หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาไทย
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 8
 1.1.1   กลุ่มภาษาอังกฤษบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021001 Fundamental English
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2 (2-0-4)

 1.1.2   กลุ่มภาษาอังกฤษเลือกเรียนหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021002 Listening and Speaking English for Daily-Life Communication
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0021003 Reading and Writing English for Daily-Life Communication
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0021004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0021005 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (2-0-4)
0021006 English Pronunciation for EFL Learners
 การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022001 Thai Language and Aesthetics
 ภาษาไทยกับสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0022002 Thai for Academic Purposes
 ภาษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0022003 Thai in Social and Cultural Contexts
 ภาษาไทยในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0022004 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0022005 Reading for Life-Quality Development
 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001 Man and Civilization
 มนุษย์และอารยธรรม
2 (2-0-4)
0023002 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)
0023003 Isan Civilization
 อารยธรรมอีสาน
2 (2-0-4)
0023004 Man and Religion
 มนุษย์กับศาสนา
2 (2-0-4)
0023005 Life in Modern World
 ชีวิตในโลกสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0023006 Reasoning and Morality
 การใช้เหตุผลและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0023007 Arts and Life-Quality Development
 ศิลปะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0023008 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0023009 Household Finance and Accounting
 การเงินและการบัญชีในครัวเรือน
2 (2-0-4)
0023010 World Business
 ธุรกิจการค้าโลก
2 (2-0-4)
0023011 Accounting and Business Management
 การบัญชีและการจัดการธุรกิจ
2 (2-0-4)
0023012 Art of Living in Society
 ศิลปะการดำเนินชีวิตในสังคม
2 (2-0-4)
0023013 Thai Cultural Heritage
 มรดกวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0023014 Ethics
 จริยศาสตร์
2 (2-0-4)
0023015 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0023016 Psychology in Modern Life Styles
 จิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม่
2 (2-0-4)
0023017 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0023018 Creative Thinking
 การคิดเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0023019 Man and Learning
 มนุษย์กับการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0023020 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)
0023021 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
0023022 Cambodian Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชา
2 (2-0-4)
0023023 Brunei Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมบรูไน
2 (2-0-4)
0023024 Myanmar Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2 (2-0-4)
0023025 Philippine Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมฟิลิปปินส์
2 (2-0-4)
0023026 Malaysian Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
2 (2-0-4)
0023027 Laos Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (2-0-4)
0023028 Vietnamese Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (2-0-4)
0023029 Singaporean Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมสิงคโปร์
2 (2-0-4)
0023030 Indonesian Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
2 (2-0-4)
0023031 Thai Culture and Language for Foreign Students
 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนิสิตต่างชาติ
2 (2-0-4)
0023032 Korean Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2 (2-0-4)
0023033 Chinese Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2 (2-0-4)
0023034 Japanese Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
0023035 Russian Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
2 (2-0-4)
0023036 Indian Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย
2 (2-0-4)
0023037 French Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
2 (2-0-4)
0023038 German Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
2 (2-0-4)
0023039 New Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0024001 Science and Technology for Natural Resources and Environmental Management
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0024002 Science Technology and Local Wisdom
 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0024003 Science and Technology for Life-Quality Development
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0024004 Sustainable Management of Agricultural Food and Energy
 การจัดการอาหารและพลังงานทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน
2 (2-0-4)
0024005 Scientific Literacy in Globalized Society
 การรู้วิทยาศาสตร์ในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0024006 Biodiversity and Local Wisdom
 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0024007 Global Warming and Climate Change
 สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2 (2-0-4)
0024008 Applied Computer Software for Office Operation
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการปฏิบัติงาน
2 (1-2-3)

 1.5   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0025001 Consumption in Daily-life
 การบริโภคในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0025002 Health Care and Management
 การดูแลและการจัดการสุขภาพ
2 (2-0-4)
0025003 Physical Exercise and Recreation
 การออกกำลังกายและนันทนาการ
2 (2-0-4)
0025004 Sex Education and Adolescent’s life
 เพศศึกษากับชีวิตในวัยรุ่น
2 (2-0-4)
0025005 Health for Life
 สุขภาพเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
0025006 Drug in Daily-life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0026001 Concepts of Sciences and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา
2 (2-0-4)
0026002 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
0026003 Collaborative Learning for Community Development
 การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการพัฒนาชุมชน
2 (2-0-4)
0026004 Sufficiency Economy Philosophy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)
0026005 Information and Communication Technology for Life-long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)
0026006 Civic Education
 พลเมืองศึกษา
2 (2-0-4)
0026007 Student Development
 การพัฒนานิสิต
2 (2-0-4)
0026008 New Age Information Management in Daily-life
 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0026009 Overview of Integrated Agriculture
 เกษตรผสมผสานปริทัศน์
2 (2-0-4)
0026010 Overseas Experience
 ประสบการณ์ต่างประเทศ
4 (2-4-6)
0026011 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (1-1-1)
0026012 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0026013 Takraw and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ
1 (1-1-1)
0026014 Modern Dance
 โมเดินดานซ์
1 (1-1-1)
0026015 Minor Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
1 (1-1-1)
0026016 Body Conditioning
 การบริหารกาย
1 (1-1-1)
0026017 Wrestling
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0026018 Aikido
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0026019 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0026020 Hockey
 ฮอกกี้
1 (1-1-1)
0026021 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (1-1-1)
0026022 Handball
 แฮนด์บอล
1 (1-1-1)
0026023 Archery
 ยิงธนู
1 (1-1-1)
0026024 Golf
 กอล์ฟ
1 (1-1-1)
0026025 Bowling
 โบว์ลิ่ง
1 (1-1-1)
0026026 Bicycling
 จักรยาน
1 (1-1-1)
0026027 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
1 (1-1-1)
0026028 Fencing
 ดาบสากล
1 (1-1-1)
0026029 Diving
 กระโดดน้ำ
1 (1-1-1)
0026030 Water Polo
 โปโลน้ำ
1 (1-1-1)
0026031 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (1-1-1)
0026032 Latin Dance
 ลาตินด๊านซ์
1 (1-1-1)
0026033 Track and Field
 กรีฑา
1 (1-1-1)
0026034 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (1-1-1)
0026035 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (1-1-1)
0026036 Rugby Football
 รักบี้ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0026037 Football
 ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0026038 Volleyball
 วอลเลย์บอล
1 (1-1-1)
0026039 Gymnastics
 ยิมนาสติก
1 (1-1-1)
0026040 Tennis
 เทนนิส
1 (1-1-1)
0026041 Badminton
 แบดมินตัน
1 (1-1-1)
0026042 Boxing
 มวยสากล
1 (1-1-1)
0026043 Thai Boxing
 มวยไทย
1 (1-1-1)
0026044 Judo
 ยูโด
1 (1-1-1)
0026045 Sword and Pole Fighting
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)
0026046 Martial Arts
 ศิลปะการป้องกันตัว
1 (1-1-1)
0026047 Body Sculpting
 การเสริมสร้างร่างกายเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-1)
0026048 Yoga For Healthcare
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-1)
0026049 Kickbox Aerobic
 คิกบ็อกแอโรบิค
1 (1-1-1)
0026050 Stretch and Flexibility for Health
 การเหยียดยืดและความอ่อนตัวเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-1)

 1.7   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001 Man and Civilization
 มนุษย์และอารยธรรม
2 (2-0-4)
0023002 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)
0023003 Isan Civilization
 อารยธรรมอีสาน
2 (2-0-4)
0023004 Man and Religion
 มนุษย์กับศาสนา
2 (2-0-4)
0023005 Life in Modern World
 ชีวิตในโลกสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0023006 Reasoning and Morality
 การใช้เหตุผลและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0023007 Arts and Life-Quality Development
 ศิลปะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0023008 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0023009 Household Finance and Accounting
 การเงินและการบัญชีในครัวเรือน
2 (2-0-4)
0023010 World Business
 ธุรกิจการค้าโลก
2 (2-0-4)
0023011 Accounting and Business Management
 การบัญชีและการจัดการธุรกิจ
2 (2-0-4)
0023012 Art of Living in Society
 ศิลปะการดำเนินชีวิตในสังคม
2 (2-0-4)
0023013 Thai Cultural Heritage
 มรดกวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0023014 Ethics
 จริยศาสตร์
2 (2-0-4)
0023015 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0023016 Psychology in Modern Life Styles
 จิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม่
2 (2-0-4)
0023017 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0023018 Creative Thinking
 การคิดเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0023019 Man and Learning
 มนุษย์กับการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0023020 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)
0023021 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
0023022 Cambodian Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชา
2 (2-0-4)
0023023 Brunei Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมบรูไน
2 (2-0-4)
0023024 Myanmar Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2 (2-0-4)
0023025 Philippine Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมฟิลิปปินส์
2 (2-0-4)
0023026 Malaysian Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
2 (2-0-4)
0023027 Laos Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (2-0-4)
0023028 Vietnamese Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2 (2-0-4)
0023029 Singaporean Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมสิงคโปร์
2 (2-0-4)
0023030 Indonesian Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
2 (2-0-4)
0023031 Thai Culture and Language for Foreign Students
 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนิสิตต่างชาติ
2 (2-0-4)
0023032 Korean Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2 (2-0-4)
0023033 Chinese Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2 (2-0-4)
0023034 Japanese Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2 (2-0-4)
0023035 Russian Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
2 (2-0-4)
0023036 Indian Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย
2 (2-0-4)
0023037 French Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
2 (2-0-4)
0023038 German Culture and Language
 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
2 (2-0-4)
0023039 New Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการใหม่
2 (2-0-4)
0024001 Science and Technology for Natural Resources and Environmental Management
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0024002 Science Technology and Local Wisdom
 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0024003 Science and Technology for Life-Quality Development
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0024004 Sustainable Management of Agricultural Food and Energy
 การจัดการอาหารและพลังงานทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน
2 (2-0-4)
0024005 Scientific Literacy in Globalized Society
 การรู้วิทยาศาสตร์ในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0024006 Biodiversity and Local Wisdom
 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0024007 Global Warming and Climate Change
 สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2 (2-0-4)
0024008 Applied Computer Software for Office Operation
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการปฏิบัติงาน
2 (1-2-3)
0025001 Consumption in Daily-life
 การบริโภคในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0025002 Health Care and Management
 การดูแลและการจัดการสุขภาพ
2 (2-0-4)
0025003 Physical Exercise and Recreation
 การออกกำลังกายและนันทนาการ
2 (2-0-4)
0025004 Sex Education and Adolescent’s life
 เพศศึกษากับชีวิตในวัยรุ่น
2 (2-0-4)
0025005 Health for Life
 สุขภาพเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
0025006 Drug in Daily-life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161101 Literature and Life
 วรรณคดีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0161102 Humans and Language
 มนุษย์กับภาษา
2 (2-0-4)
0161103 Development of Thai Literature
 พัฒนาการของวรรณคดีไทย
2 (2-0-4)
0161104 Introduction to Listening
 การฟังเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0161105 Introduction to Reading
 การอ่านเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0161106 Introduction to Speaking
 การพูดเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0161107 Introduction to Writing
 การเขียนเบื้องต้น
2 (1-2-3)
0161108 Literature Appreciation
 วรรณคดีวิจักษณ์
2 (1-2-3)
0161109 Critical Thinking
 การคิดเชิงวิจารณ์
2 (1-2-3)

 2.2   กลุ่มวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 56
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161201 Introduction to Linguistics
 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
0161202 Phonetics and Phonology
 สัทศาสตร์และสัทวิทยา
2 (2-0-4)
0161203 Thai Grammar
 ไวยากรณ์ไทย
2 (2-0-4)
0161204 Evolution of the Thai Language
 วิวัฒนาการของภาษาไทย
2 (2-0-4)
0161205 Foreign Languages in Thai
 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
2 (2-0-4)
0161206 Pali and Sanskrit Related to Thai
 ภาษาบาลีและสันสกฤตที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
2 (2-0-4)
0161207 Khmer Related to Thai
 ภาษาเขมรที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
2 (2-0-4)
0161208 Academic Speaking
 การพูดเชิงวิชาการ
2 (1-2-3)
0161209 Comparative Literature
 วรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0161210 Literary Criticism 1
 วรรณคดีวิจารณ์ 1
2 (1-2-3)
0161211 Literary Criticism 2
 วรรณคดีวิจารณ์ 2
2 (1-2-3)
0161212 Contemporary Literature
 วรรณกรรมปัจจุบัน
2 (2-0-4)
0161213 Local Literature
 วรรณกรรมท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0161214 Feature Writing
 การเขียนสารคดี
3 (2-2-5)
0161215 Problems in Current Thai Usage
 ปัญหาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน
2 (1-2-3)
0161216 Academic Writing
 การเขียนเชิงวิชาการ
3 (2-2-5)
0161217 Critical Reading
 การอ่านเชิงวิจารณ์
2 (1-2-3)
0161218 Thai Verse Composition
 การประพันธ์ร้อยกรองไทย
2 (1-2-3)
0161219 Folklore
 คติชนวิทยา
2 (1-2-3)
0161220 Introduction to the Thai Language and Literature Research
 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทยเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0161221 Independent Study
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3 (0-6-3)
0161222 Internship
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 (0-40-0)
0166111 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
0199499 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-40-0)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 22
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0161301 Language and Logic
 ภาษากับการใช้เหตุผล
2 (2-0-4)
0161302 Language and Socities
 ภาษากับสังคม
2 (2-0-4)
0161303 Language and Culture
 ภาษากับวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0161304 Language and Communication
 ภาษากับการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0161305 Thai Dialects
 ภาษาไทยถิ่น
2 (2-0-4)
0161306 Semantics
 อรรถศาสตร์
2 (2-0-4)
0161307 Pragmatics
 วัจนปฏิบัติศาสตร์
2 (2-0-4)
0161308 Development of Thai Text Books
 พัฒนาการแบบเรียนไทย
2 (2-0-4)
0161309 Literary Transformation from Ancient Documents
 การปริวรรตวรรณกรรมจากเอกสารโบราณ
2 (1-2-3)
0161310 Field Methods in Linguistics
 วิธีวิจัยภาคสนามทางภาษาศาสตร์
2 (1-2-3)
0161311 Applied Linguistics
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
2 (2-0-4)
0161312 Teaching Thai as a Foreign Language
 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
2 (1-2-3)
0161313 Thai Etymology
 นิรุกติศาสตร์ไทย
2 (2-0-4)
0161314 Words of Uncertain Etyma and Neologisms
 ศัพท์สันนิษฐานและศัพท์บัญญัติ
2 (2-0-4)
0161315 Thai Language Seminar
 สัมนาการใช้ภาษาไทย
3 (1-4-4)
0161401 Masterpiece of Thai Literature
 วรรณคดีเอกของไทย
2 (2-0-4)
0161402 Literature Related to History
 วรรณกรรมประวัติศาสตร์
2 (2-0-4)
0161403 Literature Related to Buddhism
 วรรณคดีพุทธศาสนา
2 (2-0-4)
0161404 Contemporary Buddhist Literature
 วรรณกรรมพุทธศาสนาร่วมสมัย
2 (2-0-4)
0161405 Political Literature
 วรรณกรรมการเมือง
2 (2-0-4)
0161406 Thai Didactic and Customary Literature
 วรรณคดีวิถีไทย
2 (2-0-4)
0161407 Literary Tales
 วรรณกรรมนิทาน
2 (2-0-4)
0161408 Niras Literature
 วรรณคดีนิราศ
2 (2-0-4)
0161409 Literature for Performance
 วรรณกรรมการแสดง
2 (2-0-4)
0161410 Literature for Children and Youth
 วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
2 (2-0-4)
0161411 Southeast Asian Literature
 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2 (2-0-4)
0161412 Literary Works of Prince Thammathibet
  พระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
2 (2-0-4)
0161413 Literary Works of Sunthorn Phu
 วรรณกรรมสุนทรภู่
2 (2-0-4)
0161414 Literary Works of the Supreme Patriarch Prince Paramanujitajinorasa
 พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
2 (2-0-4)
0161415 Literary Works of King Rama 2
 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
2 (2-0-4)
0161416 Literary Works of King Rama 5
 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2 (2-0-4)
0161417 Literary Works of King Rama 6
 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
2 (2-0-4)
0161418  Literary Works of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 (2-0-4)
0161419 S.E.A Write Awarded Literature
 วรรณกรรมรางวัลสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
2 (2-0-4)
0161420 Thai Verse Recitation
 การอ่านคำประพันธ์ร้อยกรองไทย
2 (1-2-3)
0161421 Seminar in Contemporary Thai Literature
 สัมมนาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน
3 (1-4-4)
0161501 Language Usage in Mass Media
 การใช้ภาษาในงานสื่อสารมวลชน
2 (1-2-3)
0161502 Speaking for Personality Development
 การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (1-2-3)
0161503 Speaking for Business and Public Relations
 การพูดเพื่อธุรกิจและประชาสัมพันธ์
2 (1-2-3)
0161504 Language and Literature in New Media
 ภาษาและวรรณกรรมในสื่อสมัยใหม่
2 (1-2-3)
0161505 Language for Thinking Development
 ภาษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด
2 (1-2-3)
0161506 Critical Reading
 การอ่านเชิงวิจารณ์
2 (1-2-3)
0161507 The Creation of Literature for Children and Youth
 การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
2 (1-2-3)
0161508 Fiction Writing
  การเขียนบันเทิงคดี
2 (1-2-3)
0161509 Short Story Writing
 การเขียนเรื่องสั้น
2 (1-2-3)
0161510 Writing for Advertisement and Public Relations
 การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2 (1-2-3)
0161511 Critical Writing
 การเขียนเชิงวิจารณ์
2 (1-2-3)
0161601 Folklore and Society
 คติชนกับสังคม
2 (2-0-4)
0161602 Thai Folksong
 เพลงพื้นบ้านไทย
2 (2-0-4)
0161603 Folktale
 นิทานพื้นบ้าน
2 (2-0-4)
0161604 Modern Folklore
 คติชนวิทยาสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0161605 Thai Wisdom
 ภูมิปัญญาไทย
2 (2-0-4)
0161606 Field Methods in Folklore
 วิธีวิจัยภาคสนามทางคติชนวิทยา
2 (1-2-3)
0161607 Myth and Ritual
 ตำนานและพิธีกรรม
2 (2-0-4)
0161608 Folklore and Popular Culture
 คติชนวิทยากับวัฒนธรรมประชานิยม
2 (2-0-4)
0161609 Folklore of Ethnics Groups
 คติชนวิทยากลุ่มชาติพันธุ์
2 (2-0-4)
0161610 Folklore Seminar
 สัมมนาคติชนวิทยา
3 (1-4-4)
0166031 Review of World Literature
 ปริทรรศน์วรรณกรรมสากล
2 (2-0-4)
0166300 Miscellaneous Column Writing
 การเขียนคอลัมน์เบ็ดเตล็ด
2 (1-2-3)

 3   หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ (เลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาใดภาษาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 3.1   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0105103 Introduction to English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0105104 Principle of English Reading
 หลักการอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0105105 Introduction to Oral English
 การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (2-2-5)
0105205 Oral English 1
 การพูดภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)

 3.2   กลุ่มวิชาภาษาเกาหลีหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163110 Elementary Korean Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1
2 (1-2-3)
0163111 Elementary Korean Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาเกาหลีขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2
2 (1-2-3)
0163160 Korean Listening Comprehension
 การฟังภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0163163 Korean Reading for Comprehension
 การอ่านภาษาเกาหลีเพื่อความเข้าใจ
2 (1-2-3)
0163170 Korean Conversation in Daily Life 1
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 1
2 (1-2-3)
0163172 Foundation of Korean Writing
 พื้นฐานการเขียนภาษาเกาหลี
2 (1-2-3)

 3.3   กลุ่มวิชาภาษาเขมรหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165101 Khmer in Daily life
 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
2 (1-2-3)
0165102 Khmer for Communication and Culture
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม
2 (1-2-3)
0165103 Khmer for Specific Purposes
 ภาษาเขมรเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
2 (1-2-3)
0165104 Khmer for Academic Purposes
 ภาษาเขมรเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
3 (2-2-5)
0165105 Advance Khmer
 ภาษาเขมรขั้นสูง
3 (2-2-5)

 3.4   กลุ่มวิชาภาษาพม่าหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165201 Myanmar Listening 1
 การฟังพม่า 1
2 (1-2-3)
0165202 Myanmar Listening 2
 การฟังพม่า 2
2 (1-2-3)
0165203 Myanmar Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาพม่า
3 (2-2-5)
0165210 Myanmar Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2 (1-2-3)
0165211 Myanmar for Academic Purposes
 การเขียนภาษาพม่าเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
3 (2-2-5)

 3.5   กลุ่มวิชาภาษาลาวหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165301 Basic Laos
 ภาษาลาวพื้นฐาน
2 (1-2-3)
0165302 Lao for Communication
 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
0165303 Lao Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
2 (1-2-3)
0165304 Lao for Specific Purposes
 ภาษาลาวเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
3 (2-2-5)
0165305 Lao for Academic Purposes
 ภาษาลาวเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
3 (2-2-5)

 3.6   กลุ่มวิชาภาษาเวียดนามหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165401 Vietnamese in Daly Life
 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
0165402 Vietnamese for Communication and Culture
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
0165403 Vietnamese for Specific Purpose
 ภาษาเวียดนามเพื่อความมุ่งหวังเฉพาะทาง
2 (1-2-3)
0165404 Vietnamese for Academic Purpose
 ภาษาเวียดนามเพื่อความมุ่งหวังทางวิชาการ
2 (1-2-3)
0165405 Advanced Vietnamese
 ภาษาเวียดนามขั้นสูง
2 (1-2-3)

 3.7   กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0186301 Elementary Japanese Grammar 1
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1
3 (2-2-5)
0186302 Elementary Japanese Grammar 2
 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2
3 (2-2-5)
0186311 Listening and Speaking in Japanese 1
 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
0186312 Listening and Speaking in Japanese 2
 การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
0186321 Main Idea Reading in Japanese
 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อจับใจความ
2 (1-2-3)

 3.8   กลุ่มวิชาภาษาจีนหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0116101 Elementary Chinese Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0116102 Elementary Chinese Skills for Communication 2
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นต้นเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
0116201 Intermediate Chinese Skills for Communication 1
 ทักษะทางภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
0162202 Intermediate Chinese Skills for Communication 2
 ภาษาจีนขั้นกลางเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)

 4   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet