หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   กลุ่มวิชาความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0500501 Teaching Experience
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6 (0-12-0)
0500502 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-0)
0500503 Instructional Technology
 เทคโนโลยีการสอน
2 (2-0-0)
0500504 Educational Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (3-0-0)
0500505 Curriculum and Instruction
 หลักสูตรและการสอน
2 (2-0-0)
0500506 Foundation of Education
 แนวคิดพื้นฐานทางการศึกษา
2 (2-0-0)

 2   กลุ่มวิชาทักษะต่าง ๆหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 2.1   กลุ่มวิชาทักษะการสอนวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0500516 Skills in Teaching Thai
 ทักษะการสอนภาษาไทย
2 (1-2-4)
0500517 Skills in Teaching English
 ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
2 (1-2-4)
0500518 Skills in Teaching Social Studies
 ทักษะการสอนสังคมศึกษา
2 (1-2-3)
0500519 Skills in Teaching Economics and Business Administration
 ทักษะการสอนเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
2 (1-2-4)
0500520 Skills in Teaching Information Science
 ทักษะการสอนสารสนเทศศาสตร์
2 (1-2-4)
0500521 Teaching Skills in Visual Art and Creative Art
 ทักษะการสอนทัศนศิลป์และนฤมิตศิลป์
2 (1-2-4)
0500522 Skills in Teaching Music and Dance
 ทักษะการสอนดุริยางคศิลป์และนาฏยศิลป์
2 (1-2-4)

 2.2   กลุ่มวิชาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0500534 Arrangement of Extra-Curricular Activities for Teaching Thai
 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาไทย
2 (2-0-4)
0500535 Arrangement of Extra-Curricular Activities for Teaching English
 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
0500536 Arrangement of Extra-Curricular Activities for Teaching Social Studies
 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสังคมศึกษา
2 (2-0-4)
0500537 Arrangement of Extra-Curricular Activities for Teaching Economics and Business Administration
 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
2 (2-0-4)
0500538 Arrangement of Extra-Curricular Activities for Teaching Information Science
 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์
2 (2-0-4)
0500539 Arrangement of Extra-Curricular Activities for Teaching Visual Arts and Creative Arts
 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทัศนศิลป์และนฤมิตศิลป์
2 (2-0-4)
0500540 Arrangement of Extra-Curricular Activities for Teaching Music and Dance
 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดุริยางคศิลป์และนาฏยศิลป์
2 (2-0-4)

 2.3   กลุ่มวิชาการสร้างสื่อการสอนหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0500554 Production of Instructional Materials for Teaching Thai
 การสร้างสื่อการสอนภาษาไทย
2 (2-0-4)
0500555 Production of Instructional Materials for Teaching English
 การสร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
0500556 Production of Instructional Materials for Teaching Social Studies
 การสร้างสื่อการสอนสังคมศึกษา
2 (2-0-4)
0500557 Production of Instructional Materials for Teaching Economics and Business
 การสร้างสื่อการสอนเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
2 (2-0-4)
0500558 Production of Instructional Materials for Teaching Information Science
 การสร้างสื่อการสอนสารสนเทศศาสตร์
2 (2-0-4)
0500559 Production of Instructional Materials for Teaching Visual Arts and Creative Arts
 การสร้างสื่อการสอนทัศนศิลป์และนฤมิตศิลป์
2 (2-0-4)
0500560 Production of Instructional Materials for Teaching Music and Dance
 การสร้างสื่อการสอนดุริยางคศิลป์และนาฏยศิลป์
2 (2-0-4)

 3   วิชาเลือกเสริมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0500571 Specific Field Investigation
 การสืบค้นความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ
2 (2-0-4)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet