หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา แผน ก แบบ ก2
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0114101 Philosophy and Research Methodology of Humanities and Social Sciences
 ปรัชญาและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
0114102 Philosophy and Social Theories for Development
 ปรัชญาและทฤษฎีทางสังคมเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
0114103 Research Methodology in Religion and Local Wisdom
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0114104 Seminar on Concepts and Theories of Religion and Local Wisdom
 สัมมนาแนวคิดและทฤษฎีทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0114105 Seminar on Action Research in Religion and Local Wisdom
 สัมมนาการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0114106 Seminar on Religion and Local Wisdom for Integrative Development
 สัมมนาศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)

 1.2   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0114107 Wisdom and Development in Context of Modern Society
 ภูมิปัญญากับการพัฒนาในบริบทสังคมสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0114108 Sciences and Arts of Religious and Local Wisdom Development
 ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0114109 Religion and Local Wisdom for Development of Quality of Life and Society
 ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
0114110 Religions and Local Wisdom for Life and Death Management
 ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการชีวิตและความตาย
3 (3-0-6)
0114111 Religious and Local Cultural Ecology for Spiritual Tourism
 นิเวศวิทยาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ
3 (3-0-6)
0114112 Cultural Diversity and Local Wisdom
 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0114113 Wisdom in Local Literature and Development
 ภูมิปัญญาในวรรณกรรมท้องถิ่นกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0114114 Local Wisdom Management and Social Development
 การบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
0114115 Buddhism in Context of Local Culture
 พุทธศาสนาในบริบทวัฒนธรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0114116 Contemporary Buddhist literatures and Social Development
 วรรณกรรมพุทธศาสนาร่วมสมัยกับการพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
0114117 Dynamics of Custom and Belief Concepts in ASEAN
 พลวัตประเพณีและคติความเชื่อในอาเซียน
3 (3-0-6)
0114118 Religion and Economic Development
 ศาสนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0114119 Religious and Intellectual Scholars and Development
 นักปราชญ์ทางศาสนา และภูมิปัญญากับการพัฒนา
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย (วิทยานิพนธ์)หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0114301 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet