หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย แผน ก แบบ ก2
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161501 Development of Thai Language and Literary Works Teaching
 พัฒนาการการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161502 Linguistics for Thai Language and Literary Works Teaching
 ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161503 Local Wisdom for Thai Language and Literary Works Teaching
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161504 Research in Thai Language and Literary Works Teaching
 การวิจัยทางการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161505 Seminar in Thai Language and Literary Works Teaching
 สัมมนาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161506 Ethno linguistics for Thai Language and Literary Works Teaching
 ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์เพื่อการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161507 Seminar in Current Usage of Thai Language
 สัมมนาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0161508 Comparative Literature for Thai Language and Literary Works Teaching
 วรรณคดีเปรียบเทียบเพื่อการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161509 New Paradigm in the Study of Thai Language and Literary Works
 กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161510 Thai Dialects and Regional Literary Works
 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
3 (3-0-6)
0161511 Masterpiece of Thai Literary Works
 วรรณกรรมเอกของไทย
3 (3-0-6)
0161512 Composing Art for Thai Language and Literary Works Teaching
 ศิลปะการประพันธ์เพื่อการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161513 Development of Thai Language and Literary Works Curriculum
 การพัฒนาหลักสูตรภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161514 Development of Thai Language and Literary Works Textbook
 การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161515 Innovation for Thai Language and Literary Works Teaching
 นวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161516 Supervision of Thai Language and Literary Works Teaching
 การนิเทศการเรียนการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
0161517 Thai Language Teaching for Cross-Cultural Communication
 การสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0161518 Individual Study
 การศึกษารายบุคคล
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161619 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet