หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาเขมร แผน ข
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดพื้นฐานวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0126501 Khmer Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาเขมร
3 (3-0-6)
0126502 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
0126503 Theories of Literature
 ทฤษฎีวรรณคดี
3 (3-0-6)
0126504 Integration in Humanistic Anthropology
 มานุษยวิทยาบูรณาการ
3 (3-0-6)
0126605 Seminar on Khmer History and Civilization
 สัมมนาประวัติศาสตร์และอารยธรรมเขมร
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0126506 Research Status of Khmer Language
 สถานภาพการวิจัยทางภาษาเขมร
2 (2-0-4)
0126508 Historical and Comparative Linguistics
 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
0126510 Seminar on Khmer Language Research
 สัมมนางานวิจัยภาษาเขมร
2 (1-3-4)
0126511 Research Status of Khmer Literature
 สถานภาพการวิจัยวรรณคดีเขมร
2 (2-0-4)
0126515 Seminar in Khmer Literary Research
 สัมมนาการวิจัยวรรณคดีเขมร
2 (1-3-4)
0126516 Research Status of Khmer Studies
 สถานภาพการวิจัยเขมรศึกษา
2 (2-0-4)
0126517 Khmer Arts
 ศิลปะเขมร
2 (2-0-4)
0126607 Field Work Research on Khmer Language
 การวิจัยภาษาเขมรภาคสนาม
2 (2-0-4)
0126609 Old Khmer
 ภาษาเขมรโบราณ
2 (2-0-4)
0126612 History of Khmer Literature
 ประวัติวรรณคดีเขมร
2 (2-0-4)
0126613 Khmer Literature Related to Society and Politics
 วรรณกรรมเขมรกับสังคมและการเมือง
2 (2-0-4)
0126614 Contemporary Literature
 วรรณกรรมร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0126618 Khmer Ethnic Groups
 กลุ่มชาติพันธุ์ในเขมร
2 (2-0-4)
0126619 Khmer Multicultural Relations and Social Integration
 พหุวัฒนธรรมสัมพันธ์และการบูรณาการทางสังคมเขมร
2 (2-0-4)
0126620 Seminar on Khmer Studies
 สัมมนาการวิจัยเขมรศึกษา
2 (1-3-4)

 2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0126521 Khmer Semantics
 อรรถศาสตร์ภาษาเขมร
2 (2-0-4)
0126522 Analysis of Khmer Dialects
 การวิเคราะห์ภาษาเขมรท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0126523 Loan Words in Khmer
 คำยืมในภาษาเขมร
2 (2-0-4)
0126524 Sociolinguistics
 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
2 (2-0-4)
0126525 Language and Cross Cultural Communication
 ภาษาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0126526 Communicative Analysis in Khmer
 การวิเคราะห์ภาษาเขมรในการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0126527 Khmer for Specific Purposes
 ภาษาเขมรเฉพาะกิจ
2 (2-0-4)
0126528 Khmer Effective Speaking
 การพัฒนาการพูดภาษาเขมร
2 (2-0-4)
0126529 Academic Writing
 การผลิตงานเขียนทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0126530 Reading of Selected Khmer Poetic Texts
 บทกวีนิพนธ์เขมร
2 (2-0-4)
0126531 Khmer Literature in Angkorian Period
 วรรณคดีเขมรสมัยเมืองพระนคร
2 (2-0-4)
0126532 Khmer Literature in the Colonial and Revolution Periods
 วรรณคดีเขมรสมัยอาณานิคมและสมัยปฏิวัติ
2 (2-0-4)
0126533 Khmer Tale Literature
 วรรณกรรมนิทานเขมร
2 (2-0-4)
0126534 Khmer Jataka Literature
 วรรณกรรมชาดกเขมร
2 (2-0-4)
0126542 Khmer Regional Worldviews and Local Beliefs
 โลกทัศน์และความเชื่อท้องถิ่นเขมร
2 (2-0-4)
0126543 Khmer Occupation and Economy
 อาชีพและเศรษฐกิจในเขมร
2 (2-0-4)
0126544 Folk Recreation and the Performing Arts of Khmer
 การละเล่นและศิลปะการแสดงของเขมร
2 (2-0-4)
0126545 Community Development in the Khmer Region
 การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นเขมร
2 (2-0-4)
0126635 Palm - leaf Transformation
 การปริวรรตวรรณกรรมจากใบลาน
2 (2-0-4)
0126636 Folklore in Khmer Language and Literature
 คติชนวิทยาในภาษาและวรรณกรรมเขมร
2 (2-0-4)
0126637 Selected Poets
 การศึกษากวีเฉพาะบุคคล
2 (2-0-4)
0126638 Seminar on Khmer Folk Literature
 สัมมนาวรรณกรรมพื้นบ้านเขมร
2 (1-3-4)
0126639 Folksong in Khmer and the Meaning of Message
 คีตวรรณกรรมเขมรกับการสื่อความหมาย
2 (2-0-4)
0126640 Asian Literature
 วรรณกรรมเอเชีย
2 (2-0-4)
0126641 Seminar on Trends of Research in Khmer Language and Literature
 สัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางภาษาและวรรณคดีเขมร
2 (1-3-4)
0126646 Archaeology and Art History in Khmer
 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในเขมร
2 (2-0-4)
0126647 Folk Cultural Museum
 พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0126648 Language and Literature Wisdom in Khmer
 ภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมเขมร
2 (2-0-4)
0126649 Local Beliefs and Customs in Khmer
 ความเชื่อและประเพณีท้องถิ่นเขมร
2 (2-0-4)
0126650 Information System and Its Application
 การสารนิเทศและสารนิทัศน์
2 (2-0-4)
0126651 Seminar on Aesthetics in Khmer Literature
 สัมมนาศิลปะภาษาในวรรณกรรมเขมร
2 (1-3-4)

 3   หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : -
 3.1   การศึกษาค้นคว้าอิสระหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0126661 Independent Study
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-0)

 4   รายวิชาพื้นฐานสอบวัดความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0126201 Development of Khmer
 วิวัฒนาการภาษาเขมร
3 (3-0-6)
0126202 Khmer Structure
 โครงสร้างภาษาเขมร
3 (3-0-6)
0126313 Khmer Dialects
 ภาษาเขมรถิ่น
3 (3-0-6)
0126500 Communicative Khmer Skills
 ทักษะภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet