หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แผน (ก2)
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1601502 Statistical Methods for Social Sciences and Humanities
 วิธีการทางสถิติสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2 (1-2-4)
1601503 Research Methodology for Social Sciences and Humanities
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2 (1-2-4)
1601505 Information and Communication Technology Application
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2 (1-2-4)
1601506 English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-4)
1601507 English for Thesis Writing
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์
2 (1-2-4)

 2   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109111 Contemporary World Views
 โลกทรรศน์ร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0109112 Local Development Methodology
 วิธีวิทยาการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109113 Life Perception of Local Communities
 ชีวทรรศน์ท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109114 Seminar on Research for Local Development
 สัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109121 Participatory Action Research
 วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
3 (3-0-6)
0109122 Thinking System Development
 การพัฒนาระบบคิด
3 (3-0-6)
0109123 Cultural Anthropology and Local Development
 มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109124 Participatory Project Management
 การจัดการโครงการแบบมีส่วนร่วม
3 (3-0-6)
0109125 Social Psychology for Local Communities
 จิตวิทยาสังคมเพื่อชุมชนท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109126 Innovations for Local Development
 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109127 Non-violence Conflict Management
 การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติวิธี
3 (3-0-6)
0109128 Information System for Local Development
 ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109129 Leadership for Local Development
 ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109130 Local Development Project Evaluation
 การประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109131 Local Civil Society Movement
 ขบวนการประชาสังคมท้องถิ่น
3 (3-0-6)

 4   หมวดประสบการณ์วิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109231 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet