หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย แบบ 2.1

 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106901 Seminar in Research Methodology of Language
 สัมมนาวิทยาระเบียบวิธีการวิจัยทางภาษา
3 (3-0-6)
0106902 Seminar in Linguistic Theory
 สัมมนาทฤษฎีภาษาศาสตร์
3 (3-0-6)
0106903 Seminar in Current Trends of Research in Thai Language
 สัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางภาษาไทยในปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0106904 Seminar in Research Methodology of Literature
 สัมมนาวิทยาระเบียบวิธีการวิจัยทางวรรณคดี
3 (3-0-6)
0106905 Seminar in Literature Theory
 สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี
3 (3-0-6)
0106906 Seminar in Current Trends of Research in Thai Literature
 สัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางวรรณคดีไทยในปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0106907 Seminar in Research Methodology of Folklore
 สัมมนาวิทยาระเบียบวิธีการวิจัยทางคติชนวิทยา
3 (3-0-6)
0106909 Seminar in Current Trends of Research in Folklore
 สัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางคติชนในปัจจุบัน
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106910 Seminar in Tai Dialects
 สัมมนาภาษาตระกูลไท
3 (3-0-6)
0106911 Seminar in Modern Thai Language
 สัมมนาภาษาไทยปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0106912 Seminar in Thai Language and Society
 สัมมนาภาษาไทยกับสังคม
3 (3-0-6)
0106913 Independent Study in Thai Language
 การศึกษาอิสระทางภาษาไทย
3 (3-0-6)
0106914 Seminar in Thai Literature Research
 สัมมนางานวิจัยวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0106915 Seminar in Modern Thai Literary Works
 สัมมนาวรรณกรรมปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0106916 Seminar in Literature and Society
 สัมมนาวรรณคดีกับสังคม
3 (3-0-6)
0106917 Independent Study in Thai Literature
 การศึกษาอิสระทางวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0106918 Seminar in Folklore and Tais
 สัมมนาคติชนวิทยากับชนชาติไท
3 (3-0-6)
0106919 Seminar in Dynamic of Folklore
 สัมมนาพลวัตคติชนวิทยา
3 (3-0-6)
0106920 Seminar in Folklore and Society
 สัมมนาคติชนวิทยากับสังคม
3 (3-0-6)
0106921 Independent Study in Folklore
 การศึกษาอิสระทางคติชนวิทยา
3 (3-0-6)
0106922 Seminar in Local Literary Works
 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)

 3   หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106951 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-0)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55