หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย แบบ 2(2)

 1   รายวิชา (Course Work)หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1   หมวดรายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106713 Seminar on Linguistic Theories
 สัมมนาทฤษฎีภาษาศาสตร์
3 (3-0-6)
0106751 Seminar on Literary Theories
 สัมมนาทฤษฎีวรรณคดี
3 (3-0-6)

 1.2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106710 Seminar on Thai Structure
 สัมมนาลักษณะภาษาไทย
3 (3-0-6)
0106711 Seminar on the Thai Language
 สัมมนาภาษาไทย
3 (3-0-6)
0106714 Seminar on the Thai Language in the Early Period
 สัมมนาภาษาไทยสมัยเก่า
3 (3-0-6)
0106715 Seminar on Foreign Languages in Thai
 สัมมนาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3 (3-0-6)
0106716 Seminar on Thai Languages in Isan
 สัมมนาภาษาในถิ่นอีสาน
3 (3-0-6)
0106719 Seminar on Ethnolinguistics
 สัมมนาภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์
3 (3-0-6)
0106721 Seminar on Tai Language Family.
 สัมมนาภาษาตระกูลไท
3 (3-0-6)
0106722 Special Topic on the Thai language.
 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านภาษาไทย
3 (3-0-6)
0106723 Seminar on Historical Linguistics
 สัมมนาภาษาศาสตร์เชิงประวัติ
3 (3-0-6)
0106724 Language and Computer
 ภาษากับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-63)
0106750 Seminar on Thai Literature
 สัมมนาวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0106752 Seminar on Comparative Literature
 สัมมนาวรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0106753 Seminar on Evolution of Thai Literature
 สัมมนาวิวัฒนาการวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0106754 Seminar on Literary Study and Other Desciplines
 สัมมนาวรรณคดีศึกษากับศาสตร์อื่น
3 (3-0-6)
0106755 Seminar on Folklore Theories
 สัมมนาทฤษฎีคติชนวิทยา
3 (3-0-6)
0106756 Seminar on Folklore and Thai Literature
 สัมมนาคติชนวิทยากับวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0106757 Seminar on Contemporary Literature
 สัมมนาวรรณกรรมปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0106758 Seminar on Literature Related to Religion and Belief
 สัมมนาวรรณคดีที่เกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ
3 (3-0-6)
0106759 Seminar on Regional Literature
 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0106760 Seminar on Translated Literature
 สัมมนาวรรณกรรมแปล
3 (3-0-6)
0106763  Special Topic on Thai Literature
 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
0106764 Seminar on Literature in Isan
 สัมมนาวรรณกรรมในภาคอีสาน
3 (3-0-6)
0106765 Investigation and Transcription of Ancient Manuscripts
 การตรวจสอบและชำระต้นฉบับวรรณคดีโบราณ
3 (3-0-6)

 2   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0106899 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-0)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55