หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ประวัติศาสตร์
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104101 Thai History 1
 ประวัติศาสตร์ไทย 1
3 (3-0-6)
0104102 History of Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
0104103 Thai History 2
 ประวัติศาสตร์ไทย 2
3 (3-0-6)
0104104 History of Eastern Civilization
 ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันออก
3 (3-0-6)
0104201 History of Western Civilization
 ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก
3 (3-0-6)
0104202 Critical Readings for History
 การอ่านและวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0104203 Philosophy and Historical Methodology
 ปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0104204 Local History
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104205 Archaeology and Art History in Thailand
 โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
3 (3-0-6)
0104206 Principles of Museology
 หลักการพิพิธภัณฑ์ศึกษา
3 (3-0-6)
0104301 Introduction to Archives
 ความรู้เกี่ยวกับจดหมายเหตุ
3 (3-0-6)
0104302 History of Modern Europe
 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0104303 Historiographical Seminar
 สัมมนาประวัติศาสตร์นิพนธ์
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104207 Social and Political History of Thailand
 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
3 (3-0-6)
0104208 Economic History of Thailand
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย
3 (3-0-6)
0104209 History of the Mekhong River Communities
 ประวัติศาสตร์ชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
3 (3-0-6)
0104210 History and Historians
 ประวัติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0104304 History of Isan (History of Northeast Thailand )
 ประวัติศาสตร์อีสาน
3 (3-0-6)
0104305 Social and Political History of Southeast Asia after Independence
 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังการได้รับเอกราช
3 (3-0-6)
0104306 History of East Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
0104307 History of South Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3 (3-0-6)
0104308 History of Middle East
 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
3 (3-0-6)
0104309 History of Australasia
 ประวัติศาสตร์ออสตราเลเซีย
3 (3-0-6)
0104310 History of the United States of America
 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)
0104311 History of Latin America
 ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา
3 (3-0-6)
0104312 History of Africa
 ประวัติศาสตร์แอฟริกา
3 (3-0-6)
0104313 Economic History of the World
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก
3 (3-0-6)
0104314 Historical and Cultural Management in Thailand
 การจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศไทย
3 (3-0-6)
0104401 History of Modern Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียสมัยใหม่
3 (3-0-6)
0104402 History of 20th Century
 ประวัติศาสตร์ศตวรรษที่ 20
3 (3-0-6)
0104403 Historical Paradigms
 กระบวนทัศน์ทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0104404 Contemporary World Affairs
 วิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0104405 Foreign Policy of the United States
 นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)
0104406 Seminar in History after 1950
 สัมมนาประวัติศาสตร์หลัง ค.ศ. 1950
3 (3-0-6)
0104407 Archivesin Thai History
 เอกสารจดหมายเหตุในประวัติศาสตร์ไทย
3 (3-0-6)
0104408 Record and Archives Management
 การบริหารเอกสารและเอกสารจดหมายเหตุ
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104315 History of Mahasarakham
 ประวัติศาสตร์เมืองมหาสารคาม
3 (3-0-6)
0104316 History of Local Economy
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104317 History of Local Resources Management
 ประวัติศาสตร์การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104318 History of Local Politics
 ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104319 Sources and the Use of Local Sources
 หลักฐานและการใช้หลักฐานท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104320 History of Laos
 ประวัติศาสตร์ลาว
3 (3-0-6)
0104321 History of Cambodia
 ประวัติศาสตร์กัมพูชา
3 (3-0-6)
0104322 History of Vietnam
 ประวัติศาสตร์เวียดนาม
3 (3-0-6)
0104323 History of Myanmar
 ประวัติศาสตร์พม่า
3 (3-0-6)
0104324 History of Philippines
 ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์
3 (3-0-6)
0104325 History of Art in Thailand for Tourism
 ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0104326 History of Art in Neighboring Countries for Tourism
 ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียงเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0104327 Cultural Heritage of Buddhism and Hinduism in Thailand for Tourism
 มรดกวัฒนธรรมด้านพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0104328 Principles for Tour Guide
 หลักการมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
0104329 Local History : Tourism Perspective
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0104330 Museology and History
 พิพิธภัณฑ์ศึกษาและประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0104331 Collecting of Museum Documents and Objects
 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวัตถุในพิพิธภัณฑ์
3 (3-0-6)
0104332 Conservation and Preservation Museum Objects
 การอนุรักษ์และสงวนรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์
3 (3-0-6)
0104333 Content Analysis through to the Exhibition Themes
 การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการออกแบบจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
3 (3-0-6)
0104334 Design and Display of Museum Exhibition and Medias
 การออกแบบและจัดแสดงสื่อและนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์
3 (3-0-6)
0104409 Comparative History of River Basin Communities
 ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบชุมชนลุ่มน้ำ
3 (3-0-6)
0104410 Local Tradition and Culture
 ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104411 Writing and Transformation of Local History to Local Communities
 การเขียนและถ่ายทอดประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่ชุมชน
3 (3-0-6)
0104412 History of Malaysia Singapore and Brunei
 ประวัติศาสตร์มาเลเซีย สิงคโปร์และบรูไน
3 (3-0-6)
0104413 History of Indonesia and Timor – Leste
 ประวัติศาสตร์อินโดนีเซียและติมอร์เลสเต
3 (3-0-6)
0104414 ASEAN and Global Society
 อาเซียนกับสังคมโลก
3 (3-0-6)
0104415 Travel Business Planning and Management
 การวางแผนและการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0104416 Sustainable Cultural Tourism Management
 การจัดการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
0104417 Writing and Transformation of History and Archeology for Tourism
 การเขียนและการถ่ายทอด ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
0104418 Museum and Audience
 พิพิธภัณฑ์กับผู้ชม
3 (3-0-6)
0104419 Museum for Local Development
 พิพิธภัณฑ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0104420 Comparative Museum
 พิพิธภัณฑ์เปรียบเทียบ
3 (3-0-6)

 2.4   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104335 English for Historical Readings
 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านงานทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
0104421 English for Historical Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   หมวดฝึกงานหรือโครงการสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0104422 Apprenticeship
 ฝึกงาน
4 (0-0-0)
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet