หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย (สายคติชน) แบบ 2.1

 1   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105507 English for Thesis Writing
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์
2 (1-2-3)
0105508 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการ
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาบังคับ(สายคติชน)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106907 Seminar on Folklore Research Methodology for Thai Folklore Studies
 สัมมนาวิทยาระเบียนวิธีการวิจัยทางคติชนเพื่อการศึกษาคติชนไทย
3 (3-0-6)
0106908 Seminar on Folklore Theories
 สัมมนาทฤษฎีคติชนวิทยา
3 (3-0-6)
0106909 Seminar on Current Thai Folklore Research Trends
 สัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางคติชนไทยในปัจจุบัน
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือก(สายคติชน)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106918 Seminar on Folklore and Tais
 สัมมนาคติชนกับชนชาติไท
3 (3-0-6)
0106919 Seminar on Modern Thai Folklore
 สัมมนาคติชนไทยสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0106920 Seminar on Folklore and Society
 สัมมนาคติชนกับสังคม
3 (3-0-6)

 4   หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 4.1   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106950 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-0)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55