หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การพัฒนาชุมชน
 รายงานโครงสร้างหลักสูตร    
 1   รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 8
 1.1.1   กลุ่มภาษาอังกฤษบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021001 Fundamental English
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2 (2-0-4)

 1.1.2   กลุ่มภาษาอังกฤษเลือกเรียนหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021002 Listening and Speaking English for Daily-Life Communication
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0021003 Reading and Writing English for Daily-Life Communication
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0021004 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0021005 English for Career Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ
2 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0022001 Thai Language and Aesthetics
 ภาษาไทยกับสุนทรียภาพ
2 (2-0-4)
0022002 Thai for Academic Purposes
 ภาษาไทยเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
2 (2-0-4)
0022003 Thai in Social and Cultural Contexts
 ภาษาไทยในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
0022004 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
0022005 Reading for Life-Quality Development
 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.3   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001 Man and Civilization
 มนุษย์และอารยธรรม
2 (2-0-4)
0023002 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)
0023003 Isan Civilization
 อารยธรรมอีสาน
2 (2-0-4)
0023004 Man and Religion
 มนุษย์กับศาสนา
2 (2-0-4)
0023005 Life in Modern World
 ชีวิตในโลกสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0023006 Reasoning and Morality
 การใช้เหตุผลและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0023007 Arts and Life-Quality Development
 ศิลปะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0023008 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0023009 Household Finance and Accounting
 การเงินและการบัญชีในครัวเรือน
2 (2-0-4)
0023010 World Business
 ธุรกิจการค้าโลก
2 (2-0-4)
0023011 Accounting and Business Management
 การบัญชีและการจัดการธุรกิจ
2 (2-0-4)
0023012 Art of Living in Society
 ศิลปะการดำเนินชีวิตในสังคม
2 (2-0-4)
0023013 Thai Cultural Heritage
 มรดกวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0023014 Ethics
 จริยศาสตร์
2 (2-0-4)
0023015 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0023016 Psychology in Modern Life Styles
 จิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม่
2 (2-0-4)
0023017 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0023018 Creative Thinking
 การคิดเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0023019 Man and Learning
 มนุษย์กับการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0023020 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)
0023021 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)

 1.4   กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0024001 Science and Technology for Natural Resources and Environmental Management
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0024002 Science Technology and Local Wisdom
 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0024003 Science and Technology for Life-Quality Development
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0024004 Sustainable Management of Agricultural Food and Energy
 การจัดการอาหารและพลังงานทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน
2 (2-0-4)
0024005 Scientific Literacy in Globalized Society
 การรู้วิทยาศาสตร์ในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0024006 Biodiversity and Local Wisdom
 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0024007 Global Warming and Climate Change
 สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0025001 Consumption in Daily-life
 การบริโภคในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0025002 Health Care and Management
 การดูแลและการจัดการสุขภาพ
2 (2-0-4)
0025003 Physical Exercise and Recreation
 การออกกำลังกายและนันทนาการ
2 (2-0-4)
0025004 Sex Education and Adolescent’s life
 เพศศึกษากับชีวิตในวัยรุ่น
2 (2-0-4)
0025005 Health for Life
 สุขภาพเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
0025006 Drug in Daily-life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 1.6   กลุ่มสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0026001 Concepts of Sciences and Philosophy
 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา
2 (2-0-4)
0026002 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0-4)
0026003 Collaborative Learning for Community Development
 การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการพัฒนาชุมชน
2 (2-0-4)
0026004 Sufficiency Economy Philosophy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)
0026005 Information and Communication Technology for Life-long Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 (2-0-4)
0026006 Civic Education
 พลเมืองศึกษา
2 (2-0-4)
0026007 Student Development
 การพัฒนานิสิต
2 (2-0-4)
0026008 New Age Information Management in Daily-life
 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0026009 Overview of Integrated Agriculture
 เกษตรผสมผสานปริทัศน์
2 (2-0-4)
0026010 Overseas Experience
 ประสบการณ์ต่างประเทศ
4 (2-4-6)
0026011 Table Tennis
 เทเบิลเทนนิส
1 (1-1-1)
0026012 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (1-1-1)
0026013 Takraw and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปักตะกร้อ
1 (1-1-1)
0026014 Modern Dance
 โมเดินดานซ์
1 (1-1-1)
0026015 Minor Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
1 (1-1-1)
0026016 Body Conditioning
 การบริหารกาย
1 (1-1-1)
0026017 Wrestling
 มวยปล้ำ
1 (1-1-1)
0026018 Aikido
 ไอคิโด
1 (1-1-1)
0026019 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (1-1-1)
0026020 Hockey
 ฮอกกี้
1 (1-1-1)
0026021 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (1-1-1)
0026022 Handball
 แฮนด์บอล
1 (1-1-1)
0026023 Archery
 ยิงธนู
1 (1-1-1)
0026024 Golf
 กอล์ฟ
1 (1-1-1)
0026025 Bowling
 โบว์ลิ่ง
1 (1-1-1)
0026026 Bicycling
 จักรยาน
1 (1-1-1)
0026027 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
1 (1-1-1)
0026028 Fencing
 ดาบสากล
1 (1-1-1)
0026029 Diving
 กระโดดน้ำ
1 (1-1-1)
0026030 Water Polo
 โปโลน้ำ
1 (1-1-1)
0026031 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (1-1-1)
0026032 Latin Dance
 ลาตินด๊านซ์
1 (1-1-1)
0026033 Track and Field
 กรีฑา
1 (1-1-1)
0026034 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (1-1-1)
0026035 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (1-1-1)
0026036 Rugby Football
 รักบี้ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0026037 Football
 ฟุตบอล
1 (1-1-1)
0026038 Volleyball
 วอลเลย์บอล
1 (1-1-1)
0026039 Gymnastics
 ยิมนาสติก
1 (1-1-1)
0026040 Tennis
 เทนนิส
1 (1-1-1)
0026041 Badminton
 แบดมินตัน
1 (1-1-1)
0026042 Boxing
 มวยสากล
1 (1-1-1)
0026043 Thai Boxing
 มวยไทย
1 (1-1-1)
0026044 Judo
 ยูโด
1 (1-1-1)
0026045 Sword and Pole Fighting
 กระบี่กระบอง
1 (1-1-1)
0026046 Martial Arts
 ศิลปะการป้องกันตัว
1 (1-1-1)
0026047 Body Sculpting
 การเสริมสร้างร่างกายเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-1)
0026048 Yoga For Healthcare
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-1)
0026049 Kickbox Aerobic
 คิกบ็อกแอโรบิค
1 (1-1-1)
0026050 Stretch and Flexibility for Health
 การเหยียดยืดและความอ่อนตัวเพื่อสุขภาพ
1 (1-1-1)

 1.7   วิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0023001 Man and Civilization
 มนุษย์และอารยธรรม
2 (2-0-4)
0023002 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
2 (2-0-4)
0023003 Isan Civilization
 อารยธรรมอีสาน
2 (2-0-4)
0023004 Man and Religion
 มนุษย์กับศาสนา
2 (2-0-4)
0023005 Life in Modern World
 ชีวิตในโลกสมัยใหม่
2 (2-0-4)
0023006 Reasoning and Morality
 การใช้เหตุผลและจริยธรรม
2 (2-0-4)
0023007 Arts and Life-Quality Development
 ศิลปะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0023008 Buddhism and Living
 พุทธศาสนากับการดำรงชีวิต
2 (2-0-4)
0023009 Household Finance and Accounting
 การเงินและการบัญชีในครัวเรือน
2 (2-0-4)
0023010 World Business
 ธุรกิจการค้าโลก
2 (2-0-4)
0023011 Accounting and Business Management
 การบัญชีและการจัดการธุรกิจ
2 (2-0-4)
0023012 Art of Living in Society
 ศิลปะการดำเนินชีวิตในสังคม
2 (2-0-4)
0023013 Thai Cultural Heritage
 มรดกวัฒนธรรมไทย
2 (2-0-4)
0023014 Ethics
 จริยศาสตร์
2 (2-0-4)
0023015 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0023016 Psychology in Modern Life Styles
 จิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม่
2 (2-0-4)
0023017 Music and Life
 ดนตรีกับชีวิต
2 (2-0-4)
0023018 Creative Thinking
 การคิดเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
0023019 Man and Learning
 มนุษย์กับการเรียนรู้
2 (2-0-4)
0023020 ASEAN Languages and Cultures
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2 (2-0-4)
0023021 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
0024001 Science and Technology for Natural Resources and Environmental Management
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
0024002 Science Technology and Local Wisdom
 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0024003 Science and Technology for Life-Quality Development
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
0024004 Sustainable Management of Agricultural Food and Energy
 การจัดการอาหารและพลังงานทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน
2 (2-0-4)
0024005 Scientific Literacy in Globalized Society
 การรู้วิทยาศาสตร์ในสังคมโลกาภิวัตน์
2 (2-0-4)
0024006 Biodiversity and Local Wisdom
 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
0024007 Global Warming and Climate Change
 สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2 (2-0-4)
0025001 Consumption in Daily-life
 การบริโภคในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
0025002 Health Care and Management
 การดูแลและการจัดการสุขภาพ
2 (2-0-4)
0025003 Physical Exercise and Recreation
 การออกกำลังกายและนันทนาการ
2 (2-0-4)
0025004 Sex Education and Adolescent’s life
 เพศศึกษากับชีวิตในวัยรุ่น
2 (2-0-4)
0025005 Health for Life
 สุขภาพเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
0025006 Drug in Daily-life
 ยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)

 2   หมวดวิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 92
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0108203 Introduction to Local Administrative Laws
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0108204 Thai Politics and Government
 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
0108213 Introduction to Local Administrative Law
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109111 Fundamental Thai Economy
 พื้นฐานเศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
0109112 Cultural Anthropology
 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0109202 Information System for Community Development
 ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109209 Principle of Sociology
 หลักสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
0109313 Social Psychology
 จิตวิทยาสังคม
3 (3-0-6)
0109317 Introductory Statistics for the Social Scientists
 สถิติเบื้องต้นสำหรับนักสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
0109318 Research Method of Socail Sciences
 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
0109322 Civic Movement Process for Community Development
 ขบวนการประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 44
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0109212 Concepts and Strategies in Community Development
 แนวความคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109213 Planning for Community Development
 การวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109214 Group Dynamics for Community Development
 พลวัตกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109304 Community Study
 การศึกษาชุมชน
3 (3-2-6)
0109305 Community Development Process
 กระบวนการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109319 Leadership and Ethics for Community Development
 ภาวะผู้นำและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109323 Community Organization Development
 การพัฒนาองค์การชุมชน
3 (3-0-6)
0109324 Community Administration and Management
 การบริหารและจัดการชุมชน
3 (3-0-6)
0109325 Research and Development
 การวิจัยและพัฒนา
3 (3-0-6)
0109326 Field Visits
 ศึกษาดูงานภาคสนาม
2 (2-2-4)
0109332 Learning Process of the People
 กระบวนการเรียนรู้ของประชาชน
3 (3-0-6)
0109411 Practicum in Community Development
 ฝึกงานการพัฒนาชุมชน
6 (3-18-6)
0109412 Seminar on Community Development Problems
 สัมมนาปัญหางานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109413 Vocational Practice Training
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 (3-3-3)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0103211 Economic of Agriculuture
 เศรษฐศาสตร์การเกษตร
3 (3-0-6)
0107231 Introduction to Physical Geography
 ภูมิศาสตร์กายภาพเบื้องต้น
3 (3-0-6)
0107271 Problem of Geography of Thailand
 ปัญหาภูมิศาสตร์ประเทศไทย
3 (3-0-6)
0108307 Local Politics and Government
 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109105 Introduction Social Work
 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-0)
0109201 Thai Customs and Religions
 ประเพณีและศาสนาของไทย
3 (3-0-6)
0109204 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
0109205 Population Studies
 ประชากรศึกษา
3 (3-0-6)
0109211 Human Rights
 สิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
0109301 Rural Sociology
 สังคมวิทยาชนบท
3 (3-0-6)
0109302 Urban Sociology
 สังคมวิทยาเมือง
3 (3-0-6)
0109303 Sociology Women
 สังคมวิทยาว่าด้วยสตรี
3 (3-0-6)
0109308 Community and Regional Development Planning
 การวางแผนพัฒนาชุมชนและภูมิภาค
3 (3-0-6)
0109309 Development of Persons and Group's Ability
 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
3 (3-0-6)
0109310 Folk Business Group and Community Development
 กลุ่มธุรกิจพื้นบ้านกับการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109311 Appropriate Technology for Home's Economy
 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มพูนเศรษฐกิจในครอบครัว
3 (3-0-6)
0109312 Social Problems
 ปัญหาสังคม
3 (3-0-6)
0109316 Social and cultural Change
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
0109319 Applied Anthropology community Development
 มานุษยวิทยาประยุกต์กับงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109334 Environmental Impact Assessment and Local Development
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109403 Social Organization
 องค์การทางสังคม
3 (3-0-6)
0109407 Nonformal Education in Community Development
 การศึกษานอกระบบในงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109408 Land Reform Community Development
 การปฏิรูปที่ดินกับการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109409 Public Health Sanitation and Community Development
 การสาธารณสุขและสุขาภิบาลกับงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0109410 Social Welfare
 สวัสดิการสังคม
3 (3-0-6)
0109413 Comparative Community Development
 พัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
0109442 Conflict Resolution by Peaceful Way
 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี
3 (3-0-6)
0109443 Disadvantaged Groups and Social Development
 กลุ่มผู้ด้อยโอกาสกับการพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
0109444 Gender and Development
 เพศสภาพกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0109445 Human Security
 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
0109446 Social Insurance
 การประกันสังคม
3 (3-0-6)
0109447 Welfare for Family Child and Youth
 สวัสดิการครอบครัว เด็ก และเยาวชน
3 (3-0-6)
0109448 Welfare for the Elderly
 สวัสดิการผู้สุงอายุ
3 (3-0-6)
0109449 English for Community Development Worker 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักพัฒนาชุมชน 1
3 (3-0-6)
0109450 English for Community Development Worker 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักพัฒนาชุมชน 2
3 (3-0-6)
0109451 Economical Anthropolgy
 มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0109452 Family and Kinship
 ครอบครัวและเครือญาติ
3 (3-0-6)
0109453 Ethnology
 กลุ่มชาติพันธุ์
3 (3-0-6)
0109454 Vocation and Economic in Local Community
 อาชีพและเศรษฐกิจในท้องถิ่น
3 (3-0-6)
0109455 Community Based Natural Resources Management
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตโดยองค์กรชุมชน
3 (3-0-6)
0109456 Environmental Problems of Developing World
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศกำลังพัฒนา
3 (3-0-6)
0109457 Sustainable Development
 การพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
0109458 Human Resources Development
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
0109459 Skills for Social Workshop
 ทักษะสำหรับปฏิบัติการทางสังคม
3 (3-3-6)
0109460 Training for Community Development
 การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-3-6)
0109461 Co-operative for Community Development
 การสหกรณ์เพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
0112209 Principles of Community Economic Development
 หลักพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3 (3-0-6)
0112436 Local Wisdom and Development
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
0114354 Religions and Development
 ศาสนากับการพัฒนา
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   วิชาเลือกเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet