หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2

 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105701 English Academic Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
0105702 Research Methods in English Language and Literature
 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105703 Approaches to English Literature
 แนวทางการศึกษาวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105704 Approaches to English Language
 แนวทางการศึกษาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105705 Seminar in English Literary Studies
 สัมมนาวรรณคดีอังกฤษศึกษา
3 (3-0-6)
0105706 Seminar in English Language Studies
 สัมมนาภาษาอังกฤษศึกษา
3 (3-0-6)
0105707 Critical Discourse Studies
 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ศึกษา
3 (3-0-6)
0105708 English Discourse Studies
 วาทกรรมภาษาอังกฤษศึกษา
3 (3-0-6)
0105709 World Englishes
 นานาภาษาอังกฤษโลก
3 (3-0-6)
0105710 English Applied Linguistics
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105711 English Translation Studies
 การแปลศึกษาในภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105712 English Corpus Linguistics
 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105713 Selected Topics in English and American Literature
 หัวข้อคัดสรรในวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน
3 (3-0-6)
0105714 Ethnic Identities in English and American Literature
 อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ในวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน
3 (3-0-6)
0105715 Selected Topics in Contemporary English and American Literature
 หัวข้อคัดสรรในวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกันร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0105716 English Literary Adaptation
 การดัดแปลงวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105717 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55