หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : เวียดนามศึกษา แบบ 2(1)
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชา (Course Work)หน่วยกิตต่ำสุด : 24
 1.1   หมวดรายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0126701 Seminar on Indo-China History and Civilization
 สัมมนาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอินโดจีน
3 (3-0-6)
0126702 Seminar on Research Status of Mae-Khong Study
 สัมมนาสถานภาพการวิจัยลุ่มแม่น้ำโขงศึกษา
3 (3-0-6)

 1.2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 1.2.1   รายวิชาพื้นฐานวิชาเอกระดับปริญญามหาบัณฑิตหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0126502 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
0126504 Integration in Humanistic Anthropology
 มานุษยวิทยาบูรณาการ
3 (3-0-6)
0136501 Evolution of Vietnamese Literature
 พัฒนาการวรรณคดีเวียดนาม
3 (3-0-6)
0136502 Methodology in Area Studies
 อาณาบริเวณศึกษา
3 (3-0-6)
0136603 Seminar on Vietnamese History and Civilization
 สัมมนาประวัติศาสตร์และอารยธรรมเวียดนาม
3 (2-2-5)

 1.2.2   รายวิชาระดับดุษฎีบัณฑิตหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.2.2.1   กลุ่มภาษาและวรรณกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0136701 Seminar on Research Status of Vietnamese Language and Literature
 สัมมนาสถานภาพการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมเวียดนาม
3 (3-0-6)
0136702 Seminar on Vietnamese Language
 สัมมนาภาษาเวียดนาม
3 (3-0-6)
0136703 Seminar on Individual Works
 สัมมนาผลงานเฉพาะบุคคล
3 (3-0-6)
0136704 Seminar on Dialect and Local Literature of Vietnam
 สัมมนาภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นเวียดนาม
3 (3-0-6)
0136705 Seminar on Contemporary Vietnamese Literature
 สัมมนาวรรณกรรมเวียดนามปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0136706 Seminar on the Research Paradigm Process in Folklore
 สัมมนากระบวนทัศน์การวิจัยทางคติชนวิทยา
3 (3-0-6)
0136707 Inscription and Ancient Documents in Vietnam
 จารึกและเอกสารโบราณในเวียดนาม
3 (3-0-6)

 1.2.2.2   กลุ่มสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0136708 Seminar on Vietnamese Economy and Society
 สัมมนาเศรษฐกิจและสังคมเวียดนาม
3 (3-0-6)
0136709 Seminar on the Ethnology in Vietnam
 สัมมนาชาติพันธุ์วิทยาในเวียดนาม
3 (3-0-6)
0136710 Seminar on Vietnamese Politics
 สัมมนาการเมืองการปกครองเวียดนาม
3 (3-0-6)
0136711 Seminar on Vietnamese Laws
 สัมมนากฎหมายเวียดนาม
3 (3-0-6)
0136712 Seminar on International Relationship of Vietnam
 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเวียดนาม
3 (3-0-6)
0136713 Seminar on the Current Vietnamese Society and culture
 สัมมนาสังคมและวัฒนธรรมเวียดนามปัจจุบัน
3 (3-0-6)

 1.2.2.3   กลุ่มปรัชญา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0136714 Seminar on Vietnamese Culture
 สัมมนาวัฒนธรรมเวียดนาม
3 (3-0-3)
0136715 Seminar on the Plays and Performing Arts in vietnam
 สัมมนาการละเล่นและศิลปะการแสดงเวียดนาม
3 (3-0-3)
0136716 Seminar on the Religious Influence in Vietnam Society
 สัมมนาอิทธิพลของศาสนาต่อสังคมเวียดนาม
3 (3-0-6)
0136717 Seminar on the Tribal Culture in Vietnam
 สัมมนาวัฒนธรรมชนเผ่าในเวียดนาม
3 (3-0-6)
0136718 Seminar on Historical Arts and Archeology of Vietnam
 สัมมนา ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีเวียดนาม
3 (3-0-6)
0136719 Seminar on Vietnamese History
 สัมมนาประวัติศาสตร์เวียดนาม
3 (3-0-6)
0136720 Seminar on Fine Arts and Architecture of Vietnam
 สัมมนาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมเวียดนาม
3 (3-0-6)

 2   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0136798 Thesis
 วิทยานิพนธ์
0 (0-0-0)

 3   รายวิชาพื้นฐานวัดความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0136101 Vietnamese Phonology and Character
 ระบบเสียงและตัวอักษรภาษาเวียดนาม
3 (2-2-5)
0136102 Vietnamese Morphology and Syntax
 ระบบคำและระบบประโยคในภาษาเวียดนาม
3 (2-2-5)
0136201 Vietnamese Lexical and Semantics
 คำและความหมายในภาษาเวียดนาม
3 (3-0-6)
0136207 Vietnamese Reading Comprehension
 การอ่านภาษาเวียดนามเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet