หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย แผน 1 แบบวิชาการ (ก2)
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.1   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119110 Research Methodology in Thai Language and Literature
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย
3 (3-0-9)
0119111 New Paradigm in Study of Thai Language and Literature
 กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)

 1.2   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119112 Linguistic Theories
 ทฤษฎีภาษาศาสตร์
3 (3-0-6)
0119113 Theories of Language and Society
  ทฤษฎีภาษากับสังคม
3 (3-0-9)
0119114 Thai Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)

 1.2.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.2.2   กลุ่มวรรณคดีหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119115 Literary Theories
 ทฤษฎีวรรณคดี
3 (3-0-6)
0119116 Cultural Studies for Literature and Folklore
 วัฒนธรรมศึกษา กับวรรณกรรมและคติชน
3 (3-0-6)
0119117 Folklore Theories
 ทฤษฎีคติชนวิทยา
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119118 Thai Dialects
 ภาษาไทยถิ่น
3 (3-0-6)
0119119 Diversity of Language in Society
 ความหลากหลายของภาษาในสังคม
3 (3-0-6)
0119120 Language and Folklore
 ภาษากับคติชน
3 (3-0-6)
0119121 Language and Mass Communication
 ภาษากับการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
0119122  Literature and Society
 วรรณกรรมกับสังคม
3 (3-0-6)
0119123  Stylistics in Thai Literature
 ลีลาภาษาในวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0119124 Literary Interpretation
 การตีความวรรณกรรม
3 (3-0-6)
0119125 Non-Fiction Studies
 สารคดีศึกษา
3 (3-0-6)
0119126 Local Literature Studies
 วรรณกรรมท้องถิ่นศึกษา
3 (3-0-6)
0119127 Isan Literature Review
 วรรณกรรมอีสานปริทัศน์
3 (3-0-6)
0119128 Literature in Southeast Asia
 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0119129 Thai Poetry
 กวีนิพนธ์ไทย
3 (3-0-6)
0119130  Comparative Literature
 วรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0119131 Creative Folklore
 คติชนสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
0119132 Independent Study
 การศึกษารายบุคคล
3 (3-0-6)

 3   หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119233 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet