หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2

 1   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 27
 1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105601 English Language Teaching Theories
 ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105602 Second Language Acquisition
 การรับภาษาที่สอง
3 (3-0-6)
0105603 Research Methods in Language Studies and Applied Linguistics
 วิธีวิจัยการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-6)
0105604 Discourse Analysis in English Language Teaching
 การวิเคราะห์สัมพันธสารในการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105605 Global Englishes and English Language Teaching
 นานาภาษาอังกฤษโลกและการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105606 English Language Testing and Assessment
 การวัดผลและทดสอบภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105607 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
3 (3-0-6)
0105608 English Thesis Writing
 การเขียนวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105609 Technology and Curriculum Development in English Language Teaching
 เทคโนโลยีและการพัฒนาหลักสูตรในการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105610 Writing for Publication
 การเขียนเพื่อการตีพิมพ์
3 (3-0-6)
0105611 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน
3 (3-0-6)
0105612 Sociolinguistics
 ภาษาศาสตร์สังคม
3 (3-0-6)
0105613 Seminar in English Language Teaching
 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105614 Corpus Linguistics and English Language Teaching
 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลและการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105615 Fundamental Statistics for English Language Teaching Researchers
 สถิติเบื้องต้นสำหรับผู้วิจัยการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105616 Pedagogical Grammar
 ไวยากรณ์กับการประยุกต์เพื่อการสอน
3 (3-0-6)
0105617 Teacher Professional Development for English Language Teaching
 การพัฒนาอาขีพครูสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 2   หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.1   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105618 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55