หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ แบบ 1.2
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดรายวิชาหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.2   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.3   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2   หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 72
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105903 Thesis
 วิทยานิพนธ์
72 (0-0-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet