หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ แบบ 2.1
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดรายวิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 21
 1.1   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105701 Research Methods for Graduate Studies
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
0105702 Advanced Academic Writing
 การเขียนทางวิชาการขั้นสูง
3 (3-0-6)

 1.2   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105703 Literary Theories
 ทฤษฎีวรรณกรรม
3 (3-0-6)
0105704 Survey of english Literature
 การสำรวจวรรณคดีอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105705 Survey of American Literature
 การสำรวจวรรณคดีอเมริกัน
3 (3-0-6)
0105706 Literature in English Language Classroom
 วรรณคดีในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105707 Approaches and Methods in Language Learning
 แนวทางและวิธีการเรียนภาษา
3 (3-0-6)
0105708 Second and Foreign Language Acquisition
 การรับภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0105709 Issues and Trends of Research in Second and Foreign Language Classroom
 ประเด็นและแนวโน้มทางวิจัยทางภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศในชั้นเรียน
3 (3-0-6)
0105710 Seminar on Research in Second and Foreign Language Classroom
 สัมมนาการวิจัยในชั้นเรียนภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0105711 Introduction to Literature
 วรรณกรรมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105712 Introduction to Literature for Children and Youth
 วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105713 Folklore in Literature for Children and Youth
 คติชนวิทยาในวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105714 History of Literature for Children and Youth
 ประวัติวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)

 1.3   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105801 Literary Criticism
 วรรณคดีวิจารณ์
3 (3-0-6)
0105802 Seminar on Literary Studies
 สัมมนาวรรณคดีศึกษา
3 (3-0-6)
0105803 Literary Translation and Comparative Literature
 การแปลวรรณกรรมและวรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0105804 Romanticism, Realism and Naturalism
 จินตนิยม สัจนิยมและธรรมชาตินิยม
3 (3-0-6)
0105821 English Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105822 Research in Teaching English as a Second and Foreign Language and Its Applications
 การวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศและการนำไปใช้
3 (3-0-6)
0105823 Analysis of Discourse and Verbal Interaction
 การวิเคราะห์สัมพันธสารและปฏิสัมพันธ์ทางคำพูด
3 (3-0-6)
0105824 Experimental Research
 การวิจัยเชิงทดลอง
3 (3-0-6)
0105825 Design of Research Tools
 การออกแบบเครื่องมือการวิจัย
3 (3-0-6)
0105826 Design of Materials for Teaching and Research
 การออกแบบเอกสารเพื่อการสอนและการวิจัย
3 (3-0-6)
0105827 Teaching English in Foreign Language Settings
 การสอนภาษาอังกฤษในสภาวะภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
0105828 Development and Trends of Communicative Language Teaching
 พัฒนาการและแนวโน้มของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0105829 Poetry for Children and Youth
 ร้อยกรองสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105830 Fictions for Children and Youth
 บันเทิงคดีสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105831 Non-Fictions for Children and Youth
 สารคดีสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105832 Drama and Creative Dramatics for Children and Youth
 การละครและการแสดงบทบาทสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105833 History of Picturebooks for Children and Youth
 ประวัติหนังสือภาพสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105834 Arts of Storytelling and Oral Literature
 ศิลปะการเล่านิทานและวรรณกรรมมุขปาฐะ
3 (3-0-6)
0105835 Writers of English Classic Literature for Children and Youth
 นักเขียนวรรณกรรมคลาสสิคภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105836 Contemporary Writers for Literature for Children and Youth
 นักเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนยุคปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0105837 Race, Class, and Gender in Literature for Children and Youth
 เชื้อชาติ ชนชั้น และเพศในวรรณกรรม สำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105838 Asian Literature in English for Children and Youth
 วรรณกรรมเอเชียที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105839 Diverse Literature for Children and Youth
 วรรณกรรมหลากหลายรูปแบบสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105840 Culturally Diverse Literature for Children and Youth
 วรรณกรรมหลากวัฒนธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105841 Technology for Children and Youth
 เทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105842 Issues and Trends in Literature for Children and Youth
 ประเด็นและแนวโน้มทางวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105843 Assessment and Evaluation of Literature for Children and Youth
 การวัดผลและประเมินผลวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105844 Presentations of Literature for Children and Youth
 การนำเสนอวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105845 Seminar in Literature Curriculum for Children and Youth
 สัมมนาหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105846 Literature for Children and Youth and Language Teaching
 วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนและการสอนภาษา
3 (3-0-6)
0105847 Field Experience in Using Literature for Children and Youth
 ประสบการณ์ภาคสนามการใช้วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
0105848 Experience in Studying Abroad
 ประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105901 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet