หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาฝรั่งเศส
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
 1.1.1   ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031001 Daily English Conversation
 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0031002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0031003 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน
2 (1-2-3)

 1.1.2   ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031004 Thai for Academic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
2 (2-0-4)
0031005 Thai for Aesthetic Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0031006 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0032001 Man, Civilization and Religions
 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
2 (2-0-4)
0032002 Laws and Morality
 กฎหมายและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0032003 Art Appreciation
 ศิลปะวิจักษ์
2 (2-0-4)
0032004 Humanity and Learning
 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0032005 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0033001 Concepts of Science and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา
2 (2-0-4)
0033002 Science and Technology in Globalized Society
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0033003 Natural Resources and Local Wisdoms
 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0033004 Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
0033005 Applications of Mathematics in Science, Technology, and Social Science
 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0034001 Personal and Community Health Care
 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน
2 (2-0-4)
0034002 Consumption for Life Quality
 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034003 Drug and Health Products for life quality
 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0034004 Physical Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0035001 One Program One Community
 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
2 (1-3-2)

 1.6   กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0036001 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036002 Japanese for communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036003 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036004 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036005 Geography and Global Issues
 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก
2 (2-0-4)
0036006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
2 (1-2-3)
0036007 Innovation and New Entrepreneurship
 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0036008 Meditation for Life Progress
 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2 (1-3-2)
0036009 Mind Power for Successful Wisdom
 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-3-2)
0036010 Vipassana and World Awareness
 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก
2 (1-3-2)
0036011 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0036012 Khmer for Communication
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036013 Myanmar for Communication
 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036014 Laos for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036015 Vietnamese for Communication
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0036016 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (1-2-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 102
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 34
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105103 English Structure and Usage
 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105104 Reading Techniques
 หลักการอ่าน
3 (3-0-6)
0105121 Elementary French 1
 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1
3 (3-0-6)
0105122 Elementary French 2
 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2
3 (3-0-6)
0105123 French Conversation in Daily Life 1
 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 1
2 (2-0-4)
0105124 French Conversation in Daily Life 2
 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 2
2 (2-0-4)
0105223 French Reading 1
 การอ่านภาษาฝรั่งเศส 1
3 (3-0-6)
0105224 French Reading 2
 การอ่านภาษาฝรั่งเศส 2
3 (3-0-6)
0105227 Basic French Writing
 การเขียนภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
3 (3-0-6)
0105323 Introduction to French Literary Reading
 การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศสขั้นแนะนำ
3 (3-0-6)
0105324 Introduction to French Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสขั้นแนะนำ
3 (3-0-6)
0105326 France Today
 ประเทศฝรั่งเศสปัจจุบัน
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105221 Intermediate French 1
 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 1
3 (3-0-6)
0105222 Intermediate French 2
 ภาษาฝรั่งเศสขั้นกลาง 2
3 (3-0-6)
0105225 French Listening and Speaking 1
 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
2 (2-0-4)
0105226 French Listening and Speaking 2
 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
2 (2-0-4)
0105228 French Paragraph Writing
 การเขียนอนุเฉทภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
0105321 Advanced French 1
 ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง 1
3 (3-0-6)
0105322 Advanced French 2
 ภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง 2
3 (3-0-6)
0105325 French Composition Writing
 การเขียนความเรียงภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
0105327 French Civilization
 อารยธรรมฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
0105328 Basic French Translation
 การแปลภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
2 (2-0-4)
0105329 Advanced French Writing
 การเขียนภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง
3 (3-0-6)
0105330 Introduction to French Literature
 วรรณคดีฝรั่งเศสขั้นแนะนำ
3 (3-0-6)
0105421 French Report Writing
 การเขียนรายงานภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
0105422 Advanced French Structure
 โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง
3 (3-0-6)
0105423 Practicum
 การฝึกงาน
6 (0-12-0)
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 23
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105331 French and Mass Media
 ภาษาฝรั่งเศสกับสื่อมวลชน
2 (2-0-4)
0105332 French Public Speaking
 การพูดภาษาฝรั่งเศสในที่ชุมชน
2 (2-0-4)
0105333 French Analytical Reading
 การอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาฝรั่งเศส
2 (2-0-4)
0105334 Translating French into Thai
 การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย
2 (2-0-4)
0105335 Introduction to French Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสขั้นแนะนำ
3 (3-0-6)
0105336 French Visual Arts
 ทัศนศิลป์ฝรั่งเศส
2 (2-0-4)
0105337 French Young Adult Literature
 วรรณกรรมฝรั่งเศสสำหรับเยาวชน
3 (3-0-6)
0105338 History of Thailand and France Relations
 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส
2 (2-0-4)
0105424 French Group Discussion
 การอภิปรายกลุ่มภาษาฝรั่งเศส
2 (2-0-4)
0105425 Senior Project in French Language and Culture
 โครงงานภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
0105426 French as a Foreign Language
 ภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ
2 (2-0-4)
0105427 Selected French Literary Works
 วรรณกรรมฝรั่งเศสคัดสรร
2 (2-0-4)
0105428 French for Tourism and Hotel
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
0105429 French for Business
 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
3 (3-0-6)
0105430 French Business Correspondence
 การเขียนทางธุรกิจภาษาฝรั่งเศส
2 (2-0-4)
0105431 French for Journalism
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการหนังสือพิมพ์
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet