หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาญี่ปุ่น
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 100
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0186301 Japanese Grammar 1
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-2-5)
0186302 Japanese Grammar 2
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (2-2-5)
0186303 Japanese Grammar 3
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 3
3 (2-2-5)
0186304 Japanese Grammar 4
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 4
3 (2-2-5)
0186305 Japanese Grammar 5
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 5
3 (2-2-5)
0186306 Japanese Grammar 6
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น 6
3 (2-2-5)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 52
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0186311 Japanese Conversation 1
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0186312 Japanese Conversation 2
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0186313 Japanese Conversation 3
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3
2 (1-2-3)
0186314 Japanese Conversation 4
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 4
2 (1-2-3)
0186315 Japanese Conversation 5
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 5
2 (1-2-3)
0186316 Japanese Conversation 6
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 6
2 (1-2-3)
0186321 Reading for Main Ideas in Japanese
 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อจับใจความ
3 (3-0-6)
0186322 Japanese Reading for Information
 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อวิคราะห์ข้อมูล
3 (3-0-6)
0186323 Critical Reading in Japanese
 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์
3 (3-0-6)
0186331 Japanese Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0186332 Descriptive Writing in Japanese
 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อบรรยาย
3 (2-2-5)
0186333 Critical Writing in Japanese
 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อแสดงความคิดเห็น
3 (2-2-5)
0186341 Japanese Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0186342 Japanology
 ญี่ปุ่นศึกษา
3 (3-0-6)
0186343 Kanji Studies
 คันจิศึกษา
3 (3-0-6)
0186344 Introduction to Japanese Translation
 การแปลภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0186345 Introduction to Japanese Interpretation
 การล่ามภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0186347 Contemporary Japan
 สถานการณ์ญี่ปุ่นปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0186351 Japanese Language Proficiency Test 1
 การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0186352 Japanese Language Proficiency Test 2
 การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0186361 Japanese Short Stories and Novels
 เรื่องสั้นและนวนิยายญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
0186371 Japanese Translation for Careers
 การแปลภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)
0186372 Japanese for Hotel and Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0186374 Business Japanese
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
3 (3-0-6)
0186375 Japanese Language for Teaching
 การสอนภาษาญี่ปุ่น
3 (2-2-5)
0186376 Japanese Interpretation for Careers
 การล่ามภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)
0186377 Japanese for Healthcare Service
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการทางสุขภาพ
3 (3-0-6)

 3   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 4   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet