หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ แผน ข
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1 หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ED501 Philosophical Foundations of Education
 พื้นฐานทางปรัชญาของการศึกษา
2 (2-0-4)
ED502 Socio-Economic Foundations of Education
 พื้นฐานทางสังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ของการศึกษา
2 (2-0-4)
ED503 Psychological Foundations of Education
 พื้นฐานทางจิตวิทยาของการศึกษา
2 (2-0-4)
ED504 Historical Foundations of Education
 พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ของการศึกษา
2 (2-0-4)
ED505 Comparative Education
 การศึกษาเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
ED506 Technological Foundations in Education
 พื้นฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา
2 (2-0-4)
ED507 Professional Ethics
 จริยธรรมวิชาชีพ
2 (2-0-4)
RS521 Research Methods in Behavior and Social Science
 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
ST511 Statistical Methods for Research
 วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย
3 (3-0-6)
ST513 Inferential Statistics
 สถิติอนุมาน
3 (3-0-6)

 2 หมวด วิชาเอก หมวด วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 2.1 วิชาเอกบังคับ วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EN681 Practicum
 การฝึกงาน
3 (3-0-6)
EN681 Practicum
 การฝึกงาน
6 (0-12-0)

 2.2 วิชาเอกเลือก วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EN511 Reading I
 อ่าน 1
1 (2-0-1)
EN521 Writing I
 เขียน 1
2 (2-0-4)
EN522 Writing II
 เขียน 2
2 (2-0-4)
EN531 Oral Comprehension and Expression I
 ทักษะการฟังและพูด 1
2 (0-4-0)
EN532 Oral Comprehension and Expression II
 ทักษะการฟังและพูด 2
2 (0-4-0)
EN541 English and American Prose and Poetry I
 วรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน 1
2 (2-0-4)
EN542 European and American Drama I
 บทละครยุโรปและอเมริกัน 1
2 (2-0-4)
EN551 Translation I
 แปล 1
2 (2-0-0)
EN561 Modern English Grammar and Usage
 ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษสมัยปัจจุบัน
3 (3-0-6)
EN591 Techniques & Processes of Language Teaching
 กลวิธีและกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-0)
EN592 Literature & Language Teaching
 ภาษาวรรณคดีและการเรียนการสอนภาษา
3 (3-0-6)
EN611 Reading II
 อ่าน 2
2 (2-0-4)
EN641 English and American Prose and Poetry II
 วรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน 2
2 (2-0-4)
EN642 European and American Drama II
 บทละครยุโรปและอเมริกัน 2
2 (2-0-0)
EN651 Translation II
 แปล 2
2 (2-0-0)
EN691 Workshop in Language Testing
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการวัดผลภาษา
3 (3-0-0)

 3 หมวดประสบการณ์วิจัย หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EN571 Seminar in Research & Development in Language and Literature
 สัมมนาการวิจัย และพัฒนาทางภาษาและวรรณคดี
3 (3-0-6)
EN671 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
3 (3-0-6)
IS01 Independent Study
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1 (1-0-0)
IS02 Independent Study
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2 (2-0-0)
IS03 Independent Study
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3 (3-0-0)
IS06 Independent Study
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 (6-0-0)

 4 หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 5 การสอบภาษา การสอบภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EN500 Reading
 การอ่าน
2 (0-2-4)
LE Language Examination
 การสอบภาษา
0 (0-0-0)

 6 การสอบประมวลความรู้ การสอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CE Comprehensive Examination
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet