หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ไทศึกษา แบบ 2(2)

 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0100711 Regional Histories in the Mekong Basin
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในลุ่มน้ำโขง
3 (3-0-9)
0100712 The Development of Universal Conceptualization Systems
 พัฒนาการระบบความคิดสากล
3 (3-0-9)
0100713 The Diversity of Cultural and Biology in the Mekong Basin
 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชีวภาพในลุ่มน้ำโขง
3 (3-0-9)
0100714 Seminar on International Relations and its Effects in ASEAN Countries
 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียนและผลกระทบต่อภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3 (3-0-9)
0100721 Seminar on Tai Studies Research Status
 สัมมนาสถานภาพการวิจัยไทศึกษา
3 (3-0-9)

 2   หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0100730 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-0)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55