หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย (แผน ก2)
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   วิชาบังคับร่วมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TH500 Research Methodology in Thai Language and Literature
 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)
TH500 Research Methodology in Thai Language and Literature
 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)
TH501 Linguistic Theories
 ทฤษฎีภาษาศาสตร์
2 (2-0-4)
TH502 Literary Theories
 ทฤษฎีวรรณคดี
2 (2-0-4)
TH502 Literary Theories
 ทฤษฎีวรรณคดี
2 (2-0-4)

 2   วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TH510 Thai Linguistic Study
 การศึกษาภาษาไทยแนวภาษาศาสตร์
2 (2-0-4)
TH534 Writing Development
 การพัฒนาการเขียน
3 (3-0-6)
TH536 Interpretative Reading
 การอ่านตีความ
2 (2-0-4)
TH641 Seminar in Thai Language Usage
 สัมมนาการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)

 3   วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
TH503 Semantic Theories
 ทฤษฎีความหมาย
2 (2-0-4)
TH511 Analysis of Thai Dialects
 การวิเคราะห์ภาษาไทยถิ่น
3 (3-0-6)
TH512 Loan Words in Thai
 คำยืมในภาษาไทย
3 (3-0-0)
TH513 Applied Linguistics
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
2 (2-0-0)
TH514 Sociological Linguistics
 ภาษาศาสตร์เชิงสังคม
2 (2-0-4)
TH515 Psychological Linguistics
 ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา
2 (2-0-4)
TH516 Comparative Linguistics
 ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
TH530 Development of Thai Inscription and Thai Spelling
 วิวัฒนาการของอักษรและอักขรวิธีไทย
2 (2-0-4)
TH531 Analysis of Language for Communication
 การวิเคราะห์ภาษาไทยในการสื่อสาร
3 (3-0-6)
TH532 Thai for Special Purposes
 ภาษาไทยเฉพาะกิจ
2 (2-0-4)
TH533 Speech Development
 การพัฒนาการพูด
2 (2-0-4)
TH535 Poetry Writing
 การประพันธ์ร้อยกรอง
2 (2-0-4)
TH630 Language and Logic
 ตรรกวิทยาทางภาษา
2 (2-0-4)
TH631 Script Writing
 การเขียนบทเพื่อการแสดง
3 (3-0-6)
TH632 Academic Writing
 การผลิตงานทางวิชาการ
3 (3-0-6)
TH640 Seminar in Linguistic Research
 สัมมนางานวิจัยทางภาษาศาสตร์
3 (3-0-6)

 4   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ED12 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)

 5   การสอบภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
EN500 Reading
 การอ่าน
2 (0-2-4)
LE Language Examination
 การสอบภาษา
0 (0-0-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet