หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ไทศึกษา แบบ 2.1

 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0100820 Seminar on Research Methodology of Humanities and Social Sciences
 สัมมนาระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (2-2-4)
0100821 Seminar on Social and Cultural Theory
 สัมมนาทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0100711 Regional Histories in the Mekhong Basin
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในลุ่มน้ำโขง
3 (3-0-6)
0100712 Development of Universal Conceptualization Systems
 พัฒนาการระบบความคิดสากล
3 (3-0-6)
0100713 Cultural and Biological Diversities in the Mekhong Basin
 คความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทางชีวภาพในลุ่มน้ำโขง
3 (3-0-6)
0100714 Seminar on International Relations in ASEAN and Its Effects on the Mekhong Basin
 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอาเซียนและผลกระทบต่อภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3 (3-0-6)
0100715 Seminar on Tai Studies Research Status
 สัมมนาสถานภาพการวิจัยไทศึกษา
3 (3-0-6)
0100716 Seminar on Individual’s Works
 สัมมนาผลงานเฉพาะบุคคล
2 (2-0-4)
0100717 Economic, Social and Cultural Changes
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)

 3   หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0100830 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-0)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55