หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย แผน ข
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1 หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 28
 1.1 วิชาเอกบังคับ วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106501 The Art of Thai Poetry
 ศิลปะการประพันธ์ร้อยกรอง
2 (2-0-4)
0106504 Thai Usage for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0106505 Teaching Thai Language
 การสอนภาษาไทย
2 (2-0-0)
0106506 Research in Thai Teaching
 การวิจัยทางการสอนภาษาไทย
2 (2-0-4)
0106601 Thai Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
2 (2-0-4)
0106701 Ancient Classic Thai Literature
 วรรณคดีมรดกไทย
2 (2-0-4)
0106703 Research in Thai Language and Literature
 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
2 (2-0-4)

 1.2 วิชาเอกเลือก วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106502 The Art of Thai Prose
 ศิลปะการประพันธ์ร้อยแก้ว
2 (2-0-4)
0106507 Creative Reading
 การอ่านเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0106508 Creative Writing
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-0)
0106509 Creative Speaking
 การพูดเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0106510 Development of Thai Curriculum
 การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย
2 (2-0-4)
0106511 Innovation of Thai Language and Literature Teaching
 นวัตกรรมการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
2 (2-0-4)
0106512 Teaching Thai Literature
 การสอนวรรณกรรมไทย
2 (2-0-4)
0106602 Historical Linguistics
 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ
2 (2-0-4)
0106603 Applied Linguistics
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
2 (2-0-4)
0106702 Seminar in Thai Language and Literature
 สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย
2 (2-0-4)
0106704 Contemporary Masterpieces of Thai Literature
 วรรณกรรมเอกร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0106705 Comparative Literary Study
 การศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
0106706 Thai Dialect and Regional Literature
 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0106707 Indigenous Knowledge in Language and Literature
 ภูมิปัญญาในภาษาและวรรณกรรม
2 (2-0-4)
0106708 Evolution of the Thai Textbook
 วิวัฒนาการของหนังสือเรียนภาษาไทย
2 (2-0-4)
0106709 Thai Textbook Construction and Analysis
 การสร้างและวิเคราะห์หนังสือเรียน
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาสัมพันธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 8
 2.1 กลุ่มระเบียบวิจัย กลุ่มระเบียบวิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
 2.11 วิชาบังคับ วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0504721 Foundations in Educational Research
 พื้นฐานการวิจัยการศึกษา
2 (2-0-4)

 2.12 วิชาเลือก วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0504722 Descriptive Research
 การวิจัยเชิงพรรณนา
2 (2-0-4)
0504723 Experimental Research
 การวิจัยเชิงทดลอง
2 (2-0-4)
0504724 Historical Research
 การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
2 (2-0-4)
0504725 Qualitative Research
 การวิจัยเชิงคุณภาพ
2 (2-0-4)
0504726 Forecast Research
 การวิจัยเชิงพยากรณ์
2 (2-0-4)
0504727 Statistical Methods for Research
 วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย
2 (2-0-4)
0504854 Nonparametric Statistics
 สถิตินันพาราเมตริก
2 (2-0-4)
0504856 Multivariate Analysis
 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ
2 (2-0-4)
0504857 Inferential Statistics
 สถิติอ้างอิง
2 (2-0-4)

 2.2 กลุ่มวิชาสัมพันธ์ กลุ่มวิชาสัมพันธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
 2.21 วิชาบังคับ วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0503701 Techno-Scientific Visions on Education
 วิสัยทัศน์ทางเทคโนวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการศึกษา
2 (2-0-0)
0503702 Information Services for Education
 สารสนเทศเพื่อการศึกษา
2 (2-0-0)
0506701 Socio-Humanistic Visions on Education
 วิสัยทัศน์ทางสังคมมนุษย์ที่เกี่ยวกับการศึกษา
2 (2-0-0)

 2.22 วิชาเลือก วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0501701 Administration and Management in Education
 การบริหารและการจัดการทางการศึกษา
2 (2-0-4)
0501702 Educational Supervision
 การนิเทศการศึกษา
2 (2-0-0)
0501751 Comparative Study of Nonformal Education
 การศึกษานอกระบบเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
0501752 Informal Education
 การศึกษาตามอัธยาศัย
2 (2-0-4)
0502701 Essentials of Educational Phychology
 สารัตถะจิตวิทยาการศึกษา
2 (2-0-4)
0502702 Psychology of Attitude
 จิตวิทยาเจตคติ
2 (2-0-4)
0502703 Mental Hygiene in Organization
 สุขภาพจิตในองค์กร
2 (2-0-4)
0502704 Counseling Techniques in Organization
 กลวิธีการให้คำปรึกษาในองค์กร
2 (2-0-4)
0503703 Technology and Communications in Learning Resources Development
 เทคโนโลยีและการสื่อสารในการพัฒนาแหล่งการเรียน
2 (2-0-4)
0504701 Principles of Educational Measurement
 หลักการวัดผลการศึกษา
2 (2-0-4)
0504702 Construction of Research Instrument
 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
2 (1-2-4)
0504703 Computer for Research
 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
2 (2-0-4)
0506702 Philosophical Foundations of Education
 พื้นฐานปรัชญาทางการศึกษา
2 (2-0-0)
0506703 Analysis of Thai Education Development
 การวิเคราะห์พัฒนาการศึกษาไทย
2 (2-0-0)
0506704 Analysis of Local Intellect for Education
 การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษา
2 (2-0-0)
0506705 Education and Society
 การศึกษากับสังคม
2 (2-0-0)
0506706 Socio-Economic Foundations of Education
 พื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมทางการศึกษา
2 (2-0-0)
0506707 Comparative Education
 การศึกษาเปรียบเทียบ
2 (2-0-0)
0506708 Professional Ethics for Teachers
 จริยธรรมวิชาชีพสำหรับครู
2 (2-0-4)
0506709 Higher Education in Thailand
 การอุดมศึกษาในประเทศไทย
2 (2-0-0)
0506710 Education and Community
 การศึกษากับชุมชน
2 (2-0-0)
0506711 Special Education
 การศึกษาพิเศษ
2 (2-0-0)

 3 หมวดประสบการณ์วิจัย หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106855 Independent Study
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-0)

 4 การสอบภาษา การสอบภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EN500 Reading
 การอ่าน
2 (0-2-4)

 5 การสอบประมวลความรู้ การสอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CE Comprehensive Examination
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet