หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผน 1.1
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0114138 Advanced Research Methodology in Social Studies, Religion and Culture
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0114139 Classical and Contemporary Theory in Social Sciences and Humanities
 ทฤษฎีคลาสสิคและร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย (วิทยานิพนธ์)หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0114305 Thesis
 วิทยานิพนธ์
48 (0-0-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet