หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม)
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 19
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104102 History of Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0105205 English Speaking for Basic Presentation
 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
0105301 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
0161107 Introduction to Thai Writing
 การเขียนไทยเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0165001 Introduction to ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเบื้องต้น
2 (2-0-4)
0165002 ASEAN Literature
 วรรณกรรมอาเซียน
2 (2-0-4)
0165003 Current ASEAN Society Economy and Politics
 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองอาเซียนปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0165004 Introduction to Research Methodology in Language and Culture
 การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเบื้องต้น
2 (1-2-3)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 65
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 51
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165301 Elementary Vietnamese Skills for Communication
 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0165302 Intermediate Vietnamese Skills for Communication
 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0165303 Advanced Vietnamese Skills for Communication
 ทักษะทางภาษาเวียดนามขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0165304 Vietnamese Phonology and Characters
 ระบบเสียงและตัวอักษรภาษาเวียดนาม
2 (1-2-3)
0165305 Vietnamese Grammar
 ไวยากรณ์เวียดนาม
2 (1-2-3)
0165306 Vietnamese Listening for Comprehension
 การฟังภาษาเวียดนามเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0165307 Vietnamese Conversation in Daily Life
 การสนทนาภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0165308 Vietnamese Speaking for Special Occasions
 การพูดภาษาเวียดนามในโอกาสพิเศษต่างๆ
2 (1-2-3)
0165309 Vietnamese Reading for Comprehension
 การอ่านภาษาเวียดนามเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0165310 Vietnamese Essay Writing
 การเขียนความเรียงภาษาเวียดนาม
2 (1-2-3)
0165311 Vietnamese for office works and Secretary
 ภาษาเวียดนามสำหรับงานสำนักงานและเลขานุการ
2 (1-2-3)
0165312 Vietnamese for Business
 ภาษาเวียดนามธุรกิจ
2 (1-2-3)
0165313 Teaching Vietnamese as a Foreign Language
 การสอนภาษาเวียดนามในฐานะภาษาต่างประเทศ
2 (1-2-3)
0165314 Comparative Study of Vietnamese and Thai Grammar
 การเปรียบต่างไวยากรณ์เวียดนาม-ไทย
2 (1-2-3)
0165315 Art of Vietnamese Language for Communication
 ศิลปะการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0165316 Translation of Vietnamese into Thai
 การแปลภาษาเวียดนาม-ภาษาไทย
2 (1-2-3)
0165317 Translation of Thai into Vietnamese
 การแปลภาษาไทย-ภาษาเวียดนาม
2 (1-2-3)
0165318 Vietnamese Interpretation
 การล่ามภาษาเวียดนาม
2 (1-2-3)
0165319 Development of Vietnamese Literature
 พัฒนาการวรรณกรรมเวียดนาม
2 (2-0-4)
0165320 Vietnamese History
 ประวัติศาสตร์เวียดนาม
2 (2-0-4)
0165321 Vietnamese Studies
 เวียดนามศึกษา
2 (2-0-4)
0165322 Contemporary Vietnamese Politics Economy and Society
 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเวียดนามปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0165323 Seminar in the Vietnamese - Thai Relationship
 สัมมนาความสัมพันธ์เวียดนาม -ไทย
2 (1-2-3)
0165324 Research Methodology in Vietnamese Language and Culture
 การวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (2-0-4)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165325 Vietnamese Morphology and Syntax
 คำและวากยสัมพันธ์ในภาษาเวียดนาม
2 (2-0-4)
0165326 Vietnamese Lexicon and Semantics
 คำและความหมายในภาษาเวียดนาม
2 (2-0-4)
0165327 Vietnamese Pragmatics
 วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาเวียดนาม
2 (2-0-4)
0165328 Vietnamese Dialects
 ภาษาถิ่นเวียดนาม
2 (2-0-4)
0165329 Vietnamese Loan Words
 คำยืมในภาษาเวียดนาม
2 (2-0-4)
0165330 Vietnamese Linguistic Field Works
 ภาษาศาสตร์เวียดนามภาคสนาม
2 (2-0-4)
0165331 Vietnamese for Hotel Services
 ภาษาเวียดนามเพื่อการโรงแรม
2 (1-2-3)
0165332 Vietnamese for Tourism and Tour Guide
 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
2 (1-2-3)
0165333 Vietnamese for Politics and Government
 ภาษาเวียดนามเพื่อการเมืองและการปกครอง
2 (1-2-3)
0165334 Vietnamese for Advertisement and Public Relation
 ภาษาเวียดนามเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2 (1-2-3)
0165335 Vietnam Listening for Criticism
 การฟังภาษาเวียดนามเพื่อการวิเคราะห์วิจารณ์
2 (1-2-3)
0165336 Vietnam Reading for Criticism
 การอ่านภาษาเวียดนามเพื่อการวิจารณ์
2 (1-2-3)
0165337 Vietnamese Translation for Business
 การแปลเวียดนามเพื่องานธุรกิจ
2 (1-2-3)
0165338 Vietnamese Literature Related to Traditions
 วรรณคดีขนบประเพณีเวียดนาม
2 (2-0-4)
0165339 Vietnamese Classical Literature
 วรรณกรรมยุคคลาสสิกเวียดนาม
2 (2-0-4)
0165340 Vietnamese Contemporary Literature
 วรรณกรรมเวียดนามร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0165341 Vietnamese Folklore
 คติชนวิทยาเวียดนาม
2 (2-0-4)
0165342 Vietnamese Traditions Rites and Beliefs
 ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อในเวียดนาม
2 (2-0-4)
0165343 Seminar in Vietnamese Language and Culture
 สัมมนาภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (1-2-3)

 2.3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3   เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   หมวดประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165344 Internship
 การฝึกงาน
6 (0-12-0)
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet