หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ประวัติศาสตร์
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104101 Thai History 1
 ประวัติศาสตร์ไทย 1
3 (3-0-6)
0104102 History of Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0104103 Thai History 2
 ประวัติศาสตร์ไทย 2
3 (3-0-6)
0104104 Eastern Civilization
 อารยธรรมตะวันออก
3 (3-0-6)
0104201 Western Civilization
 อารยธรรมตะวันตก
3 (3-0-6)
0104202 History of Modern Europe
 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0104203 History and Historians
 ประวัติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0104204 Local History
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104205 Archaeology in Thailand
 โบราณคดีในประเทศไทย
3 (3-0-6)
0104206 Introduction to Museology
 พิพิธภัณฑ์วิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0104301 Historical Philosophy
 ปรัชญาประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0104302 Historical Methodology
 วิธีการทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0104303 Historiography Seminar
 สัมมนาประวัติศาสตร์นิพนธ์
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104207 Introduction to Archives
 จดหมายเหตุเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0104208 Social and Political History of Thailand
 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
3 (3-0-6)
0104209 Thai Economic History
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
0104210 Thai History and Tourism
 ประวัติศาสตร์ไทยและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0104211 Social and Cultural History in the Mekong River Subregion
 ประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมในลุ่มแม่น้ำโขง
3 (3-0-6)
0104304 History of Isan
 ประวัติศาสตร์อีสาน
3 (3-0-6)
0104305 History of Modern Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
3 (3-0-6)
0104306 History of East Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
0104307 History of South Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3 (3-0-6)
0104308 History of the Middle East
 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
3 (3-0-6)
0104309 History of Australasia
 ประวัติศาสตร์ออสตราเลเซีย
3 (3-0-6)
0104310 History of the United States
 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)
0104311 History of Africa
 ประวัติศาสตร์แอฟริกา
3 (3-0-6)
0104312 World Economic History
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก
3 (3-0-6)
0104313 Roles of China in Southeast Asia
 บทบาทจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0104314 Contemporary East Asia
 เอเชียตะวันออกร่วมสมัย
3 (3-0-6)
0104315 Modern History of China
 ประวัติศาสตร์จีนยุคใหม่
3 (3-0-6)
0104401 Modern History of Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0104402 History of the 20th Century
 ประวัติศาสตร์ศตวรรษที่ 20
3 (3-0-6)
0104403 History and Concepts in Social Sciences
 ประวัติศาสตร์และแนวคิดทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
0104404 Analysis of the Contemporary World Situation
 วิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0104405 History of Modern United States
 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0104406 Specific Historical Topics
 หัวข้อเฉพาะในประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104316 History of Local Economy
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104317 History of Local Resource Management
 ประวัติศาสตร์การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104318 History of Local Politics
 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104319 Local Museums
 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104320 Local Cultural Ecology
 ภูมินิเวศน์วัฒนธรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104321 History of Thai Art for Tourism
 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0104322 History of Art in Neighboring Countries for Tourism
 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศใกล้เคียงเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0104323 Thai Cultural Heritage for Tourism in Buddhism and Hinduism
 มรดกวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยวด้านพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู
3 (3-0-6)
0104324 Tour Guide Principles
 หลักการมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
0104325 Local History and Tourism
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0104326 History and Museology
 ประวัติศาสตร์กับพิพิธภัณฑ์วิทยา
3 (3-0-6)
0104327 Documentation and Object Collection in Museums
 การรวบรวมข้อมูลและวัตถุในพิพิธภัณฑ์
3 (3-0-6)
0104328 Museum Storage Management
 การจัดการคลังพิพิธภัณฑ์
3 (3-0-6)
0104329 Museum Exhibition
 นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์
3 (3-0-6)
0104407 History and Local Culture
 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104408 Seminar in Local History
 สัมมนาทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104409 Travel Business Planning and Management for Cultural Tourism
 การวางแผนและการจัดการธุรกิจสำหรับท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0104410 Writing and Transmitting of History and Archeology for Tourism
 การเขียนและการถ่ายทอด ด้านประวัติศาสตร์กับโบราณคดีเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0104411 Thai Cultural Heritage for Tourism
 มรดกวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0104412 Seminar in History, Archaeology, and Tourism
 สัมมนาประวัติศาสตร์กับโบราณคดีและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0104413 Museum and Visitors
 พิพิธภัณฑ์กับผู้ใช้บริการ
3 (3-0-6)
0104414 Writing and transmitting of History and Museology
 การเขียนและการถ่ายทอด ด้านประวัติศาสตร์กับพิพิธภัณฑ์
3 (3-0-6)
0104415 Seminar in History and Museology
 สัมมนาประวัติศาสตร์กับพิพิธภัณฑ์วิทยา
3 (3-0-6)

 2.4   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104330 English for Historical Reading
 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านงานทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0104416 English for Historical Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   หมวดฝึกงานหรือโครงการสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104417 Internship
 ฝึกงาน
4 (0-0-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet