หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ แบบ 2.2

 1   หมวดรายวิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 27
 1.1   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105701-2 Research Methods for Graduate Studies
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
0105702-2 Advanced Academic Writing
 การเขียนทางวิชาการขั้นสูง
3 (3-0-6)

 1.2   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105703-2 Literary Theories
 ทฤษฎีวรรณกรรม
3 (3-0-6)
0105704-2 Survey of english Literature
 การสำรวจวรรณคดีอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105705-2 Survey of American Literature
 การสำรวจวรรณคดีอเมริกัน
3 (3-0-6)
0105706-2 Literature in English Language Classroom
 วรรณคดีในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105707-2 Approaches and Methods in Language Learning
 แนวทางและวิธีการเรียนภาษา
3 (3-0-6)
0105708-2 Second and Foreign Language Acquisition
 การรับภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0105709-2 Issues and Trends of Research in Second and Foreign Language Classroom
 ประเด็นและแนวโน้มทางวิจัยทางภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศในชั้นเรียน
3 (3-0-6)
0105710-2 Seminar on Research in Second and Foreign Language Classroom
 สัมมนาการวิจัยในชั้นเรียนภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0105711-2 Introduction to Literature
 วรรณกรรมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105712-2 Introduction to Literature for Children and Youth
 วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105713-2 Folklore in Literature for Children and Youth
 คติชนวิทยาในวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105714-2 History of Literature for Children and Youth
 ประวัติวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)

 1.3   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105802-2 Seminar on Literary Studies
 สัมมนาวรรณคดีศึกษา
3 (3-0-6)
0105803-2 Literary Translation and Comparative Literature
 การแปลวรรณกรรมและวรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0105804-2 Romanticism, Realism and Naturalism
 จินตนิยม สัจนิยมและธรรมชาตินิยม
3 (3-0-6)
0105805-2 Literatures of World Englishes
 วรรณคดีในภาษาอังกฤษทั่วโลก
3 (3-0-6)
0105806-2 Old English and Middle English Literature
 วรรณกรรมอังกฤษยุคเก่าและยุคกลาง
3 (3-0-6)
0105807-2 Elizabethan Poetry and Drama
 กวีนิพนธ์และบทละครยุคเอลิซาเบธ
3 (3-0-6)
0105808-2 Sonnets
 กวีนิพนธ์ซอนเน็ต
3 (3-0-6)
0105809-2 Shakespearean Drama
 บทละครเช็คสเปียร์
3 (3-0-6)
0105810-2 Seventeenth Century Literature
 วรรณคดีในคริสต์ศตวรรษที่ 17
3 (3-0-6)
0105811-2 Restoration and Eighteenth-Century Drama and Performance
 บทละครและการแสดงในยุคฟื้นฟูและคริสต์ศตวรรษที่ 18
3 (3-0-6)
0105812-2 Pre-Romantic Literature
 วรรณคดียุคก่อนจินตนิยม
3 (3-0-6)
0105813-2 Romantic Literature
 วรรณคดียุคจินตนิยม
3 (3-0-6)
0105814-2 Nineteenth Century English Fiction
 วรรณกรรมร้อยแก้วในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 19
3 (3-0-6)
0105815-2 Native American Literature
 วรรณคดีพื้นเมืองอเมริกัน
3 (3-0-6)
0105816-2 Colonial Literature
 วรรณคดียุคอาณานิคม
3 (3-0-6)
0105817-2 American Literature from 1832 to 1900
 วรรณคดีอเมริกันระหว่าง ค.ศ. 1832 ถึง 1900
3 (3-0-6)
0105818-2  Twentieth and Twenty First Century American Literature
 วรรณคดีอเมริกันในคริสต์ศตวรรษที่ 20
3 (3-0-6)
0105819-2 Asian-American Literature
 วรรณคดีเอเชียนอเมริกัน
3 (3-0-6)
0105820-2 African-American Literature
 วรรณคดีอัฟริกันอเมริกัน
3 (3-0-6)
0105821-2 English Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105822-2 Research in Teaching English as a Second and Foreign Language and Its Applications
 การวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศและการนำไปใช้
3 (3-0-6)
0105823-2 Analysis of Discourse and Verbal Interaction
 การวิเคราะห์สัมพันธสารและปฏิสัมพันธ์ทางคำพูด
3 (3-0-6)
0105824-2 Experimental Research
 การวิจัยเชิงทดลอง
3 (3-0-6)
0105825-2 Design of Research Tools
 การออกแบบเครื่องมือการวิจัย
3 (3-0-6)
0105826-2 Design of Materials for Teaching and Research
 การออกแบบเอกสารเพื่อการสอนและการวิจัย
3 (3-0-6)
0105827-2 Teaching English in Foreign Language Settings
 การสอนภาษาอังกฤษในสภาวะภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0105828-2 Development and Trends of Communicative Language Teaching
 พัฒนาการและแนวโน้มของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0105829-2 Poetry for Children and Youth
 ร้อยกรองสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105830-2 Fictions for Children and Youth
 บันเทิงคดีสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105831-2 Non-Fictions for Children and Youth
 สารคดีสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105832-2 Drama and Creative Dramatics for Children and Youth
 การละครและการแสดงบทบาทสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105833-2 History of Picturebooks for Children and Youth
 ประวัติหนังสือภาพสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105834-2 Arts of Storytelling and Oral Literature
 ศิลปะการเล่านิทานและวรรณกรรมมุขปาฐะ
3 (3-0-6)
0105835-2 Writers of English Classic Literature for Children and Youth
 นักเขียนวรรณกรรมคลาสสิคภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105836-2 Contemporary Writers for Literature for Children and Youth
 นักเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนยุคปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0105837-2 Race, Class, and Gender in Literature for Children and Youth
 เชื้อชาติ ชนชั้น และเพศในวรรณกรรม สำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105838-2 Asian Literature in English for Children and Youth
 วรรณกรรมเอเชียที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105839-2 Diverse Literature for Children and Youth
 วรรณกรรมหลากหลายรูปแบบสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105841-2 Technology for Children and Youth
 เทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105842-2 Issues and Trends in Literature for Children and Youth
 ประเด็นและแนวโน้มทางวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105843-2 Assessment and Evaluation of Literature for Children and Youth
 การวัดผลและประเมินผลวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105844-2 Presentations of Literature for Children and Youth
 การนำเสนอวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105845-2 Seminar in Literature Curriculum for Children and Youth
 สัมมนาหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105846-2 Literature for Children and Youth and Language Teaching
 วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนและการสอนภาษา
3 (3-0-6)
0105847-2 Field Experience in Using Literature for Children and Youth
 ประสบการณ์ภาคสนามการใช้วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105848-2 Experience in Studying Abroad
 ประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105902-2 Thesis
 วิทยานิพนธ์
48 (0-0-0)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55