship
 การฝึกประสบการณ์
6 (1-12-12)

 9.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0156209-1 Japanese Analytical Grammar
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-6)
0156210-1 Foreign Influence in Japanese
 ภาษาต่างประเทศในภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0156308-1 Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0156309-1 Japanese for Hotel Service
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
0156310-1  Japanese Literature from Nara-Muromachi
 วรรณคดีญี่ปุ่นสมัยนารา-มูโรมาจิ
3 (3-0-6)
0156402-1 Japanese for Interpreter
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานล่าม
3 (3-0-6)
0156403-1 Teaching Japanese as a Foreign Language
  การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0156404-1 Japanese for Business
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
0156405-1 Seminar on Japanese
 สัมมนาภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0156406-1 Japanese Literature from Meiji-Edo
 วรรณคดีสมัยเมจิ-เอโดะ
3 (3-0-6)
0156407-2 Contemporary Japanese Short Stories and Novel
 เรื่องสั้นและนวนิยายญี่ปุ่นปัจจุบัน
3 (3-0-6)