หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แผน ก แบบ ก1
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : -
 3   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : -
 4   หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย(วิทยานิพนธ์)หน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0114302 Thesis
 วิทยานิพนธ์
42 (0-0-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet