หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย (สายวรรณคดี) แผน ก แบบ ก 2
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105506 English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-3)
0105507 Academic English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาบังคับร่วมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119110 Research Methodology in Thai Language and Literature
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0119111 New Paradigm in Thai Language and Literature Study
 กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119113 Literature Theories
 ทฤษฎีวรรณคดี
3 (3-0-6)
0119116 Folklore and Cultural Studies
 คติชนกับวัฒนธรรมศึกษา
3 (3-0-6)
0119119 Comparative Literature
 วรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0119123 Literature and Society
 วรรณกรรมกับสังคม
2 (2-0-4)
0119137 Literature and Buddhism
 วรรณกรรมกับพุทธศาสนา
3 (3-0-6)

 4   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119121 Language and Thai Literary Works
 ภาษากับวรรณกรรมไทย
2 (2-0-4)
0119125 Short Stories and Interpretation
 เรื่องสั้นและการตีความ
2 (2-0-4)
0119128 Non-Fiction Studies
 สารคดีศึกษา
2 (2-0-4)
0119133 Individual Study
 การศึกษารายบุคคล
2 (2-0-4)
0119135 Southeast Asia Literary Works
 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2 (2-0-4)
0119136 Thai Poetry
 กวีนิพนธ์ไทย
2 (2-0-4)
0119140 Seminar in Research Trends in Thai Literature
 สัมมนางานวิจัยทางวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)

 5   หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0119159 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet