หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษและศิลปะทางภาษา แบบ 2 (2)
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105701 Research Methods for Graduate Studies
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-9)
0105702 Advanced Academic Writing
 การเขียนทางวิชาการชั้นสูง
3 (3-0-9)

 2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105802 Seminar on Literary Studies
 สัมมนาวรรณคดีศึกษา
3 (3-0-9)
0105803 Literary Translation and Comparative Literature
 การแปลวรรณกรรมและวรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
0105804 Romanticism, Realism and Naturalism
 จิตนิยม สัจนิยมและธรรมชาตินิยม
3 (3-0-9)
0105805 Literatures of World English
 วรรณคดีในภาษาอังกฤษทั่วโลก
3 (3-0-9)
0105806 Old English and Middle English Literature
 วรรณกรรมอังกฤษยุคเก่าและยุคกลาง
3 (3-0-9)
0105807 Elizabethan Poetry and Drama
 กวีนิพนธ์และบทละครยุคเอลิซาเบท
3 (3-0-9)
0105808 The Sonnets
 กวีนิพนธ์ซอนเน็ต
3 (3-0-9)
0105809 Shakespearean Drama
 บทละครเช็คสเปียร์
3 (3-0-9)
0105810 Seventeenth Century Literature
 วรรณคดีในคริสต์ศตวรรษที่ 17
3 (3-0-9)
0105811 Restoration and eighteenth - Century Drama and Performance
 บทละครและการแสดงในยุคฟื้นฟูและคริสต์ศตวรรษที่ 18
3 (3-0-9)
0105812 Pre-Romantic Literature
 วรรณคดียุคก่อนจินตนิยม
3 (3-0-9)
0105813 Romanticism
 วรรณคดียุคจิตนิยม
3 (3-0-9)
0105814 The Niceteenth century English Fiction
 วรรณกรรมร้อยแก้วในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 19
3 (3-0-9)
0105815 Native American Literature
 วรรณคดีพื้นเมืองอเมริกัน
3 (3-0-9)
0105816 Colonial Literature
 วรรณคดียุคอาณานิคม
3 (3-0-9)
0105817 American Literature from 1832 to 1900
 วรรณคดีอเมริกันระหว่าง ค.ศ.1832 และ 1900
3 (3-0-9)
0105818 Twentieth Century American Literature
 วรรณคดีอเมริกันในคริสต์ศตวรรษที่ 20
3 (3-0-9)
0105819 Asian-American Literature
 วรรณคดีเอเชียนอเมริกัน
3 (3-0-9)
0105820 African-American Literature
 วรรณคดีอัฟริกันอเมริกัน
3 (3-0-9)
0105821 English Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-9)
0105822 Research in Teaching English as a Second and Foreign Language and Its Application
 การวิจัยทางการเรียนรู้ภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศและการนำไปใช้งาน
3 (3-0-9)
0105823 Analysis of Discourse and Verbal Interaction
 การวิเคราะห์วัจนลีลาและถ้อยคำปฏิสัมพันธ์
3 (3-0-9)
0105824 Empirical Research
 การวิจัยเชิงทดลองและสังเกตการณ์
3 (3-0-9)
0105825 Design of Research Tools
 การออกแบบเครื่องมือการวิจัย
3 (3-0-9)
0105826 Design of Materials for Teaching and Research
 การออกแบบเอกสารเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย
3 (3-0-9)
0105827 Teaching english in Foreign Language Settings
 การสอนภาษาอังกฤษในสภาวะภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-9)
0105828 Development and Trends of Communicative Language Teaching
 วิวัฒนาการและทิศทางของทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-9)
0105829 Poetry for Young People
 ร้อยกรองสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105830 Fictions for Young People
 บันเทิงคดีสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105831 Non-Fictions for Young People
 สารคดีสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105832 Drama and Creative Dramatics for Young People
 การละครและการแสดงบทบาทสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105833 The History and the Arts of Picture Books
 ประวัติหนังสือภาพสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105834 The Arts of Storytelling and Oral Tradition
 ศิลปะการเล่านิทานและวรรณกรรมมุขปาฐะ
3 (3-0-9)
0105835 Classic Authors of Literature for Young People in the English Speaking World
 นักเขียนวรรณกรรมคลาสสิคภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105836 Contemporary Authors for Literature for Young People
 นักเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนยุคปัจจุบัน
3 (3-0-9)
0105837 Race, Class, and Gender in Literature for Young People
 เชื้อชาติ ชนชั้น และเพศในวรรณกรรม สำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105838 Asian Literature in English for Young People
 วรรณกรรมเอเซียที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105839 Language Editions
 วรรณกรรมหลากหลายรูปแบบ
3 (3-0-9)
0105840 Culturally Diverse literature for Young People
 วรรณกรรมหลากวัฒนธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105841 Technology for Young People
 เทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105842 Issues and Trends in Literature for Young People
 หัวข้อและทิศทางต่างๆ ทางวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105843 Assessment and evaluation of literature for Young People
 การวัดผลและประเมินผลวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105844 Presentations of Literature for Young People
 การนำเสนอวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105845 Seminar in Literature Curriculums
 สัมมนาหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-9)
0105846 Literature for Young People and Language Teaching
 วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนและการสอนภาษา
3 (3-0-9)
0105847 Supervised Field Experience in Literature for Young People
 การฝึกและการนิเทศการใช้วรรณกรรมสำหรับเด็กและสภาวะจริง
3 (3-0-9)
0105848 Experience in Studying Abroad
 ประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ
3 (3-0-9)

 3   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105901 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet