หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : เวียดนามศึกษา แบบ 1(2)
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชา (Course Work)หน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   หมวดรายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0136797 Thesis
 วิทยานิพนธ์
48 (48-0-0)

 3   รายวิชาพื้นฐานวัดความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0136101 Vietnamese Phonology and Character
 ระบบเสียงและตัวอักษรภาษาเวียดนาม
3 (2-2-5)
0136102 Vietnamese Morphology and Syntax
 ระบบคำและระบบประโยคในภาษาเวียดนาม
3 (2-2-5)
0136201 Vietnamese Lexical and Semantics
 คำและความหมายในภาษาเวียดนาม
3 (3-0-6)
0136207 Vietnamese Reading Comprehension
 การอ่านภาษาเวียดนามเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet