หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แผน ก แบบ ก 2

 1   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105506-6 English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-3)
0109132-2 Research Methodologies and Statistics for Social Science and Humanities Research
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2 (1-2-3)
1601505-4 Information and Communication Technology Application
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2 (1-2-3)
1601507-2 English for Thesis Writing
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109111-3 Contemporary World Views
 โลกทรรศน์ร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0109112-3 Local Development Methodology
 วิธีวิทยาการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109113-3 Life Perception of Local Communities
 ชีวทรรศน์ท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109114-2 Seminar on Research for Local Development
 สัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109121-1 Participatory Action Research
 วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
3 (3-0-6)
0109122-1 Thinking System Development
 การพัฒนาระบบคิด
3 (3-0-6)
0109123-1 Cultural Anthropology and Local Development
 มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109124-1 Participatory Project Management
 การจัดการโครงการแบบมีส่วนร่วม
3 (3-0-6)
0109125-1 Social Psychology for Local Communities
 จิตวิทยาสังคมเพื่อชุมชนท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109126-1 Innovations for Local Development
 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109127-1 Non-violence Conflict Management
 การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติวิธี
3 (3-0-6)
0109128-1 Information System for Local Development
 ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109129-1 Leadership for Local Development
 ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109130-1 Local Development Project Evaluation
 การประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109131-1 Local Civil Society Movement
 ขบวนการประชาสังคมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109132-3 Economic Social and Local Cultural Changes
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109133-2 Means of Production and Management of Local Resources
 วิถีการผลิตและการจัดการทรัพยากรของท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109134-1 Local and Regional Migration
 การย้ายถิ่นในท้องถิ่นและภูมิภาค
3 (3-0-6)

 4   หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 4.1   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109231-1 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55