หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาเวียดนาม แผน (ก2)
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดพื้นฐานวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0126502 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
0126504 Integration in Humanistic Anthropology
 มานุษยวิทยาบูรณาการ
3 (3-0-6)
0136501 Evolution of Vietnamese Literature
 พัฒนาการวรรณคดีเวียดนาม
3 (3-0-6)
0136502 Methodology in Area Studies
 อาณาบริเวณศึกษา
3 (3-0-6)
0136603 Seminar on Vietnamese History and Civilization
 สัมมนาประวัติศาสตร์และอารยธรรมเวียดนาม
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0136504 Research Status of Vietnamese Language
 สถานภาพการวิจัยทางภาษาเวียดนาม
2 (2-0-4)
0136505 Seminar on Vietnamese Language
 สัมมนาภาษาเวียดนาม
2 (1-3-4)
0136506 Historical and Comparative Linguistics
 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
0136509 Research Status of Vietnamese Literature
 สภาพการวิจัยทางด้านวรรณคดีเวียดนาม
2 (2-0-4)
0136510 Seminar on Vietnamese Literature
 สัมมนาวรรณคดีเวียดนาม
2 (1-3-4)
0136511 Theories and Guidelines of Literary Criticism
 ทฤษฎีและแนวทางในการวิจารณ์วรรณกรรม
2 (2-0-4)
0136514 Research Status of Vietnamese Studies
 สถานภาพการวิจัยทางเวียดนามศึกษา
2 (2-0-4)
0136515 Seminar on Vietnamese Studies
 สัมมนาเวียดนามศึกษา
2 (1-3-4)
0136516 Veitnamese Ethnic Groups
 กลุ่มชาติพันธุ์ในเวียดนาม
2 (2-0-4)
0136607 Vietnamese Field Works
 การวิจัยภาษาเวียดนามภาคสนาม
2 (2-0-4)
0136608 Comparative Analysis of Vietnamese – Thai Grammar
 การวิเคราะห์ไวยากรณ์เวียดนาม-ไทย เปรียบเทียบ
2 (2-2-4)
0136612 Vietnamese Literature Related to Vietnamese Ideology
 วรรณกรรมเวียดนามกับแนวคิดอุดมการณ์
2 (2-0-4)
0136613 Contemporary Vietnamese Literature
 วรรณกรรมเวียดนามร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0136617 Multicultural Relations and Social Integration of Vietnam
 พหุวัฒนธรรมสัมพันธ์และการบูรณาการทางสังคม
2 (2-0-4)
0136618 Vietnamese Local Beliefs and Customs
 ความเชื่อและประเพณีท้องถิ่นเวียดนาม
2 (2-0-4)

 2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0126503 Theories of Literature
 ทฤษฎีวรรณคดี
3 (3-0-6)
0126641 Asian Literature
 วรรณกรรมเอเชีย
2 (2-0-4)
0126647 Folk Cultural Museum
 พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0136519 Vietnamese Semantics
 อรรถศาสตร์ภาษาเวียดนาม
2 (2-0-4)
0136520 Analysis of Vietnamese Dialect
 การวิเคราะห์ภาษาถิ่นเวียดนาม
2 (2-0-4)
0136521 Sociolinguistics
 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
2 (2-0-4)
0136522 Vietnamese Pragmatics
 วัจนปฏิบัติเวียดนาม
2 (2-0-4)
0136523 Vietnamese for Specific Purposes
 ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ
2 (2-0-4)
0136527 Reading of Selected Vietnamese Poetic Texts
 บทกวีนิพนธ์เวียดนามคัดสรร
2 (2-0-4)
0136528 History of Vietnamese Literature before the 20th Century
 ประวัติวรรณกรรมเวียดนามก่อนศตวรรษที่ 20
2 (2-0-4)
0136529 History of Vietnamese Literature from the 20th Century to Present
 ประวัติวรรณกรรมเวียดนามยุคศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0136530 Vietnamese Tale Literature
 วรรณกรรมนิทานเวียดนาม
2 (2-0-4)
0136534 Vietnamese Regional Worldviews and Local Beliefs
 โลกทัศน์และความเชื่อท้องถิ่นเวียดนาม
2 (2-0-4)
0136535 Vietnamese Occupation and Economy
 อาชีพและเศรษฐกิจในเวียดนาม
2 (2-0-4)
0136536 Folk Recreation and the Performing Arts of Vietnam
 การละเล่นและศิลปะการแสดงเวียดนาม
2 (2-0-4)
0136537 Community Development in the Vietnamese Region
 การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นเวียดนาม
2 (2-0-4)
0136538 Vietnamese Arts
 ศิลปะเวียดนาม
2 (2-0-4)
0136624 Vietnamese Effective Speaking
 การพัฒนาการพูดภาษาเวียดนาม
2 (2-0-4)
0136625 Academic Writing
 การผลิตงานเขียนทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0136626 Language and Cross Cultural Communication
 ภาษาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0136631 Seminar on Folk Literature
 สัมมนาวรรณกรรมพื้นบ้าน
2 (1-3-4)
0136632 Language in Vietnamese Literature
 ภาษาในวรรณกรรมเวียดนาม
2 (2-0-4)
0136633 Folksong in Vietnamese and the Meaning of Message
 คีตวรรณกรรมเวียดนามกับการสื่อความหมาย
2 (2-0-4)
0136639 Vietnamese Archaeology
 โบราณคดีเวียดนาม
2 (2-0-4)
0136640 Vietnamese Art History
 ประวัติศาสตร์ศิลปะเวียดนาม
2 (2-0-4)
0136641 Seminar on Aesthetics in Vietnamese Literature
 สัมมนาวัฒนธรรมเวียดนาม - ไทย
2 (1-3-4)

 3   หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : -
 3.1   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0136660 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)

 4   รายวิชาพื้นฐานสอบวัดความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0136140 Vietnamese Phonology and Characters
 ระบบเสียงและตัวอักษรภาษาเวียดนาม
3 (2-2-5)
0136141 Vietnamese Morphology and Syntax
 ระบบคำและระบบประโยคในภาษาเวียดนาม
3 (2-2-5)
0136207 Vietnamese Reading Comprehension
 การอ่านภาษาเวียดนามเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0136242 Vietnamese Lexical and Semantics
 คำและความหมายในภาษาเวียดนาม
3 (3-0-6)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet