หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย (สายวรรณคดี) แบบ 2.1

 1   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105507 English for Thesis Writing
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์
2 (1-2-3)
0105508 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการ
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาบังคับ(สายวรรณคดี)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106904 Seminar on Literature Research Methodology for Studying Thai Literature
 สัมมนาวิทยาระเบียบวิธีการวิจัยทางวรรณคดีเพื่อศึกษาวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0106905 Seminar on Literature Theories
 สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี
3 (3-0-6)
0106906 Seminar on Current Thai Literature Research Trends
 สัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางวรรณคดีไทยในปัจจุบัน
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือก(สายวรรณคดี)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106914 Seminar on Thai Literature Research
 สัมมนาวิจัยวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0106915 Seminar on Modern Thai Literature
 สัมมนาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0106916 Seminar on Literature and Society
 สัมมนาวรรณคดีกับสังคม
3 (3-0-6)
0106917 Special Issues on Thai Literature
 ประเด็นการศึกษาพิเศษทางวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)

 4   หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 4.1   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106950 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-0)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55