หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ประวัติศาสตร์ แผน (ก2)

 1.   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1601502-2 Statistical Methods for Social Sciences and Humanities
 วิธีการทางสถิติสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2 (1-2-4)
1601503-1 Research Methodology for Social Sciences and Humanities
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2 (1-2-4)
1601507-1 English for Thesis Writing
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์
2 (1-2-4)

 2.   หมวดวิชาหลักหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104701-1 Ideas of Humanities and Social Sciences
 แนวคิดทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)
0104702-1 Philosophy and Research Methodology in History
 ปรัชญาและระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0104703-1 Seminar on Thai History
 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย
3 (3-0-6)
0104801-1 Survey on the Body of Knowledge from Historical Writings
 สำรวจพรมแดนความรู้จากงานเขียนทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)

 3.   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104704-1 The Comparativen of Economic History of Thailand
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
0104705-1 Analytical of Social History in Thailand
 วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ไทย
3 (3-0-6)
0104706-1 Seminar on History of Thai Politics
 สัมมนาประวัติศาสตร์การเมืองไทย
3 (3-0-6)
0104707-1 Seminar on Isan History
 สัมมนาประวัติศาสตร์อีสาน
3 (3-0-6)
0104708-1 Sources and Use of Local Sources
 หลักฐานและการใช้หลักฐานท้องถิ่น
3 (3-0-0)
0104709-1 Ideas and Development of Local contents
 แนวคิดและการสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0104710-1 Seminar on Local Economic HIstory
 สัมมนาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104711-1 Tradition and Culture of People along the Mekhong River Basin
 ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
2 (2-0-4)
0104712-1 Biodiversity and the Management of Natural Resources in the Mekhong River Basin
 ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง
3 (3-0-6)
0104713-1 Economic History of the Mekhong River Basin Communities
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
2 (2-0-4)
0104714-1 Administration and Management of Cultural History Organization
 การบริหารและจัดการองค์กรทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0104715-1 Cultural History Resources Management
 การจัดการทรัพยากรทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0104716-1 Archeology and History of Art in Thailand for Tourism
 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยกับการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0104717-1 Development of Conceptual System and Principles of Museology
 พัฒนาการความคิดและหลักการพิพิธภัณฑ์
3 (3-0-6)
0104802-1 Semminar on Thai Local Wisdom History
 สัมมนาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)
0104803-1 Special Topic
 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3 (3-0-6)
0104804-1 Seminar on Thai History Textbooks
 สัมมนาแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย
3 (3-0-6)
0104805-1 Analytical of the Relation between Thailand and Other Countries History
 วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาชาติ
2 (2-0-4)
0104806-1 Seminar on History of Women's Roles in Thailand
 สัมมนาประวัติศาสตร์บทบาทสตรีในสังคมไทย
2 (2-0-4)
0104807-1 Seminar on Changes in Thai Society
 สัมมนาการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
3 (3-0-6)
0104808-1 Seminar on History of Communities along the River Basins in Thailand
 สัมมนาประวัติศาตร์ชุมชนบริเวณลุ่มน้ำในประเทศไทย
3 (3-0-6)
0104809-1 Special Topic
 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3 (3-0-6)
0104810-1 Local Networks
 เครือข่ายท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104811-1 Roles of Local Organization and Delopment
 บทบาทองค์กรท้องถิ่นกับการพัฒนา
2 (2-0-4)
0104812-1 Oral History
 ประวัติศาสตร์บอกเล่า
3 (3-0-6)
0104813-1 History of Peasants in Isan
 ประวัติศาสตร์ชาวนาในภาคอีสาน
2 (2-0-4)
0104814-1 Seminar on the History of the Mekhong River Basin communities
 สัมมนาประวัติศาสตร์ชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
2 (2-0-4)
0104815-1 Special Topic
 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3 (3-0-6)
0104816-1 Historiography of the Mekhong River Communities
 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
3 (3-0-6)
0104817-1 Comparative Study of Politics of the Countries along the Mekong River Basin
 เปรียบเทียบการเมือง การปกครองประเทศลุ่มแม่น้ำโขง
3 (3-0-6)
0104818-1 People of the Mekhong River Basin and the Modern World
 ชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงท่ามกลางกระแสโลกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0104819-1 Archeology and History of Art in Neighboring Countries for Tourism
 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศใกล้เคียงกับการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0104820-1 Local Art History for Tourism
 ประวัติศาสตร์ศิลปะท้องถิ่นเพื่อนการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0104821-1 Cultural Heritage of Buddhism and Hinduism for Tourism
 มรดกทางวัฒนธรรมในพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูเพื่อการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
0104822-1 Seminar on Cultural Tourism Management
 สัมมนากลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0104823-1 Cultural and Historical Collection and Information Management for Museum
 การจัดการวัตถุและระบบข้อมูลสารสนเทศด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่องานพิพิธภัณฑ์
3 (3-0-6)
0104824-1 Display of Museum Exhibition and Media
 นิทรรศการและสื่อในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0104825-1 Activities and Marketing Plan in Cultural History Museum
 กิจกรรมและแผนการตลาดในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0104826-1 Cultural History Museum Administration
 การบริหารงานพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0104827-1 Special Topic
 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3 (3-0-6)
0104828-1 Seminar on Cultural History Museum
 สัมมนากลยุทธ์การจัดการพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
2 (2-0-4)

 4.   หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104898-1 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-12-0)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55