หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย (สายภาษา) แบบ 2.1

 1   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105507 English for Thesis Writing
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์
2 (1-2-3)
0105508 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการ
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาบังคับ (สายภาษา)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106901 Seminar on Language Research Methodology for Studying Thai
 สัมมนาวิทยาระเบียบวิธีการวิจัยทางภาษาเพื่อการศึกษาภาษาไทย
3 (3-0-6)
0106902 Seminar on Liguistic Theories
 สัมมนาทฤษฎีภาษาศาสตร์
3 (3-0-6)
0106903 Seminar on Current Thai Language Research Trends
 สัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางภาษาไทยในปัจจุบัน
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือก (สายภาษา)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106910 Seminar on Tai Dialects
 สัมมนาภาษาตระกูลไทย
3 (3-0-6)
0106911 Seminar on Modern Thai Language
 สัมมนาภาษาไทยปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0106912 Seminar on Language and Society
 สัมมนาภาษากับสังคม
3 (3-0-6)
0106913 Special Issues Thai Language
 ประเด็นการศึกษาพิเศษทางภาษาไทย
3 (3-0-6)

 4   หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 4.1   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106950 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-0)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55