หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา แบบ 2.1
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0114120 Seminar on Research Methodology on Religion and Wisdom
 สัมมนาวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางศาสนาและภูมิปัญญา
3 (3-0-6)
0114121 Seminar on Theories and paradigms on Religion and Wisdom
 สัมมนาทฤษฎีและกระบวนทัศน์ทางศาสนาและภูมิปัญญา
3 (3-0-6)
0114122 Seminar on Religion and Wisdom for Development
 สัมมนาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)

 1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0114123 Seminar on Eastern and Western Wisdom
 สัมมนาภูมิปัญญาตะวันออกและตะวันตก
3 (3-0-6)
0114124 Seminar on Local Wisdom and Universal Wisdom
 สัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล
3 (3-0-6)
0114125 Seminar on Wisdom Innovation and Development
 สัมมนานวัตกรรมภูมิปัญญากับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0114126 Seminar on Religious and Cultural Ecology
 สัมมนานิเวศวิทยาศาสนาและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0114127 Seminar on World-views and Life-views of Religion and Social Dynamic
 สัมมนาโลกทัศน์และชีวทัศน์ทางศาสนากับพลวัตทางสังคม
3 (3-0-6)
0114128 Seminar on Religion and Multicultural studies
  สัมมนาศาสนากับพหุวัฒนธรรมศึกษา
3 (3-0-6)
0114129 Seminar on Civilization of Religion and Social Dynamic
 สัมมนาอารยธรรมทางศาสนาและพลวัตทางสังคม
3 (3-0-6)
0114130 Seminar on Localism and Globalization
 สัมมนาท้องถิ่นนิยมกับกระแสโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
0114131 Seminar on Religious Economics and Sustainable Development
 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ศาสนากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
0114132 Seminar on Civil Religion
 สัมมนาศาสนาภาคประชาสังคม
3 (3-0-6)
0114133 Seminar on Religion and Culture with Ethnic group
 สัมมนาศาสนาและวัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์
3 (3-0-6)
0114134 Seminar on Religion and Wisdom Integration for Life Development
 สัมมนาการบูรณาการศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาชีวิต
3 (3-0-6)
0114135 Buddhist Meditation and Happiness and Suffering Management
 วิปัสสนากรรมฐานกับการบริหารจัดการความสุขและความทุกข์
3 (3-0-6)
0114136 Special issue on Religion
 ประเด็นพิเศษทางศาสนา
3 (3-0-6)
0114137 Special issue on Wisdom
 ประเด็นพิเศษทางภูมิปัญญา
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0114303 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet