หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การพัฒนาชุมชน
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 8
 1.1.1   กลุ่มภาษาอังกฤษบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021001 Fundamental English
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2 (2-0-4)

 1.1.2   กลุ่มภาษาอังกฤษเลือกเรียนหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021002 Listening and Speaking English for Daily-Life Communication
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0021003 Reading and Writing English for Daily-Life Communication
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0021004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0021005 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (2-0-4)
0021006 English Pronunciation for EFL Learners
 การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022001 Thai Language and Aesthetics
 ภาษาไทยกับสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0022002 Thai for Academic Purposes
 ภาษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0022003 Thai in Social and Cultural Contexts
 ภาษาไทยในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0022004 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0022005 Reading for Life-Quality Development
 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001 Man and Civilization
 มนุษย์และอารยธรรม
2 (2-0-4)
0023002 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)
0023003 Isan Civilization
 อารยธรรมอีสาน
2 (2-0-4)
0023004 Man and Religion
 มนุษย์กับศาสนา
2 (2-0-4)
0023005 Life in Modern World
 ชีวิตในโลกสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0023006 Reasoning and Morality
 การใช้เหตุผลและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0023007 Arts and Life-Quality Development
 ศิลปะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0023008 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0023009 Household Finance and Accounting
 การเงินและการบัญชีในครัวเรือน
2 (2-0-4)
0023010 World Business
 ธุรกิจการค้าโลก
2 (2-0-4)
0023011 Accounting and Business Management
 การบัญชีและการจัดการธุรกิจ
2 (2-0-4)
0023012 Art of Living in Society
 ศิลปะการดำเนินชีวิตในสังคม
2 (2-0-4)
0023013 Thai Cultural Heritage
 มรดกวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0023014 Ethics
 จริยศาสตร์
2 (2-0-4)
0023015 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0023016 Psychology in Modern Life Styles
 จิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม่
2 (2-0-4)
0023017 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0023018 Creative Thinking
 การคิดเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0023019 Man and Learning
 มนุษย์กับการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0023020 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)
0023021 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
0023022 Cambodian Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชา
2 (2-0-4)
0023023 Brunei Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมบรูไน
2 (2-0-4)
0023024 Myanmar Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2 (2-0-4)
0023025 Philippine Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมฟิลิปปินส์
2 (2-0-4)
0023026 Malaysian Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
2 (2-0-4)
0023027 Laos Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (2-0-4)
0023028 Vietnamese Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (2-0-4)
0023029 Singaporean Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมสิงคโปร์
2 (2-0-4)
0023030 Indonesian Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
2 (2-0-4)
0023031 Thai Culture and Language for Foreign Students
 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนิสิตต่างชาติ
2 (2-0-4)
0023032 Korean Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2 (2-0-4)
0023033 Chinese Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2 (2-0-4)
0023034 Japanese Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
0023035 Russian Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
2 (2-0-4)
0023036 Indian Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย
2 (2-0-4)
0023037 French Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
2 (2-0-4)
0023038 German Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
2 (2-0-4)
0023039 New Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0024001 Science and Technology for Natural Resources and Environmental Management
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0024002 Science Technology and Local Wisdom
 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0024003 Science and Technology for Life-Quality Development
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0024004 Sustainable Management of Agricultural Food and Energy
 การจัดการอาหารและพลังงานทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน
2 (2-0-4)
0024005 Scientific Literacy in Globalized Society
 การรู้วิทยาศาสตร์ในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0024006 Biodiversity and Local Wisdom
 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0024007 Global Warming and Climate Change
 สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2 (2-0-4)
0024008 Applied Computer Software for Office Operation
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการปฏิบัติงาน
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0025001 Consumption in Daily-life
 การบริโภคในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0025002 Health Care and Management
 การดูแลและการจัดการสุขภาพ
2 (2-0-4)
0025003 Physical Exercise and Recreation
 การออกกำลังกายและนันทนาการ
2 (2-0-4)
0025004 Sex Education and Adolescent’s life
 เพศศึกษากับชีวิตในวัยรุ่น
2 (2-0-4)
0025005 Health for Life
 สุขภาพเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
0025006 Drug in Daily-life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0026001 Concepts of Sciences and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา
2 (2-0-4)
0026002 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
0026003 Collaborative Learning for Community Development
 การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการพัฒนาชุมชน
2 (2-0-4)
0026004 Sufficiency Economy Philosophy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)
0026005 Information and Communication Technology for Life-long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)
0026006 Civic Education
 พลเมืองศึกษา
2 (2-0-4)
0026007 Student Development
 การพัฒนานิสิต
2 (2-0-4)
0026008 New Age Information Management in Daily-life
 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0026009 Overview of Integrated Agriculture
 เกษตรผสมผสานปริทัศน์
2 (2-0-4)
0026010 Overseas Experience
 ประสบการณ์ต่างประเทศ
4 (2-4-6)
0026011 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (1-1-1)
0026012 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0026013 Takraw and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ
1 (1-1-1)
0026014 Modern Dance
 โมเดินดานซ์
1 (1-1-1)
0026015 Minor Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
1 (1-1-1)
0026016 Body Conditioning
 การบริหารกาย
1 (1-1-1)
0026017 Wrestling
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0026018 Aikido
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0026019 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0026020 Hockey
 ฮอกกี้
1 (1-1-1)
0026021 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (1-1-1)
0026022 Handball
 แฮนด์บอล
1 (1-1-1)
0026023 Archery
 ยิงธนู
1 (1-1-1)
0026024 Golf
 กอล์ฟ
1 (1-1-1)
0026025 Bowling
 โบว์ลิ่ง
1 (1-1-1)
0026026 Bicycling
 จักรยาน
1 (1-1-1)
0026027 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
1 (1-1-1)
0026028 Fencing
 ดาบสากล
1 (1-1-1)
0026029 Diving
 กระโดดน้ำ
1 (1-1-1)
0026030 Water Polo
 โปโลน้ำ
1 (1-1-1)
0026031 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (1-1-1)
0026032 Latin Dance
 ลาตินด๊านซ์
1 (1-1-1)
0026033 Track and Field
 กรีฑา
1 (1-1-1)
0026034 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (1-1-1)
0026035 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (1-1-1)
0026036 Rugby Football
 รักบี้ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0026037 Football
 ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0026038 Volleyball
 วอลเลย์บอล
1 (1-1-1)
0026039 Gymnastics
 ยิมนาสติก
1 (1-1-1)
0026040 Tennis
 เทนนิส
1 (1-1-1)
0026041 Badminton
 แบดมินตัน
1 (1-1-1)
0026042 Boxing
 มวยสากล
1 (1-1-1)
0026043 Thai Boxing
 มวยไทย
1 (1-1-1)
0026044 Judo
 ยูโด
1 (1-1-1)
0026045 Sword and Pole Fighting
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)
0026046 Martial Arts
 ศิลปะการป้องกันตัว
1 (1-1-1)
0026047 Body Sculpting
 การเสริมสร้างร่างกายเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-1)
0026048 Yoga For Healthcare
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-1)
0026049 Kickbox Aerobic
 คิกบ็อกแอโรบิค
1 (1-1-1)
0026050 Stretch and Flexibility for Health
 การเหยียดยืดและความอ่อนตัวเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-1)

 1.7   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001 Man and Civilization
 มนุษย์และอารยธรรม
2 (2-0-4)
0023002 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)
0023003 Isan Civilization
 อารยธรรมอีสาน
2 (2-0-4)
0023004 Man and Religion
 มนุษย์กับศาสนา
2 (2-0-4)
0023005 Life in Modern World
 ชีวิตในโลกสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0023006 Reasoning and Morality
 การใช้เหตุผลและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0023007 Arts and Life-Quality Development
 ศิลปะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0023008 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0023009 Household Finance and Accounting
 การเงินและการบัญชีในครัวเรือน
2 (2-0-4)
0023010 World Business
 ธุรกิจการค้าโลก
2 (2-0-4)
0023011 Accounting and Business Management
 การบัญชีและการจัดการธุรกิจ
2 (2-0-4)
0023012 Art of Living in Society
 ศิลปะการดำเนินชีวิตในสังคม
2 (2-0-4)
0023013 Thai Cultural Heritage
 มรดกวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0023014 Ethics
 จริยศาสตร์
2 (2-0-4)
0023015 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0023016 Psychology in Modern Life Styles
 จิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม่
2 (2-0-4)
0023017 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0023018 Creative Thinking
 การคิดเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0023019 Man and Learning
 มนุษย์กับการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0023020 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)
0023021 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
0023022 Cambodian Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชา
2 (2-0-4)
0023023 Brunei Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมบรูไน
2 (2-0-4)
0023024 Myanmar Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2 (2-0-4)
0023025 Philippine Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมฟิลิปปินส์
2 (2-0-4)
0023026 Malaysian Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
2 (2-0-4)
0023027 Laos Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (2-0-4)
0023028 Vietnamese Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (2-0-4)
0023029 Singaporean Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมสิงคโปร์
2 (2-0-4)
0023030 Indonesian Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
2 (2-0-4)
0023031 Thai Culture and Language for Foreign Students
 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนิสิตต่างชาติ
2 (2-0-4)
0023032 Korean Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2 (2-0-4)
0023033 Chinese Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2 (2-0-4)
0023034 Japanese Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
0023035 Russian Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
2 (2-0-4)
0023036 Indian Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย
2 (2-0-4)
0023037 French Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
2 (2-0-4)
0023038 German Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
2 (2-0-4)
0023039 New Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0024001 Science and Technology for Natural Resources and Environmental Management
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0024002 Science Technology and Local Wisdom
 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0024003 Science and Technology for Life-Quality Development
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0024004 Sustainable Management of Agricultural Food and Energy
 การจัดการอาหารและพลังงานทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน
2 (2-0-4)
0024005 Scientific Literacy in Globalized Society
 การรู้วิทยาศาสตร์ในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0024006 Biodiversity and Local Wisdom
 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0024007 Global Warming and Climate Change
 สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2 (2-0-4)
0024008 Applied Computer Software for Office Operation
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการปฏิบัติงาน
2 (1-2-3)
0025001 Consumption in Daily-life
 การบริโภคในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0025002 Health Care and Management
 การดูแลและการจัดการสุขภาพ
2 (2-0-4)
0025003 Physical Exercise and Recreation
 การออกกำลังกายและนันทนาการ
2 (2-0-4)
0025004 Sex Education and Adolescent’s life
 เพศศึกษากับชีวิตในวัยรุ่น
2 (2-0-4)
0025005 Health for Life
 สุขภาพเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
0025006 Drug in Daily-life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 84
 2.1   วิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109101 Ethics in Community Development
 จริยธรรมในงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109102 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0109103 Fundamental Thai Economy
 พื้นฐานเศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
0109104 Introduction to Anthropology
 มานุษยวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0109105 Rights and Law in Community Development
 สิทธิและกฎหมายในงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109106 Social Psychology
 จิตวิทยาสังคม
3 (3-0-6)
0109207 Principle of Sociology
 หลักสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
0109208 Introductory Statistics for the Social Scientists
 สถิติเบื้องต้นสำหรับนักสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
0109211 Information System for Community Development
 ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109317 Research Methodology of Social Sciences
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
0109320 English for Community Development Worker
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109209 Community Study
 การศึกษาชุมชน
3 (3-0-6)
0109210 Social and Cultural Changes
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0109212 Workshop Skills for Development
 ทักษะการปฏิบัติการเพื่องานพัฒนา
3 (3-0-6)
0109213 Development Theory
 ทฤษฎีการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109214 Planning for Community Development
 การวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109215 Leadership in Community Development
 ภาวะผู้นำในงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109216 Learning Process for Community Organization Development
 กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรชุมชน
3 (3-0-6)
0109318 Principle and Process of Community Development
 หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109319 Civic Movement for Development
 ขบวนการประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109321 Research for Development
 การวิจัยเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109423 Seminar on Community Development Problems
 สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน
3 (2-2-5)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109325 Social Welfare
 สวัสดิการสังคม
3 (3-0-6)
0109326 Welfare for the Elderly
 สวัสดิการผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
0109327 Family and Social Welfare
 สวัสดิการครอบครัวและสังคม
3 (3-0-6)
0109328 Introduction to Social Work
 งานสังคมสงเคราะห์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
0109329 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
0109330 Social Insurance
 การประกันสังคม
3 (3-0-6)
0109331 Labor and Welfare Development
 การพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
3 (3-0-6)
0109332 Human Resource Development
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0109333 Population Education
 ประชากรศึกษา
3 (3-0-6)
0109334 Seminar on Labor and Welfare Problems
 สัมมนาปัญหาแรงงานและสวัสดิการ
3 (3-0-6)
0109335 Human Rights
 สิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
0109336 Disadvantaged Groups in Community Development
 กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109337 Social Movements in Isan
 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในอีสาน
3 (3-0-6)
0109338 Conflict Resolution by Peaceful Ways
 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
3 (3-0-6)
0109339 Local Politics and Government
 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109340 Cultural Anthropology
 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0109341 Economics Anthropology
 มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0109342 Gender and Development
 เพศสถานะกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109343 Theory of Cultural Study
 ทฤษฎีว่าด้วยวัฒนธรรมศึกษา
3 (3-0-6)
0109344 Ethnic Study
 ชาติพันธุ์ศึกษา
3 (3-0-6)
0109345 Cultural Diversity
 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0109346 Local Wisdom and Development
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109347 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0109348 Buddhism and Development
 พุทธศาสนากับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109349 Seminar on Cultural Problems
 สัมมนาปัญหาวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0109350 Local Economy
 เศรษฐกิจท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109351 Foundation of Community Economic Development
 หลักพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3 (3-0-6)
0109352 Environmental Problems in Developing Countries
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศกำลังพัฒนา
3 (3-0-6)
0109353 Natural Resources Management by Community Organization
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยองค์กรชุมชน
3 (3-0-6)
0109354 Economics in Mekong Sub-Region
 เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3 (3-0-6)
0109355 Agriculture in Globalization
 เกษตรกรรมในกระแสโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
0109356 Globalization and Transnational Society
 โลกาภิวัตน์กับสังคมข้ามชาติ
3 (3-0-6)
0109357 Changes of the Mekong Sub-Region
 การเปลี่ยนแปลงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3 (3-0-6)
0109358 Community Based Eco-Tourism Management
 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน
3 (3-0-6)
0109359 Arrangement of Campaign Activities for Development
 การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109360 Urban and Rural Relation
 ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและชนบท
3 (3-0-6)
0109361 Social Organization
 องค์กรทางสังคม
3 (3-0-6)
0109362 Sociology of Development
 สังคมวิทยาการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109363 Sociology of Women
 สังคมวิทยาสตรี
3 (3-0-6)
0109364 Urban Sociology
 สังคมวิทยาเมือง
3 (3-0-6)
0109365 Rural Sociology
 สังคมวิทยาชนบท
3 (3-0-6)
0109366 Development of Person’s and Group’s Ability
 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
3 (3-0-6)
0109367 Non-Formal Education in Community Development
 การศึกษานอกระบบในงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109368 Cooperatives for Community Development
 การสหกรณ์เพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109369 Social Problems
 ปัญหาสังคม
3 (3-0-6)
0109370 English for Community Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชุมชน
3 (3-0-6)
0109371 Sustainable Development
 การพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
0109372 Group Dynamics for Community Development
 พลวัตกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109373 Comparative Community Development
 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0109374 Environmental Impact Assessment for Community Development
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109375 Public Health and Sanitation for Community Development
 การสาธารณสุขและการสุขาภิบาลเพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109376 Land Reform and Community Development
 การปฏิรูปที่ดินกับการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109377 Management of Disasters
 การจัดการภัยพิบัติ
3 (3-0-6)
0109378 Trans-national Labor Study
 แรงงานข้ามชาติศึกษา
3 (3-0-6)
0109379 Creative Thinking for Community Development
 การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   หมวดวิชาฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109422 Vocational Practice Training for Community Development
 ฝึกปฏิบัติการเชิงวิชาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชน
4 (0-30-0)
0109424 Community Development Term Paper
 พัฒนาชุมชนภาคนิพนธ์
6 (0-12-6)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet