หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0506701 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (3-0-6)
0506704 Learning Assessment
 การประเมินการเรียนรู้
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 20
 2.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105601 Second Language Acquisition
 การเรียนรู้ภาษาที่สอง
2 (2-0-4)
0105602 Principles of Educational Linguistics
 หลักภาษาศาสตร์การศึกษา
2 (2-0-4)
0105603 English Language Teaching Theories
 ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
0105604 English Language Teaching Materials
 สื่อการสอนภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
0105605 Principles of Language Assessment
 หลักการวัดผลทางภาษา
2 (2-0-4)
0105606 English Language Testing
 การทดสอบภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
0105607 Research Methods in English Language Teaching
 วิธีการวิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)

 2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105608 Advanced English Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูง
2 (2-0-4)
0105609 Discourse Analysis
 การวิเคราะห์วาทกรรม
2 (2-0-4)
0105610 English Language Teaching and Sociolinguistics
 การสอนภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์สังคม
2 (2-0-4)
0105611 English Language Teaching through Literature
 การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วรรณคดี
2 (2-0-4)
0105612 Teaching English for Specific Purposes
 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (2-0-4)
0105613 Technology in English Language Teaching and Learning
 เทคโนโลยีการสอนและการเรียนภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
0105614 Foundation of Computer-Assisted Language Learning
 พื้นฐานการสอนภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2 (2-0-4)
0105615 Teaching and Learning Second Language Vocabulary
 การเรียนและการสอนคำศัพท์ในภาษาที่สอง
2 (2-0-4)
0105616 Teaching Listening and Speaking in Second Language
 การสอนฟัง พูดในภาษาที่สอง
2 (2-0-4)
0105617 Teaching Reading and Writing in Second Language
 การสอนอ่าน เขียนในภาษาที่สอง
2 (2-0-4)
0105618 Seminar in English Language Teaching
 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
0105621 Fundamental Statistics and Research Methods for Humanities and Social Sciences
 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2 (1-2-3)

 3   หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 3.1   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105620 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet